Sözleşmeli Personel Alımında Aranan Özellikler

0
1280
T.C.
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve
değişiklikleri çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında aşağıda belirtilen unvan,
sayı, nitelik ve şartlarda sözleşmeli personel (Sınav Hizmetleri Uzmanı) alınacaktır.
Sözleşme ile çalıştırılacaklarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır;
GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
1) İlana ekli tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik
edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
2) KPSS puanı aranan adaylar için KPSS en az 70 puan almış olmak,
3) Alanlarında KPDS puanı aranan adayların, ilana ekli tabloda belirtilen yabancı dil KPDS’na göre en az
(C) seviyesinde, ÜDS puanı aranan adayların sınav puanlarının en az 70 veya asgari yabancı dil bilgisinin
bu seviyede olduğunu uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavda alınan sonuç belgesi ile belgelemek,
(KPSS, KPDS ve ÜDS sınavlarının güncelliğini koruması şarttır.),
4) Özel dershane veya özel eğitim kurumlarında çalışmamış olmak, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik
soru kitabı veya başka yayını bulunmamak (adaylar
MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi veya onaylı örneği (Belgenin aslının getirilmesi halinde
fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.),
2) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Belgenin aslının
getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.),
3) Askerlik durumunu gösterir belge,
4) Adayın kendi el yazısı ile yazdığı özgeçmişi,
5) Adli sicil belgesi,
6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı,
7) KPDS, KPSS ve ÜDS sınav sonuç belgesi,
8) 2 adet vesikalık fotoğraf,
9) Başvuru formu.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
1) Başvuruda bulunacak adayların ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru
Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte
07.09.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar ÖSYM Başkanlığı (Bilkent/Ankara) adresine şahsen veya
posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS, KPDS ve ÜDS puanları ÖSYM Başkanlığınca teyit
edilecektir.
3) Başvuru belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4) Başvurusu kabul edilen adaylara; mülakat tarihi, saati ve yeri 14.09.2011 tarihinde adayların ikametgâh
adresleri ile elektronik posta adreslerine yazılı olarak tebligat yapmak suretiyle duyurulacaktır.
MÜLAKAT VE BAŞARI SIRALAMASI
Genel ve özel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenilen belgeleri ibraz edenlerden;
1) Sadece KPSS puanı aranan durumlarda KPSS puanlarına göre,
2) KPSS ve KPDS veya ÜDS puanı arananlarda KPSS ve yabancı dil puanının ortalamasına göre, en
yüksek puandan başlamak suretiyle, ilan edilen vizeli kadro sayısının 5 katı aday yapılacak mülakata
çağrılacaktır.
Mülakatta adayın bölümü ile ilgili bilgisi, ifade, kavrama, yorum ve temsil yeteneği ölçülür. 100 tam puan
üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday mülakatta başarılı sayılır. Başarı sıralaması başvuru için gerekli
olan sınav puanları ile mülakat puanının ortalaması alınarak her pozisyon itibariyle yapılır.
YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1) Başarı sıralamasında en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil
olarak, başarılı olan diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilecektir.
2) İşe alınmada başarı sıralaması ve Başkanlığın mevcut kadro adedi dikkate alınır. Asil aday ile mülakat
tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sözleşme imzalanacaktır. Bu süre içinde herhangi bir nedenle
sözleşme imzalanamaması, sözleşme imzalandığı halde belirtilen tarihte göreve başlamaması veya şartları
taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda yedek üyelerle başarı sıralarına göre sözleşme
imzalanabilecektir.
3) Başarı sıralamasına göre yerleştirmeye hak kazanan adaylar, istenilecek belgeler ve diğer hususlar
adayların ikametgâh adresleri ile elektronik posta adreslerine yazılı olarak tebligat yapmak suretiyle
duyurulacaktır.
DİĞER HUSUSLAR:
1) Sözleşmeli Personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla ihtiyaç duyulan hizmet
birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen
atanmalarına dair hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş
durumu, sağlık vb.) kurum dışı nakil talebinde bulunamazlar.
2) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde
aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup; belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate
alınmayacaktır.
3)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli
olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin,
fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilmeleri mümkün değildir.
SINAV HİZMETLERİ UZMANI ADAYLARINDA ARANACAK
EĞİTİM, SINAV, YABANCI DİL ve DENEYİM ŞARTLARI
“Alanı Boş
Pozisyon Mezun Olunan Alan/Bölüm Sınav Türü ve Puanları
Biyoloji 2 -Biyoloji Bölümü - KPSSP6 veya KPSSP7,
-ÜDS İngilizce (Fen veya Sağlık Bilimleri)
Coğrafya 2 -Coğrafya Bölümü
-Coğrafya Öğretmenliği
- KPSSP3,
- KPSSP10
İstatistik 1 - İstatistik Bölümü,
- KPSSP25 veya KPSSP75
Programlama 1
-Bilgisayar Bilimleri Bölümü
-Yazılım Mühendisliği
-Bilgisayar Mühendisliği
-Elektronik Mühendisliği
- KPSSP106,
- KPDS (İngilizce)
- Java programlama diline hakim
Önceki İçerikPes 2012 Sistem Gereksinimleri
Sonraki İçerikYeni Counter-Strike Ne Zaman Çıkıyor?
Günün 12 Saatini kesinlikle Bilgisayarları ve Telefonu ile geçiren ve Film ve Müzik dinlemekten hiç bıkmayan arada sırada fotoğraf çeken sıradan biri diyebiliriz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz