acik-ogretim-lisesi

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten,  Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi böylelikle 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.
2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.

Bu tarihten itibaren  gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir.   Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.

Açık Öğretim Lisesine  1992 yılından 2004-2005 eğitim öğretim yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 2,5 yıl (5 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesine 2005-2006 eğitim öğretim yılından sonra Ortaokul/İlköğretim Okulu mezunu olarak  kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHÇESİ

Başlangıcı yazının icadına kadar uzanan Açıköğretim için kullanılabilecek en uygun terim uzaktan eğitimdir. Mektupla öğretim şeklinde başlayan uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde 1940 yılından beri bir çok ülkenin bu uygulamadan yararlandığı görülebilmektedir. Özellikle İngiltere’ye başlatılan Açık Üniversite (Open University) bu uygulamanın önemli örneklerindendir.  Bu uygulamayı başta 1856 yılında Almanya dil eğitiminde olmak üzere, 1898 yılında İsveç lise düzeyinde, 1910 yılında Avustralya üniversite düzeyinde, 1972 yılında ispanya üniversite düzeyinde, 1972 yılında da Yeni Zelanda mektupla öğretim şeklinde başlatmış ve bunları pek çok ülke takip etmiştir.

Çağdaş öğretim yöntemlerinin, öğretme-öğrenme süreçlerine getirdiği olumlu katkılara karşın bugün eğitim ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde geleneksel öğretim yöntemleriyle yürütüldüğü görülmekte. Ancak sorunlar çözülememektedir. Bu nedenle yöneticiler eğitim sorunlarının geleneksel yöntemlerle çözülemediğini görüp çeşitli arayışlara girmiş ve bireylerin ilgi ve isteklerini dikkate alarak geniş kitlelere eğitim-öğretim sunma çalışmalarını başlatmışlardır. Bu gereksinim başlıca iki kavram veya inanıştan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, fırsat eşitliği kavramı ya da toplumdaki tüm bireylerin, eğitim yaşantı ve olanaklarından yararlanmaya hakkı olduğu inancı; diğeri ise, eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunabilecek başlıca etmenlerden biri olduğu hakkında beslenen inançtır. Bugün bile eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliklerinin giderilememiş olması nedeniyle kalite ve standart düşüklüğü sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle eğitimde verim ve etkililiği arttırmak, bireylerin değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, eğitim teknolojisinin kitle eğitim boyutunu oluşturan uzaktan eğitimin gelişmesine yol açmıştır. Uzaktan eğitim sayesinde herkese yaşam boyu eğitim imkanı sağlanmıştır. Gelişen iletişim olanaklarından yararlanarak zaman, emek, mekan vb. diğer kısıtlamaları ortadan kaldıran uzaktan eğitim yeni bir düşünce değildir. Uzaktan eğitim posta servisleri aracılığı ile mektupla öğretim şeklinde başlamış radyo ve televizyonla maksimum yarar sağlayarak bugünlere gelmiştir.

En geniş anlamıyla öğretmen ve öğrencinin, fiziksel olarak ayrı bulunduğu sistem olan uzaktan eğitim; Geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları vb. sınırlamalarına bağlı kalmadan; özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler, kitle iletişim programları ve kısa süreli yüz yüze öğretimin bir sistem bütünlüğü içinde kullanılması ile yürütülen etkinlikler; olarak tanımlanabilir. Böylece öğrenciler diledikleri zamanda diledikleri yerde eğitim etkinliklerinden yararlanabilecektir.

Uzaktan eğitim yönteminin üç boyutu vardır.

1.Basılı materyallerle öğretim

2.Yayın yoluyla öğretim

3.Yüz yüze öğretim Bu üç boyut içinde kullanılan öğretim materyalleri ve ortam ise:

  • Basılı materyaller
  • Radyo ve ses kasetleri
  • Telefon ve faks
  • Audi konferans
  • Video konferans
  • Bilgisayar
  • İnternet ve internet konferansı

olarak sıralanabilir.

İlişim ve iletişim teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak uzaktan eğitimde kullanılan ortam ile materyaller gelişmekte ve çeşitlenmektedir.

Türkiye de uzaktan eğitim alanındaki uygulamalar ise üç yönlü bir görünüm arz etmektedir. Bunlardan ilki konunun tartışma gündemine alınmasıdır. Uzaktan Eğitim 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950 li yıllara kadar devam etmiştir.

İkinci aşamadaki girişimler 1958-1974 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik öğretim müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar ile bazı özel kurum ve kişilerin yabancı dil ve meslek öğretimi alanlarında bu yöntemi kullanmalarıdır. Türkiye de ilk uzaktan eğitim uygulaması 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başlatılmıştır. Bankada çalışanların hizmet içinde yetiştirilmesini amaçlayan bu çalışmada banka çalışanları mektupla öğrenim görmüşlerdir. 1958 yılında ise Türk Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim uygulamasında ilk önemli adımın atıldığı görülmüştür. Bu önemli adım Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurup dışardan okul bitirmek isteyenlere hazırlık kurslarının mektupla verilmeye başlamasıdır. 1974 yılında Mektupla Öğretim Merkezi, Mektupla Öğretim Okuluna dönüştürülmüştür.

Üçüncü aşamada ise  Uzaktan öğretimin yüksek öğretim kademesine girmesidir. İlk girişim ise 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin kurulmasıdır. Bu merkez 1983 yılında Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu adını almıştır.  Uzaktan Öğretimin yüksek öğretim kademesindeki bu girişimlerinin yerini 15 ay sonra (YAYKUR) Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu almıştır.  Bu kurum çeşitli nedenlerle başarısız olmuş ve 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek öğretim yasası nedeniyle ve aynı yasa ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur.

1992 yılının sonlarından itibaren ise var olan koşulların da zorlamasıyla uzaktan öğretim sistemi ortaöğretime girmiştir. 1992-1993 öğretim yılından itibaren  lise düzeyinde uzaktan eğitim yöntemiyle hizmet veren Açık öğretim Lisesi kurulmuştur.

ÖĞRENCİ İŞLERİ LİNKLERİ :

İletişim:

Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Gazi Hastanesi Karşısı)

 
ALO 1477 gün 24 saat hizmet vermektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve yapmaları gereken iş ve işlemlerle ilgili tüm telefon görüşmelerini , ALO 147 iletişim merkezi ile yapacaklardır.  ALO 147 hattı öğrencilerimiz için olduğu kadar, okulumuza yeni kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, kurumumuzla ilgili genel anlamda bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir hattır. Sorunlarına görüşme anında çözüm bulunamayan öğrencilerimizin GSM numaraları ve e-posta adresleri alınarak en geç 72 saat içerisinde kendilerine yazılı olarak cevap gönderilmektedir.

Yurt dışından Alo 147 ‘ye erişim için; +90 312 147 11 22 ‘yi çeviriniz.

Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler Telefonları
Bu telefondan hafta içi 09:00 – 12:30 ve 13:30 – 18:00 arası hizmet alınabilir. 12:30 – 13:30 arasında öğle yemeği için ara verilmektedir

iletisim_tum

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin diğer telefonları için buraya tıklayınız.

Not : Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin (İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi..) Açık Öğretim Lisesi telefonlarını aramamaları, aynı şekilde Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin de Mesleki Açık Öğretim Lisesine ait telefonları aramamaları önemle rica olunur. Gereksiz bir telefonun, iş kaybına dolayısıyla bir başka öğrencinin işleminin gecikmesine neden olacağını unutmayınız.

E-Posta Adresi: aciklise@meb.gov.tr

Kitap Birimi İletişim Bilgileri
0 312 212 40 35
0 312 212 40 34
0 312 213 01 04 / 2098
0 312 213 01 44 / 2098
0312 213 01 44 / 2099

Kitap Birimi e-posta
etg_dersnotlari@meb.gov.tr

Batı Avrupa’dan Alo 147 ‘ye erişim için; +90 312 147 11 22 ‘yi çeviriniz.

Batı Avrupa Programı İçin Telefon
Bu telefonu avrupa ülkelerinde yaşayan, Batı Avrupa Programı kapsamındaki öğrencilerimiz mesai saatleri içerisinde arayabilirler.
Tel : 00 90 312 296 96 31

Bimer(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr
halkilis@basbakanlik.gov.tr

Batı Avrupa Programı Öğrencileri İçin E-Posta
aciklise_bap@meb.gov.tr

Kaynak ve Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin Resmi Web Adresi : http://www.aol.meb.gov.tr/

202
Kimler Neler Demiş?

avatar
101 Comment threads
101 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
115 Comment authors
nurhayatbakimehmetethemderya Recent comment authors
süreyyya
Ziyaretçi
süreyyya

yani arkadaşlar 02 şubata kadar tercih yapabilmem için mezuniyet durumumu bildirmem lazım içinizde benim durumumda olan varmı

ayben
Ziyaretçi
ayben

Yha ben bu sene ilk defa sınava giricem fakat sınav giriş belgesi çıkartmak gerekiyormuş, anlayamadıım ben sınav griş belgesini evimize gndercekler die biliyordum fakat şimdi okuduum bir bilgiye göre biz halk eğitim merkezine bir dilekçe gönderiyormuşuz sonra onlar bize sınav giriş belgesi gönderiyormuş:S sınava 2 gün kaldı biri bana yardım etsiin!! NE YAPMAM GEREKİYOR?? :'(

MERVE
Ziyaretçi
MERVE

İNGİLİZCE 2 1.TESTİNİ CÖZDÜM FAKAT DOGRU OLAN SORULARA YANLIS OLDUGUNU BELİRTİYOR AMA ALT KUTUCUKTA CEVABIM DOGRU LÜTFEN İNGİLİZCE TESTLERİNE BAKMANIZI RİCA EDİYORUM

tubis
Ziyaretçi
tubis

sınavı geçebilmemiz için kaç kıredi gerekli

Gezgin
Ziyaretçi
Gezgin

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),
Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması,
Genel Kültür alanındaki öğrencilerin ortak derslerden 80 veya üzerinde kredi almaları gerekmektedir.

sewda
Ziyaretçi
sewda

🙁 off bn bu yılki sınavlara qireceğimm ve şifremi bildiğim halde olmuyooo 🙁

süreyyya
Ziyaretçi
süreyyya

arkadaşlar bu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ben mezun olacam ama sonuçların kpss tercih bildirim süresi olan 02ta kadar açıklanması lazım açıklanırmı sizce ne yapmalıyım.

mehmet
Ziyaretçi
mehmet

ne olmuyor diyonuz

dilay
Ziyaretçi
dilay

ben aol öğrencisiyim toplam dönemim 8 ama aol de okuduğum dönem 4 toplam 100 kredim var bu sene üniversite sınavına girebilir miyim ? tsk 🙂

esra
Ziyaretçi
esra

merhaba benm 134 kredim var 2011 ygs sınavına girme şansım var mı

Sabri
Ziyaretçi
Sabri

Selam arkadaşlar. Şu an Anadolu Teknik Lisesinde 11. Sınıfta okumaktayım, açıköğretim lisesine geçmek istiyorum. Nasıl geçebilirim? Ve Açıköğretim Lisesi’ne mi girmem lazım yoksa Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne mi girmem gerekiyor? Ben çünkü Dil bölümünü okumak istiyorum da. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Gezgin
Ziyaretçi
Gezgin

Bölümünüze göre bir seçim yapabilirsiniz… ve yeni kayıt gerektiyor kayıt için
http://www.aol.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=108

canan
Ziyaretçi
canan

mrhaba arkdşlar biliyom saçma ama bi çare bulmalıyım şifremi değiştirdim not almadığim için unutum ,şifre olmadan sayfama da giremiyom yardımcı olursanız çok sevinirim .. :'( :'( :'( :'(

kübra
Ziyaretçi
kübra

arkadaşlar benm bi sorum olacaktı zorunlu dersleri verdikten sonra yerine yeniden zorunlı ders eklenirmi lütfen birisi cevap versin teşekürler

murat
Ziyaretçi
murat

zorunlu dersleri bitirdiysen yerine başka zorunlu ders gelmez sadece dil anlatım dersinden geçip geçmediğimden emin ol.

esra
Ziyaretçi
esra

yaa arkadaşlar ben şifremi unuttum ders seçemiyorum ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim..

canan
Ziyaretçi
canan

vala bende unutum size yardımcı olan varsa sizde bana yardımcı olun teşekü 🙂 rler

ramazan
Ziyaretçi
ramazan

arkadaslar merhaba ben su an 11.sınıf duz lıseye gıdıyorum bazı ozel sorunlardan dolayı acıga gecme dusuncesındeyım acıga gectıgım takdırde kac sınava gırmem gerekıo 11. sınıf sayısalım 11. sınıf olmamın bana acıkda bı faydası olacakmı toplam kredıden dusulecekmı acıl cevap verebılırsenız cok mutlu olurum tesekkur ederm.. 🙂

samed
Ziyaretçi
samed

kardes ne olursa olsun sakın açık öğretime yazılma kımse sölemiyor inan kı zor sen devam et ama çalışırım diyorsanda sen bilirsin

ramazan
Ziyaretçi
ramazan

ya hocaların elindesin burada not kırıyorlar sinir ediyorlar kac sınava gırmem gerekıo kac kredım var

güler
Ziyaretçi
güler

ders seçme işlemi ne zaman başladı..ne zaman biticek …bunları yazsanıza kardeşim..tam tarih istiyorum…lütfen bekliyorum… :Q

beyza
Ziyaretçi
beyza

bu benim açıköğretimde ilk senem çok sıkıldım yok ders seçmekmiş yok krediymiş kardeşim zamanında derssini çalış normal bir şekilde git okula kredi yok ders seçme yok oh be ne rahat 😀 :Q

hülya
Ziyaretçi
hülya

yaa sitede sorun mu var acaba bende ders secemiorum :'(

Joker..
Ziyaretçi
Joker..

Samet öncelikle sosyal bilimlerdeki bu geometri, mat. derslerine isyan etmende katılıyorum sana.. Başka bir sorum olacak sana 4 senedir okuyorsun aol’de ve kredin 70 o nasıl oluyor.. Ben 3 buçuk senedir aol’deyim 187 kredim var ve son 2 geometri dersim kaldı bunları nasıl vereceğim bilmiyorum.. Daha önce mat. dersim vardı tek seferde sınava girdim başaramadım ama muaf sayıldım bu nasıl oluyor o zaman anlamıyorum.. Benim tek sıkıntım şimdi eğer ben bu geo. derslerini veremezsem muaf olur muyum olmaz mıyım onu bilmiyorum. Ki olamazsam çok kötü olacak benim için.. :'( :Q

samed
Ziyaretçi
samed

ya joker ders çalışmadıqım için liseyi bıraktım bende hiç çalışmamıyordum sadece sınavlara girdim ders çalışırken sıkılıyorum vede öle kitabı açıp okuyunca hiç birşey olmuyor işte son zamanlarda özlemin dediqi gibi yazarak soru ları cvplayarak çalışdıqım için kredim yükseldi bu sınavları sıklaştırmaları lazım ya topu topu 3 dönem 30 60 90 kı herkes de tam olarak alamıyor yani belirli bi yılı tmm layanlara tabiki mesale ben 4 yıl oldu böyle sorumluluk gibi sürekli girip dersleri vermek istiyorum bekle bekle daha çok beklerim seninde bir şey kalmamış zaten 2 ders geçersin sallasan bile geçersin bizim daha yığınla geççeqimiz ders var var olu… Devamı »

samed
Ziyaretçi
samed

arkadaslar ben dört yıldır a.ö.l okuyorum ama kredim 70 bölümüm sosyal bilimler anlamadığım dersler var atsak tutmuyor bu a.ö.l derslerinde yardımcı başarılı olmamızı krediyi tamamlamada yardımcı olcak bi kuruluş kurum varmı bıktım gerçekten 192 kredi alana kadar insan soğuyor a.ö.l hocalara soruyorum çalışcaksın geçersin söylemesi çok güsel sözel olan derslerden geçmek kolay geçiorumda ama sayısal olmuyor bana ve benim gibilere yardımcı olacak birileri varmı yüz yüze ders de yok a.ö.l lütfen birisi bir yol göstersin rica ediyorum… :Q

özlem
Ziyaretçi
özlem

sende sayısal bölümün derslerini seçme sadece kendi bölümünün derslerini seç çalışırken de yazarak çalış ben öyle yapıyorum daha çok faydası oluyo aklında kalıyo

samed
Ziyaretçi
samed

son zamanlarda yazarak çalıştıqım için 70 kredi topladım ama bu sınavları sıklastıramazlarmı ben sürekli girmek istiyorum girmek istemeyende girmez bir an önce vermek istiyorum sıkıldım 😛

rüya
Ziyaretçi
rüya

mrb 😛

kubilay
Ziyaretçi
kubilay

slm ders seçimi yapamıyırum bi yardım cı olurmusunuz

müjde
Ziyaretçi
müjde

arkadaşlar ben ders seçemiyom biri bana yardımcı olsun…lütfen yaaa

ece
Ziyaretçi
ece

🙂 ya bende ders seçemiyorum biri banada yardımcı olsun lütfen 🙂

sevgi
Ziyaretçi
sevgi

slm arkadaşlarbenim de aolden toplam kredim 104 alan kredim 44 ben de osseye girebilirmiyim acaba,

özlem
Ziyaretçi
özlem

melesef canım 192 kredi olması gerekiyo ayrıca alan kredisi 80 olucak

güliz
Ziyaretçi
güliz

Bende öyle saniyordum ama tam hatirlayamiyorum tahminen toplam kredim 160 felandi,daha iki sinavim vardi.öss girebilmem icin kayit formu gönderdiler.Demekki giriliyor.

meryem
Ziyaretçi
meryem

ders seçme ne zamn olcak yada nasıl yapılcak yardım edin

asude
Ziyaretçi
asude

arkadaşlar şu soruma lütfen cevap verirmisiniz merak ediyorum bulamadım ben 7.dönemime gircem 103 kredim var ortak kredim 70 öss ye başvurabilir miyim

deniz
Ziyaretçi
deniz

arkadaşlar ben 6 zayıftan kaldım o yüzden açık liseye yazıldım…peki ben bu 6 dersi verip öğle mi 11.sınıfa geçecem lütfen yardımcı olun :(:(

sinem
Ziyaretçi
sinem

hayır bütün derlere baştan gireceksin ne yazıkki

özlem
Ziyaretçi
özlem

canım 6 zayıfla değil 11 sınıftan başlayacan allah yardımcın olsun

özlem
Ziyaretçi
özlem

yardım edeyim ben 3 yıldır okuyom açık ögretim bende lise 1 de 6 dersten kaldım dışardan okuyorum
açık ögretimde lise yok kıredi var 192kredide geçiyosun benim 68 kredim var benim tavsiyem biran önce bitirmek istiyosan kredisi yüksek dersleri al daha kolay olur başarılar… 🙂

müjdat
Ziyaretçi
müjdat

arkadaşlar benim 204 kredim var geometriden 2 defa sınava girdim 3.de muaf oldugum zaman tekrar onun yerine sınava başka dersten girmem gerekiyo mu yok sa mezun mu oluyorum yani muaf olursam kredim yetiyo sınava gerek yok mu aca ba

ebru
Ziyaretçi
ebru

eğer muaf olmam greken başka dersin yoksa mezun olabilirsin dil ve anlatım hariç ondan muaf olunmuyo kaç kredin olursa olsun o dersi vermekle yükümlüsünüz