SGK – Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları

98
27836

SGK – Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları
a- Ölüm tarihinde en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması
b- Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,
c- Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen.
d- En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen,

Sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır.

Sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının prim ödeme süresinin Kurumumuzda geçmiş olması gerekmemektedir. Daha önce T.C. Emekli Sandığı, SSK, 2926 sayılı Kanuna veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarının 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalılarımızın Kurumumuzdaki hizmetleri toplamı en az beş tam yılı dolduran sigortalıların hak sahiplerine, sigortalının vefat tarihinden önce en son Kurumumuz sigortalısı olması halinde talepleri üzerine Kurumumuzca ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm tarihinde sigortalının hak sahibi durumunda kimsesinin bulunmaması ve daha sonra ölüm sigortası yardımından yararlanabilecek hak sahibi veya hak sahiplerinin ortaya çıkması halinde ölüm sigortası yardımlarına hak kazanıldığı tarihten itibaren 5 tam yıldan önce talepte bulunması halinde ölüm sigortasına hak kazandığı tarihi takip eden aybaşı,

5 tam yıl geçtikten sonra talepte bulunulması halinde ise talebi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanır.

Sigortalı, iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen ölümlerde sigortalının prim ödeme süresi aranmayacak, sigortalı, Bağ-Kur’ da mecburi sigortalılığı devam ederken geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle ölmüş ise, hak sahiplerine yazılı taleplerine göre ölüm aylığı bağlanır.

——————————————-
BU KONUDA BAŞKA BİR KAYNAK YAZI
——————————————-

Ölüm Aylığı Hangi Şartlarda Bağlanır ?

° Malullük veya yaşlılık aylığı almakta,

° Toplam olarak 1800 gün prim ödemiş durumda,

° En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün prim ödemiş durumda, iken ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.
Kimler Hak Sahibidir ?

Hak sahibi , sigortalının eşi, çocukları ile ana ve babasıdır.

Eş: Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için ölüm tarihinde sigortalı ile arasında Medeni Kanuna uygun olarak evlilik bağının bulunması gerekmektedir.

Erkek Çocuklar: Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi, öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapılması halinde 20, yüksek öğrenim yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şartına bağlıdır.

Kız Çocuklar: Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi; bunların evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması ve bu kuruluşlardan dolayı gelir veya aylık almaması koşullarına bağlıdır.

Malul Çocuklar: Çalışamayacak durumda malül bulunan çocuklara aylık bağlanması, bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaması şartına bağlıdır.

Ana veya Baba: Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; sigortalının öldüğü tarihte, eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamının sigortalıya ait aylıktan aşağı olması ve ana-babanın herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmaması ve 2022 sayılı Kanun hariç olmak üzere bu kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun gelir aylık almaması gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Hangi Belgelerle Başvurulmalıdır ?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin, sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne, Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığına Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile başvurmaları gerekir.

Söz konusu belgeye, hak sahiplerinin nüfus müdürlüğünden alacakları sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin, 18 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının, eş, 18 yaşından büyük kız çocuklar ile ana ve babaların dolduracakları beyan ve taahhüt belgelerinin, 18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir öğrenim belgelerinin ve vesayet veya kayyumluk ilamının eklenmesi gerekir.

Ölüm Aylığı Ne Zaman Başlar ?

Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar. Hak sahipleri askerlik borçlanması ile ölüm aylığına hak kazanıyorsa bağlanacak ölüm aylıkları, borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlar.

Ölüm sigortasından hak kazanılan aylıkların hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda, ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından başlar.

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları, ölüm tarihini izleyen ödeme döneminden başlar.

——————————————-
BU KONUDA BAŞKA BİR KAYNAK YAZI
——————————————-

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
SSKB Tahsisler Daire Başkanlığı (Devredilen)
Tarih : 05/01/2007
Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-458
Konu : Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları.

G E N E L G E
12-160.EK

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendinin “… veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün…” ibaresinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 18/10/2005 tarih, 2001/479 Esas, 2005/1 sayılı Kararına göre 18/10/2006 tarihinden sonra ölen ve 5 yıllık sigortalılık süresi içinde en az 900 gün ile 1800 gün arasında prim ödeyen sigortalıların hak sahiplerine ortalama 180 gün üzerinden ölüm aylığı bağlama imkanı kalmamıştır.

16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 18/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5561 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu İle Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) ve 2925 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bentleri yeniden düzenlenerek; ölüm aylığı bağlanmasında 5 yıllık sigortalılık süresi ve en az 900 gün prim ödemiş olma şartı getirilmiş, 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile de 18/10/2006 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine müracaatları halinde, söz konusu şartlarla aylık bağlanmasına imkan sağlanmıştır.

5561 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye istinaden 506 ve 2925 sayılı kanunların ölüm aylığına hak kazanma koşulları ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A- 18/10/2006 TARİHİNDEN SONRA ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 18/10/2006 (dahil) tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 sayılı Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasında, 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme koşulunun yerine getirilmiş olması şartı aranacaktır.

2- Kanunda sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunun aynı anda yerine getirilmesi öngörüldüğünden, 5 yıllık sigortalılık süresi olmadığı halde, 900 gün veya daha fazla gün sayısı olan sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanmayacaktır.

3- Kanunla ölüm sigortasında sigortalılık süresinin hesaplanmasında herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden, sigortalılık süresi 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süre olup, sigortalılık süresinin başlangıcının tespitinde, sigortalılık süresini geriye götüren borçlanma, hizmet birleştirmesi ve diğer hususlar dikkate alınacaktır.

4- 5561 sayılı Kanunla değişik 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendine göre ölüm aylığı, sigortalı son defa özel sektöre ait bir işyerinde çalışmış ise ölüm tarihini, ölüm tarihinden sonra hak sahibi olma niteliğinin kazanılması halinde, bu niteliğin hak kazanıldığı tarihi takip eden ayın “1”i, son defa kamu sektörüne ait bir işyerinde çalışmış ise bu tarihleri takip eden ayın “15”inden itibaren başlatılacaktır. Ölüm tarihinden itibaren beş yıl sonra hak sahiplerinin aylık talebinde bulunmaları halinde, 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre söz konusu süre zaman aşımına uğrayacağından, ölüm aylığı, aylık bağlanmasına ilişkin yazılı istek tarihini izleyen aybaşından (özel sektör için ayın “1”i, kamu sektörü için ayın “15”i) geçerli olmak üzere bağlanacaktır.

B- 18/10/2006 TARİHİNDEN ÖNCE ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile 18/10/2006 tarihinden önce ölen ve 1800 gün veya ortalama 180 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmediği için aylık bağlanmayan sigortalıların hak sahiplerine Kanunda belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla aylık bağlama imkanı sağlanmıştır. Bu durumda olan sigortalıların hak sahiplerinin talepleri halinde, 17-26/11/2006 tarihlerinden itibaren başlatılmak üzere ölüm aylıkları bağlanacaktır.

2- Geçici 93’üncü maddeye göre ölüm aylığının bağlanmasında 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre zaman aşımı süresinin tespiti 18/10/2006 tarihi itibariyle yapılacak, sigortalının ölüm tarihi dikkate alınmayacaktır.

3- Sigortalının sağlığında kendisine, ölümünde ise hak sahiplerine toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş hizmetler, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmetler ve borçlanılacak hizmetler toplanarak 5561 sayılı Kanunla getirilen şartlara göre aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, ölüm aylığı borçlanma veya ihya tutarının ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır. Bu durumda, Genel Müdürlüğümüzde bulunan toptan ödeme dosyası istenerek cari usullere göre ihya ve aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

C- DİĞER HUSUSLAR
1- Ölüm tarihi 01/01/1982 tarihinden önce olanların ölüm aylığı bağlama işlemleri bilgisayar programları aracılığıyla yapılamadığından, bu tarihten önce ölen sigortalılar için Geçici 93’üncü maddeye göre aylık bağlama işlemleri manuel olarak hesaplanıp “OD00”, “4. Ölüm İşlemleri”, “3. Aktif Ölüm Kontrolsüz Giriş İşlemleri” menüleri kullanılmak suretiyle bilgisayara aktarılacaktır. Ayrıca, söz konusu maddeye göre yapılan aylık bağlama işlemlerinde “Yasa Maddesi” bölümüne “Geçici 93’üncü madde” yazılacaktır.

2- 2925 sayılı Kanun hükümleri gereğince aylık bağlanmayan sigortalılar hakkında da yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Birol AYDEMİR
Kurum Başkanı V.

Kaynak : http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAS-PAAE8TIwODMCA2MjY29gn1cjI0MDXXL8h2VAQAg2jndg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_P93QPI420GU9702J8P168M3007_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/SGKLibrary/sgk/rehberler/serbestcalisan15

ve başka siteler

Önceki İçerikEnkisa Facebook Hayran Sayfamız
Sonraki İçerikWindows Media Player 12 Türkçe
En güzel kayboluş tarihi bir kentin sokaklarında olur, en güzel unutuş sevdiğiniz bir romanın sayfalarında olur, ama her ikisi de geçicidir. Webmaster, seo uzmanı, sosyal medya uzmanı, amatör fotoğrafçı.

98 YORUMLAR

 1. merabalr benm babm 2004 yılında vefat etti 18 yaşima kadr maaş aldm snra kesildi şimdi üniversiteye gidiyorum..bu maaştan tekrar yararlanablrmyiim..beni aydınlatrsanzz sevirmm teşekkrlerr

  • Erkek Çocuklar: Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi, öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapılması halinde 20, yüksek öğrenim yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şartına bağlıdır.

   SGK Bölge Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabilirsiniz. üniversite okuduğunuz için 25 yaşına kadar hakkınız devam etmektedir.

 2. dedem1949 yılında devletdemir yollarında çalışırken iş kazası sonucu hayatını kaybetti.dedemin aylığını anneme bağlatmak istiyoruz.ama dedemin sigorta nosunu ve tahsis numarasını bulamıyoruz sanki adam hiç çalışmamış gözküyo.bu aylıgı anneme nasıl bağlata biliriz teşekkürler

   • Osman bey maalesef bazı sorular bizide aşıyor. Dedenizin vefat etmeden önce sigortası olup olmadığını tam olarak bağlı olduğu kurumun bilmesi gerekirdi. Yargı yoluyla şansınızı denemenizi önermek isterdim ama yargı yoluylada 5 yıllık zaman aşımından önce başvuru yapılması gerekir diye biliyorum. SGK yada bu işin uzmanı kişilere danışmanız gerekiyor ama ne kadar netice alabilirsiniz emin değiliz.

 3. 2004-2006 yılları arasında iki yıl ssk,2006-2010 yılları arasnda dör yıl bağkurluyum halen aktif sigortalıyım ,ölümüm halinde eşim e oğlum maaşa bağlanırmı ,ne kadar maaş alırlar

 4. ben babamın vefatından sonra maaş baglandı fakat 6 ayda bır kesıldıgı ıcın gereklı belgelerı gonderdım 1 hafta oldu ıadelı tahhutlu gonderdım fakat baglanmadı daha

 5. mrb. iki hafta önce babam vefat etti. memur emeklisiydi. annemle birlikte dul yetim aylığı alabilmek için müracat ettik. birde ölüm parası varmış bu parayıda alabilmek için yeniden mi müracat etmemiz gerekiyor, dilekçe falan yazıp.

 6. babam ayın 11 de vefat etti. bakur emeklisiydi. annem babamın emekli maaşını almak için ne yapacak. nerelere başvurması ve hangi yolları izlemesi gerekiyor. acil cevap lütfennn

 7. mrb babam 1999 da vefat etti yetim maaşı alıyordum.Evlendim 2007 yılında ve nisan ayında boşandım.1.5 ay önce tekrar maaş alabilmek için başvurdum internet üzerinden baktım gelir ve maaş ödenmektedir diyor ama ödeme yok cevapta gelmedi Ankaradan ne yapmalıyım şimdiden teşekkür ederim.

   • merhaba..

    Ben 45 yaşında, bir yıllık bir sigortası olan bir bayanım. Boşandım ve şu an işsizim, babamın sigortasından yararlanmak gibi bir şansın var mı, teşekkür ederim

    • Eşinden boşanan bir bayan; 1 Ekim 2008 tarihinden once bakmakla yukumlu birey kapsamında babasının sağlık guvencesinden yararlanıyorken evlenince bu sigortadan düştüyse, bir daha babasının sağlık guvencesinden yararlanamaz,hakkını kaybeder.Sağlıktan yararlanmak için yeşilkarta başvurması gerekir.Yeşil kart hakkı elde edemezse en az aylık 30 tl civarında ödeyerek sağlıktan yararlanır.

     Boşandıktan sonra ancak maluliyet derecesinde özürlü ise tekrar babasının sağlık guvencesinden yararlanabilir.
     Eğer maluliyet derecesinde özürlü ise sgk’ya “maluliyet derecesinde özürlü oldugunu ve babasının sigortasından yararlanmak istediğini” beyan eden bir dilekçe ile tekrar başvurabilir.

     Sadece dul yetim aylığı alabilir. (internetten alıntı)

     Dahada doğru bilgi için SGK ya sormalısınız.

 8. merhaba ben çalışmadığım için babamdan yetim maaşı alıyorum türkiyede yaşıyordum 23 haziran 2010 tarihinden ihtibaren kıbrısa ön çalışma izniyle geldim dilek çemi verdim ama hala maaşım yatıyor eğer maaşı kullanırsam geri ödemek zorunda kalırmıyım yada ne yapmam gerekiyor .

 9. 19 eylül 2006 yılında bir iş kazası geçiren babam % 90 ve 3. derece yanıkları sonucu 2 ekim 2006 yılında emekli iken vefat etti.
  babam emekli olduğu için sosyal güvenlik destek primi ödeniyordu.

 10. merhaba babam 86 yılında vefat etti annemle ben onun maaşına baglandık 5 ay kadar olacak yanlız ssk yararlanmamız için ne yapamamız gerekiyor beni bilgilendirirseniz cok sevinirim teşekkürler

 11. merabalar benm babam 23 temmuzda vefat etti memur emeklisiydi SGK başvurduk fakat 3 ay oldu hala maaş bağlanmadı 4 aydr maaş alamıyoruz ne yapmamız gerekiyor yardımcı olrsanız sevinirim teşekkürler.

 12. babam vefat edince bana öğrencı oldugum için bi mıktar para veriyorlardı bı kısmınıda anneme ama benm okul bıtınce yanı lıse ben parayı alamadım anneme aktarılsın diye belge gönderdım ama hala bi cevap gelmedı yaklasık 4 ay oldu.ama bana birkmiş 4 aylık para gözüküyo o parayı almamın bı sakıcası olablr mı yardm dersenz sevinirm

 13. ben manisa salihli den günay sepetci bizim burda bir komşumuz var eşi öleli 24 sene oldu bu kadına eşinin maaşi kaldi fakat kızları maaşı bölüyor kızlar boşanmiş gözükseler de aynı evde eşiyle beraber kalıyorlar bu inlara dur diyen olmuyormu o yaşlı kadına yazık değilmi nasıl adalet bu? :S

  • O insanlar hakkında resmi şikayet yaparsanız en kısa zamanda resmi kurumlar olaya el atacaklardır. Yaşlı kadın şikayet etmeyince çevrede sessiz kalır şikayette bulunmaz ise böyle olaylar hep yaşanacaktır.

 14. emekli sandığına bağlı TSK mensubunun herhangi bir sebeple vefatı halinde,vefat eden kişi evli olması fakat çocuğunun olmaması durumunda, vefat eden kişinin anne ve babasına kurumu ile ilgili vakıf ve derneklerden herhangi bir tazminat ödemesi yapılır mı? yapılırsa yüzde kaçını anne ve babası alır?teşekkürler.

 15. ilk eşi ssk emeklisi by öldükten sonra bayan eşi emekli maşını almaya başladı dahasonra evlendi 14 yılsonra ayrıldı ilk eşinden kalan maaşinı tekrar alabilirmiilk eşinden çocugu yok

 16. Merhabalar,
  Benim dedem ve babaannem sgk dan emekliler, dedemi geçtiğimiz günlerde kaybettik. Babaannem kendi maaşına ek olarak dedemin maaşını da alabilir mi?

 17. benim annem bagkurdan emekli ben dulum ve yurt disinda yasiyorum sosyal yardim aliyorum annem vefat ederse ben bu emeklilik yardimindan yararlanabiliyormuyum tsk…

 18. arkadaşlar öenmli ve acı bir problemimiz var yardımcı olup beni bilgilendirebilen arkadaşlar lütfen cevap yassın
  ablam 5 yıl önce eşini kaybetti ve ölüm nedeniyle cocuklarına ve kendisine emekli maaşı bağlanmıştı malesef 3 yıl önce kendiside kansere yakalandı ve geçtiğimiz eylül ayında onu kaybettik şimdi öğrenmek istediğim cocuklara diğer ablam bakıyor ama anneleri olmadığı için babalarından kalan maaşları çekemiyorlar ne yapmamız gerekir nerelere başvurmamız gerekir lütfen bilen biri varsa beni bilgilendirsin

  • eğer çocuklar cinsiyetini belirtmemişsiniz eğer kız ve evlenmemişlerse yetim aylığını alabilir sgk gidin tahsis talep ve tahhüt belgesi alın bir fotograf ekleyin sgk bırakın eğer çocuklar erkekse okuyorlarsa lise 20yaşına üniverisite 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilir erkekler çocuklar 18 yaş altılarsa yetim aylığı bağlanabilirler

 19. merhaba arkadaşlar benim sorum şu ben babamı 93 yılında kaybetim iş kazası sonucu birşey duydun iş kazası sonucu ölen kişinin yerine oglu geçebilir diye acaba bir bilgisi olan varmı 🙁

 20. meraba ben eşimi kaybetım ve bıtane oglum var şüanda maaş alıyo 18 yaşina kadar alıcagını söyledıler ama ben tekrar bır evlılık yaptım şüanda boşanıyoruz ben artık o bu maaştan yararlana bılıyormuyum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz