M.E.B. EĞİTEK Açık Öğretim Lisesi – www.aol.meb.gov.tr

202
8710

acik-ogretim-lisesi

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten,  Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi böylelikle 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.
2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.

Bu tarihten itibaren  gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir.   Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.

Açık Öğretim Lisesine  1992 yılından 2004-2005 eğitim öğretim yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 2,5 yıl (5 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesine 2005-2006 eğitim öğretim yılından sonra Ortaokul/İlköğretim Okulu mezunu olarak  kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHÇESİ

Başlangıcı yazının icadına kadar uzanan Açıköğretim için kullanılabilecek en uygun terim uzaktan eğitimdir. Mektupla öğretim şeklinde başlayan uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde 1940 yılından beri bir çok ülkenin bu uygulamadan yararlandığı görülebilmektedir. Özellikle İngiltere’ye başlatılan Açık Üniversite (Open University) bu uygulamanın önemli örneklerindendir.  Bu uygulamayı başta 1856 yılında Almanya dil eğitiminde olmak üzere, 1898 yılında İsveç lise düzeyinde, 1910 yılında Avustralya üniversite düzeyinde, 1972 yılında ispanya üniversite düzeyinde, 1972 yılında da Yeni Zelanda mektupla öğretim şeklinde başlatmış ve bunları pek çok ülke takip etmiştir.

Çağdaş öğretim yöntemlerinin, öğretme-öğrenme süreçlerine getirdiği olumlu katkılara karşın bugün eğitim ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde geleneksel öğretim yöntemleriyle yürütüldüğü görülmekte. Ancak sorunlar çözülememektedir. Bu nedenle yöneticiler eğitim sorunlarının geleneksel yöntemlerle çözülemediğini görüp çeşitli arayışlara girmiş ve bireylerin ilgi ve isteklerini dikkate alarak geniş kitlelere eğitim-öğretim sunma çalışmalarını başlatmışlardır. Bu gereksinim başlıca iki kavram veya inanıştan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, fırsat eşitliği kavramı ya da toplumdaki tüm bireylerin, eğitim yaşantı ve olanaklarından yararlanmaya hakkı olduğu inancı; diğeri ise, eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunabilecek başlıca etmenlerden biri olduğu hakkında beslenen inançtır. Bugün bile eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliklerinin giderilememiş olması nedeniyle kalite ve standart düşüklüğü sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle eğitimde verim ve etkililiği arttırmak, bireylerin değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, eğitim teknolojisinin kitle eğitim boyutunu oluşturan uzaktan eğitimin gelişmesine yol açmıştır. Uzaktan eğitim sayesinde herkese yaşam boyu eğitim imkanı sağlanmıştır. Gelişen iletişim olanaklarından yararlanarak zaman, emek, mekan vb. diğer kısıtlamaları ortadan kaldıran uzaktan eğitim yeni bir düşünce değildir. Uzaktan eğitim posta servisleri aracılığı ile mektupla öğretim şeklinde başlamış radyo ve televizyonla maksimum yarar sağlayarak bugünlere gelmiştir.

En geniş anlamıyla öğretmen ve öğrencinin, fiziksel olarak ayrı bulunduğu sistem olan uzaktan eğitim; Geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları vb. sınırlamalarına bağlı kalmadan; özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler, kitle iletişim programları ve kısa süreli yüz yüze öğretimin bir sistem bütünlüğü içinde kullanılması ile yürütülen etkinlikler; olarak tanımlanabilir. Böylece öğrenciler diledikleri zamanda diledikleri yerde eğitim etkinliklerinden yararlanabilecektir.

Uzaktan eğitim yönteminin üç boyutu vardır.

1.Basılı materyallerle öğretim

2.Yayın yoluyla öğretim

3.Yüz yüze öğretim Bu üç boyut içinde kullanılan öğretim materyalleri ve ortam ise:

  • Basılı materyaller
  • Radyo ve ses kasetleri
  • Telefon ve faks
  • Audi konferans
  • Video konferans
  • Bilgisayar
  • İnternet ve internet konferansı

olarak sıralanabilir.

İlişim ve iletişim teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak uzaktan eğitimde kullanılan ortam ile materyaller gelişmekte ve çeşitlenmektedir.

Türkiye de uzaktan eğitim alanındaki uygulamalar ise üç yönlü bir görünüm arz etmektedir. Bunlardan ilki konunun tartışma gündemine alınmasıdır. Uzaktan Eğitim 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950 li yıllara kadar devam etmiştir.

İkinci aşamadaki girişimler 1958-1974 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik öğretim müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar ile bazı özel kurum ve kişilerin yabancı dil ve meslek öğretimi alanlarında bu yöntemi kullanmalarıdır. Türkiye de ilk uzaktan eğitim uygulaması 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başlatılmıştır. Bankada çalışanların hizmet içinde yetiştirilmesini amaçlayan bu çalışmada banka çalışanları mektupla öğrenim görmüşlerdir. 1958 yılında ise Türk Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim uygulamasında ilk önemli adımın atıldığı görülmüştür. Bu önemli adım Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurup dışardan okul bitirmek isteyenlere hazırlık kurslarının mektupla verilmeye başlamasıdır. 1974 yılında Mektupla Öğretim Merkezi, Mektupla Öğretim Okuluna dönüştürülmüştür.

Üçüncü aşamada ise  Uzaktan öğretimin yüksek öğretim kademesine girmesidir. İlk girişim ise 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin kurulmasıdır. Bu merkez 1983 yılında Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu adını almıştır.  Uzaktan Öğretimin yüksek öğretim kademesindeki bu girişimlerinin yerini 15 ay sonra (YAYKUR) Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu almıştır.  Bu kurum çeşitli nedenlerle başarısız olmuş ve 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek öğretim yasası nedeniyle ve aynı yasa ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur.

1992 yılının sonlarından itibaren ise var olan koşulların da zorlamasıyla uzaktan öğretim sistemi ortaöğretime girmiştir. 1992-1993 öğretim yılından itibaren  lise düzeyinde uzaktan eğitim yöntemiyle hizmet veren Açık öğretim Lisesi kurulmuştur.

ÖĞRENCİ İŞLERİ LİNKLERİ :

İletişim:

Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Gazi Hastanesi Karşısı)

 
ALO 1477 gün 24 saat hizmet vermektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve yapmaları gereken iş ve işlemlerle ilgili tüm telefon görüşmelerini , ALO 147 iletişim merkezi ile yapacaklardır.  ALO 147 hattı öğrencilerimiz için olduğu kadar, okulumuza yeni kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, kurumumuzla ilgili genel anlamda bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir hattır. Sorunlarına görüşme anında çözüm bulunamayan öğrencilerimizin GSM numaraları ve e-posta adresleri alınarak en geç 72 saat içerisinde kendilerine yazılı olarak cevap gönderilmektedir.

Yurt dışından Alo 147 ‘ye erişim için; +90 312 147 11 22 ‘yi çeviriniz.

Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler Telefonları
Bu telefondan hafta içi 09:00 – 12:30 ve 13:30 – 18:00 arası hizmet alınabilir. 12:30 – 13:30 arasında öğle yemeği için ara verilmektedir

iletisim_tum

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin diğer telefonları için buraya tıklayınız.

Not : Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin (İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi..) Açık Öğretim Lisesi telefonlarını aramamaları, aynı şekilde Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin de Mesleki Açık Öğretim Lisesine ait telefonları aramamaları önemle rica olunur. Gereksiz bir telefonun, iş kaybına dolayısıyla bir başka öğrencinin işleminin gecikmesine neden olacağını unutmayınız.

E-Posta Adresi: aciklise@meb.gov.tr

Kitap Birimi İletişim Bilgileri
0 312 212 40 35
0 312 212 40 34
0 312 213 01 04 / 2098
0 312 213 01 44 / 2098
0312 213 01 44 / 2099

Kitap Birimi e-posta
etg_dersnotlari@meb.gov.tr

Batı Avrupa’dan Alo 147 ‘ye erişim için; +90 312 147 11 22 ‘yi çeviriniz.

Batı Avrupa Programı İçin Telefon
Bu telefonu avrupa ülkelerinde yaşayan, Batı Avrupa Programı kapsamındaki öğrencilerimiz mesai saatleri içerisinde arayabilirler.
Tel : 00 90 312 296 96 31

Bimer(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr
halkilis@basbakanlik.gov.tr

Batı Avrupa Programı Öğrencileri İçin E-Posta
aciklise_bap@meb.gov.tr

Kaynak ve Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin Resmi Web Adresi : http://www.aol.meb.gov.tr/

202
Kimler Neler Demiş?

avatar
101 Comment threads
101 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
115 Comment authors
nurhayatbakimehmetethemderya Recent comment authors
Duygu
Ziyaretçi
Duygu

Arkadaşlar sınav sonuçları açıklandıktan sonra ben Ankara’ya kadar gidicem .. Maol’de okuyorum ve geometri1 ile geometri2 dersleri yüzünden mezun olamıyorum .. Bu sistem nasıl bir sistemdir ki mezun olamayalım diye yapmadıklarını bırakmadılar .. Önce uzaktan eğitim kredisini 100 den 110’a çıkardılar hadi geçtiğimiz sınawda bu sorunu bir çoğumuz halletti belki ama bu yetmemiş gibi birde geometri1 ve 2 derslerini son yıl zorunlu hale getirdiler üstelik bir çok halk eğitim merkezinde kitapları bile yokken bizden üst seviyede olan bu derslerde başarılı olmamız beklendi. EK SINAV OLMAZ ise bir çoğumuz madur durumdayız. Çanakkale 18 mart üniversitesine yerleştirildim fakat görünüşe göre bu şekilde… Devamı »

merve
Ziyaretçi
merve

ne olcak boyle ya benım bolumumun kayıtları 31 austosta bıtıyo saden ..ben onu bı sekılde uzatmaya calısıcam aolde ek sınav versin artık resmen kıvranıyoruz ya bu nedir ..

songül
Ziyaretçi
songül

arkadaşım çok haklısın; zoru başardık ama sisteme takıldık. bende kayıt süresini uzatmaya çalışıyorum. bi açıklama yapıpta bizi rahatlatmıyolar. ek sınav yapılacak dense tarih verilse ; bzde giderde ona göre belge veririz. yerleşenlerin sonuçlarına baksalar biraz süreci hızlandırsalar. kayıt zarfım geldi bugün sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim valla hayırlısı artık diyerek,( tabiki….. ARAYALIM ARAŞTIRALIM MUTLAKA KAYITTAN ÖNCE EK SINAV TARİHİNİ ALALIM!!!! 🙂

merve
Ziyaretçi
merve

kesınlıkle ole banada geldı sanırım senle de aynı ünideyiz =)alahım ıns ek sınav olur bızde o arada dılekce fln verıp okulu oyalarız ne dıyım hayırlısı ya.

pınar
Ziyaretçi
pınar

arkadaşlar tek yapamamız gereken sürekli mail atıp dilekçe yazmak ve ankarayı aramak ben öyle yapıyorum sizde e mail atın ne kadar çok tepki verirsek okadar ii olur ankara halk eğitimini aradım merak etmeyin mutlaka olur dediler genel müdürlük çok talep var değerlendirmeye alındı dedi artık hayırlısı ama biz yine durmayalım

pınar
Ziyaretçi
pınar

korkma bu kadar ben de çukurovaya yerleştim gidip konuştum bir kaç gün daha uzatacaklarmış bizim için inşallah da olur

pınar
Ziyaretçi
pınar

duygucum baktınmı snav sonuçlarına ne oldu

Duygu
Ziyaretçi
Duygu

Canım aynı tahmin ettiğim gibi Keridim fazlasıyla tamam ama geometri1 ve 2 den kalmışım :S
Birde size şeyi sormak istiyorum 8 dönemden önce mezun olamıyormuyuz ? 🙁

Duygu
Ziyaretçi
Duygu

Arkadaşlar EK SINAV AÇILDI hepimizin gözü aydın … 😀

merve
Ziyaretçi
merve

arkadaşlar üniversiteyi kazannların mağdur olmaması için aol sınav sonuclarını kayıtların alınmaya başladığı tarihten daha erken açıklıycakmış..bu ek sınav olursa yetişirmi ki?

bilal
Ziyaretçi
bilal

ben ankarayı aradım bi bayan sınav sonuçları açıklansın 100de100 yaparlar dio ama inş yapılır =((

merve
Ziyaretçi
merve

inşallah yaaa ..aynı zamanda inşallah sonucların acıklanması da yetısır..sen nereyi kazandın ?girdin mi üni sınavına?

songül
Ziyaretçi
songül

fars dili edebiyatında ne işin var merve..bizim edbiyat bu yıl canımızı okudu.. sen daha usanmadınmı 😀 hayatım evet aynı ünivrst. hayırlı olsun. tanışırız. kızma tamam mı 🙂 benim en korktuğum bölümlerden valla kolay gelsin….. cesursun yani tebrikler mervecim 🙂

merve
Ziyaretçi
merve

yok cnm nıe kızıyım yapcak bısy yok :)dilde yeteneklıyım :)umarım olur ne dıyım 🙂

merve
Ziyaretçi
merve

off arkadaslar bende aynı durumdayım ..177 kredim vardı 3.dnem sınavına gırmeden once şimdi tmmlanıyo ve sadece su lanet olası geo 2 dersınden kalıcm snırım ..ankara üniversitesi fars dili edebıyatını kzandım..gidemessem kendımı kahrederim..yetkılelere sesımızı duyuralım ne olur bı ek sınav daha yapsınlar.

pınar
Ziyaretçi
pınar

arkadaşlar bende aynen sizin durumunuzdayım çocuk gelişimi mezunuyum ve 8 kredim kaldı adana çukurova üniversitesine yerleştim eger ek sınav yapılmazsa boşa gidecek ilgili birimleri aradım dilkçe verdi faks çekiyorum hemen hemen hergğn halk eğitimleri arıyorummutlaka olur diyorlar fakat bu bize de baglıymış eger dilkeçe yazarsanız sevinirim sesimizi duyuralım lütfen bakanımıza sesimize duyuralım boş durmayalım sesimizi duyuralım faks numarası 03124974077 ayrıca ankara halk egitim 03123800508 bu numarayı arayarak daha geniş bilgi alabiliriz..lütfeen ilgilenin

betül
Ziyaretçi
betül

merhaba;
ben de bu yıl ingilizce öğretmenliğini tutturuyorum,tercihimi de yaptım,3. sınavda türk edebiyatı 8 in muhteşem soruları ygs den 360, lys den 457 alan beni dize getirdi.sanırım kalacağım bu dersten ! bu demek olur ki öğretmenlik hayalim yattı, hayır olamaz !! şimdi bu eksınav meselesi nasıl olacak? topluca ne yapalım? eğerkaldığımı görürsem ben ankadaya gidim oturma eylemi yapmayı düşünüyorum 1 sınav daha lütfen diye …..biri beni aydınlatsın lütfen!

songül
Ziyaretçi
songül

arkadaşım ben ankara üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliğine yerleştim. ama tek dersten sıkıntım var. ben hafta içi şahsen gidip sesimizi duyurmaya çalışıcam. sende ulaşabildiğin kadar gerek açık öğretim lisesi genel müdürlüğüne; gerek milli eğitim bakanlığına ulaşmaya çalış. bakana mektupta yaz. birde sonucunun bir fotokopisini ekle. ben ankarada oturuyorum. bilgi almaya çalışıcam. LÜTFEN EK SINAV TALEBİMİZE DESTEK OLUN…!!!

merve
Ziyaretçi
merve

songul bende ankara üniyi kazandım .aynı durumdayım msn ni verirmisin ordan knusalım .

songül
Ziyaretçi
songül

mervecim ben msn kulanmıyorum sınavlar nedeniyle: adres alınca yazarım. şimdi gördüm canım….. genelde yeni bişey yazan varmı diye yukardakileri okuym.. bu arada burs başvurusunu yaptın mı? KYK ya…

merve
Ziyaretçi
merve

yok ttlım ozel yurda gidicem ben dersaneye gıtmıstım oranın yurdu eğer olursa :)inş gideriz de 🙂

merve
Ziyaretçi
merve

yurt sandım bende ya :Dne bursu bu ??

gökçe
Ziyaretçi
gökçe

ya ewt bende aynı durumdan şikayetçiyim bende tek ders yüzünden üniye gidemiycm galiba ek sınav yapılsın bencede ya 🙁

nergis
Ziyaretçi
nergis

selam açık öğretim lisesine kayıt olmak istiyorum ama gerçekten başara bilirmiyim aranızda başaran varmı arkadaşlar cevap yazarsanız sevinirim

yezda ayaz
Ziyaretçi
yezda ayaz

slm arkadaşlar açıköğretim meslek liselerin de eşarp için sorun çıkarıyormu :'(

zeynep
Ziyaretçi
zeynep

bence olmaz çünkü ilköğretimde yanımda çarşaflı bir kız oturuyordu 😀

sedat
Ziyaretçi
sedat

merhabalar ben düz lise 1. sınıftan terkim açıktan imam hatip bölümü okumak istiyorum. Bu konuda bilgili arkadaslarımdan yardım istemekteyım şimdiden hepinize teşekkür ederim. Saygılarımla…

songül
Ziyaretçi
songül

lys sınavını TS 1 den 11677 sırada kazandım tercih yapacağım fakat geometri 2 dersi çok ağır geçemezsem çalışmam ve lys tercih hakkım boşa gidecek. lütfen ek sınav yapılsın MEB e ben ulaşamıyorum; ayrıca bize verdikleri geometri 2 kitabı ile sınavda sordukları sorular uyuşmuyor. ikinci dönem sınavında madur oldum. çağdaş türk tarihi dersi sorularıda uyuşmadı. lütfen ilgililer baksın ve bize AOL sayfasında cevap versinler. bu konuda ne yapmamız gerektiğini yazsınlar. EK SINAV HAKKI TALEP EDİYORUM..İLGİLİLERE DUYURULUR…!Songül Şanlıer CANKURTARAN

Tuncay
Ziyaretçi
Tuncay

aynı konudan bende mağdur durumdayım. çağrı merkezine onlarca mail atmama rahmen bi sonuç yok. şu an 196 kredim var bütün dersleri verdim şu lanet geo. 2 hariç ve sonuç mezun olamıyorum ygs den 336 puan aldım ortalama
ama diploma olmazsa hepsi boşa gidecek. o değil okuma ateşim vardı bu yaşta onuda küllendirdi M.E.B. hepsine ayrı ayrı teşekküüür ediyorum 😛 . benimle çok ilgilendiler. 2 ay oldu hala cevap gelicek durumum inceleniyormuş??? pahh! :Q !

Tuncay
Ziyaretçi
Tuncay

gelen cevap…..
Dilek ve şikayetleriniz gerekli birimlere iletilecektir(hangi birim? :B: ). Açık öğretim lisesinden
mezuniyete hak kazanabilmek için ortak dersiniz Gemetri-2 dersini ya başarmalısınız
yada 3 kez sınavına katılıp muaf olmalısınız.(zaten bunları biliyoruz sen bana son anda zorunlu ders ver ondan sonra mezuniyet şartı…. I-) ) İnternet sayfanız bilgilerine göre
mezunuyetiniz için bunun dışında bir şart görülmemektedir :-/ (hadi yaa ben bilmiyordum). 2009-3 sınavları için 21
haziran-2 Temmuz 2010 tarihleri arasında kayıt yenileyip sınavlarına
katılabilirsiniz. http://www.aol.meb.gov.tr internet sayfası kitap içerikleri bölümünden
tüm derslerin konularını güncel haliyle teyit edebilirsiniz.

songül
Ziyaretçi
songül

siz genede sınav ek sınav istemekte ısrarcı olu özellikle önümüzdeki sınavın hemen ardından MEB e sesinizi bi şekilde duyurun. her yıl öğrencilere bu hak verilmekteidi. üstelik bu ders bize (geometri2) çok ağır ileri seviye. sözelde sonradan eklenmesi bizi çok zor durumda bıraktı.

Tuncay
Ziyaretçi
Tuncay

benim derdim ek sınav değil son dönemim gelmiş bana zorunlu ders gösteriyorsun böyle iş mi olur yap bunu kademeli geçiş
4 sene dedin eywallah
ek sınavlara kredin yetmiyor giremezsin dedin eywallah
amaa sen son dönem bana kitabı bile olmayan dersi zorunlu kıl yok internetten çalışınmış falan filan ben buna isyan ediyorum songül haksızmıyım.

songül
Ziyaretçi
songül

tuncay sen ne yaptın (haklısın)sorunun cevabı.; hemde çook.geç oldu biliyorum. sende arıyorsun değil mi? sen mail at daha çok çünkü ben o konuda pek iyi değilim. senin intrnet bilgin derin gibi: başka sitelerde yazanlar var bu konuda onları toparlayabilirmisin..

resul
Ziyaretçi
resul

slm lutfen bana acıl ayrdmcı olursanızz sevınırm ben yuzyuze egıtım mezunym gecensene dıploma notum oss de 91 gelmıstı ek puan sonra osym puanalrınızda yanlsklık oldu tekrar sonuclar geldı yenı sonuclarla dıplama notum ek puan 79 gelıodu gecen sene busene tekrar ygs gırdm busene kı dıplama notum 62 ve 57 ygs 4 5 puanm cok dustu ılk basta olan bı yanlsklk benm unıvrsteye gırmeme engel oldu lutfen yarmdımcı olursanız sevınırm puanlrmda kesnlkle yanlsklkk var aob puanm 100 benle aynı sene mezn olan arkadslrda 383 yazıo cok buyuk fark bu arkadsma okuldan ek puan 93 gelıor ne yapmam gerkeıor bu senekı puanmda… Devamı »

fidan
Ziyaretçi
fidan

ben 4 yıllık sistemde sayısal bölümündeyim 7-8ağustosda yapılacak olan sınavda 30 kredimi tamamladıktan sonra mezun olmam için yalnız 9 kredim kalıyo ve ben lys sınavına girdim sonuçlarda belli oldu tercih yapacam ama kredim tam değil eksınav olursa 9 kredimi tamamlayıp mezun olabilirim lütfem bu konuda bilgisi olan varsa hemen cevap yazsın bir senemin daha boşa gitmasini istemiyorum EK SINAV İSTİYORUM ..EK SINAV İSTİYORUM EK SINAV İSTİYORUM..EK SINAV İSTİYORUM..LÜTFEN ..bu durumda olan bir tek ben degilim bir çok arkadaşımız bu durumda …EK SINAVA İHTİYACIMIZ VAR ..YETKİLİLERE DUYURULUR.. :'( :'( 🙁

ilknur
Ziyaretçi
ilknur

bende aynı senin durumundayım bu konuda bişeyler öğrenebildin mi eğer bilgi edinebildiysen banada yardımcı olabilir misin ek sınav konusunda çok rica ediyorum şimdiden tşk ederim

songül
Ziyaretçi
songül

sanırım bakanlığa dilekçe vermemiz gerekecek. ne kadar kalabalık olursak ek sınav yapmalarıda okadar yüksekmiş. 50 kişi felan başvurursa açarlarmış. halk eğitim bürosu müdürü başvuru yapmamızı söyledi. kayıt belgelerimizdeki bize verdikleri numaralardan faks çeksekte olurmuş. ben hafta içi başvuru yapıcam ilgili arkadaşlarda aynı şekilde başvuru yapsın. nekadar çok olursak okadar şansımız yüksek.

feray
Ziyaretçi
feray

bu başvuruyu nasıl yapıcaz bende aynı durumdayım arkadaşlar

songül
Ziyaretçi
songül

arkadaşım 03124974077 nolu faksa, faks çekebilirsin. sanırım isteğini yazman yeterli olur, bu durumda olan diğer arkaşlar lütfen sizde faks gönderin..

meryem
Ziyaretçi
meryem

ben mesleki açık öğretim öğrncisiyim yüzyüze eğitimden sadece iki dersim kaldı mezun olmak için gebze imamhatip lisesinden ders alıyodum ama yazın ders açılmasına izin verilmemiş benim gibi çok sayıda arkadaşım var madur durumda olan maduriyetimiz giderilmesini yada enazından bir açıklama yapılmasını istiyoruz…

b.e
Ziyaretçi
b.e

ben aöl öğrencisiyim.iki haftalık süre zarfından kayıt yenileme zamanında bulunamadım ve kaydımı olamadım.öğrenim süresini uzamaması için bu sunava girmek istiyorum.ne yapmam gerekiyorsa lütfan yardımcı olun.kayıt süresini uzatılmasını istiyorum.yetkili mercilere duyrulur.

naz
Ziyaretçi
naz

şu 3.üncü sınava sadece 1993 lülermi girecek onu soruyom ve yapılan sınavlar çok zor bazen kitap dışında sorular çıkıyo soruları hazırlayanlar biraz insaflı olsunlar tşşşşş

yusuf
Ziyaretçi
yusuf

açık liesede okuyan birkızım var son olarak 15-16 mayıs 2010 tarihinde sınava girdi.yalnız önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavdada matematik ve geometride verilen kitaplardaki konularla uzaktan yakından ilgisiz soruların çıktığını söylüyor aceba neden.çocuklar zaten konuları anlamakta zorluk çekerlerken böyle bir uygulama yanlış değilmi.

ayşe
Ziyaretçi
ayşe

iyi akşamlar çok acil diplamaya ihtiyacım var yaşım geçmeden çalışmam lazım iki çocuğum var zamanında okulamu yarım bırakıp hayatım en büyük yanlışını yapıp evlenmiştim keşke birip bir işim olsaydı çok ıkıntıdayım 1996 da terk ettim lise sondan belki bu yıl mezun olcaktım maalesef 4 yıllık olunca olamıcam galiba yaşımda 31 oldu bence çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum af varmı bizlere yada neden bizi etkiliyo 4 yıllık sistem ne olur yalvarıyom bari yaşı geçmiş olanlara af yada 3 yıllık olsun saygılar yazmak itediğim çok şey var aslında işe ihtiyacım var ama diplomam yok ne olur değerlendirin ciddiye alın yazdıklarımı hergün kahroluyom zaten

fahriye
Ziyaretçi
fahriye

mrb ben 1. dönem okudum ama ikinciye izin verilmedi bana bir yardımcı olun bende 2. dönem sınavlarına katılmak istiyorum. çok güzel açık ögretim herkez için hayırlısı neyse o olsun -bana bir cevap yazın? hayırlı günler.. : 🙁

gazi
Ziyaretçi
gazi

herkese slm…açık lise okuyorum 75 kredim var 88 doğumluyum imamhatipe geçmek istiyorum bu konuda bizleri aydınlatırsanız memnun olurum şimdiden şükranlarımı sunuyorum herkese başarılar…

melek
Ziyaretçi
melek

çocuk gelişimi bölümü staj günlerini saatleriyle birlikte ögrenebilirmiym

sümeyye
Ziyaretçi
sümeyye

:B: :B: :$ 😉 😉 pardon yaaaa meslek lisesine gecebilirmiyim dycektım ????????? 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 +o( +o( +o( :'( :Q

sümeyye
Ziyaretçi
sümeyye

ya ben açıköğretimi düz okuyorum istesem kaydımı 😀 düz liseye 😀 geçirebilirmiyim cevap beklicem 😀 😀 😀 😀 🙂 🙂 🙂 🙂

Tuba
Ziyaretçi
Tuba

İyiki böyle bir imkan var zararın neresinden dönersek kar.

ŞAH YK
Ziyaretçi
ŞAH YK

slm gerçekten güzel bır öğrenım yeri açıktan okumak ama her şeyde olduğu gibi bundada baya çalışmak lazım butun açıklse öğrencılerıne başarılar dilerım

eyo
Ziyaretçi
eyo

:rose: 🙂 başarılarrrrrrr

yurtdışı eğitim
Ziyaretçi
yurtdışı eğitim

Açık öğretim liseleri gerçekten de öğrenimine devam edemeyen insanlarımız için çok faydalı

safiye
Ziyaretçi
safiye

ya bende meslege geçiş yaptım. ama meslekten düze geçiş yokmuş eger hafta somnu egitim alamazsam ya işimi bırakıcam ki olmaz çalışmak zorundayım yada okulu iki
sinide yapmak zorundayım neden meslekten düzze geçiş yok hafta sonun egitim alamassam okul hayatım biticek lütfen bu okulların egitim günlerini siz belirleyin açıktan okuyup hemde çalışan insan çok hafta içi olması çok saçma

1 2 3 5