M.E.B. EĞİTEK Açık Öğretim Lisesi – www.aol.meb.gov.tr

202
8914

acik-ogretim-lisesi

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten,  Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi böylelikle 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.
2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.

Bu tarihten itibaren  gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir.   Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.

Açık Öğretim Lisesine  1992 yılından 2004-2005 eğitim öğretim yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 2,5 yıl (5 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesine 2005-2006 eğitim öğretim yılından sonra Ortaokul/İlköğretim Okulu mezunu olarak  kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHÇESİ

Başlangıcı yazının icadına kadar uzanan Açıköğretim için kullanılabilecek en uygun terim uzaktan eğitimdir. Mektupla öğretim şeklinde başlayan uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde 1940 yılından beri bir çok ülkenin bu uygulamadan yararlandığı görülebilmektedir. Özellikle İngiltere’ye başlatılan Açık Üniversite (Open University) bu uygulamanın önemli örneklerindendir.  Bu uygulamayı başta 1856 yılında Almanya dil eğitiminde olmak üzere, 1898 yılında İsveç lise düzeyinde, 1910 yılında Avustralya üniversite düzeyinde, 1972 yılında ispanya üniversite düzeyinde, 1972 yılında da Yeni Zelanda mektupla öğretim şeklinde başlatmış ve bunları pek çok ülke takip etmiştir.

Çağdaş öğretim yöntemlerinin, öğretme-öğrenme süreçlerine getirdiği olumlu katkılara karşın bugün eğitim ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde geleneksel öğretim yöntemleriyle yürütüldüğü görülmekte. Ancak sorunlar çözülememektedir. Bu nedenle yöneticiler eğitim sorunlarının geleneksel yöntemlerle çözülemediğini görüp çeşitli arayışlara girmiş ve bireylerin ilgi ve isteklerini dikkate alarak geniş kitlelere eğitim-öğretim sunma çalışmalarını başlatmışlardır. Bu gereksinim başlıca iki kavram veya inanıştan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, fırsat eşitliği kavramı ya da toplumdaki tüm bireylerin, eğitim yaşantı ve olanaklarından yararlanmaya hakkı olduğu inancı; diğeri ise, eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunabilecek başlıca etmenlerden biri olduğu hakkında beslenen inançtır. Bugün bile eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliklerinin giderilememiş olması nedeniyle kalite ve standart düşüklüğü sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle eğitimde verim ve etkililiği arttırmak, bireylerin değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, eğitim teknolojisinin kitle eğitim boyutunu oluşturan uzaktan eğitimin gelişmesine yol açmıştır. Uzaktan eğitim sayesinde herkese yaşam boyu eğitim imkanı sağlanmıştır. Gelişen iletişim olanaklarından yararlanarak zaman, emek, mekan vb. diğer kısıtlamaları ortadan kaldıran uzaktan eğitim yeni bir düşünce değildir. Uzaktan eğitim posta servisleri aracılığı ile mektupla öğretim şeklinde başlamış radyo ve televizyonla maksimum yarar sağlayarak bugünlere gelmiştir.

En geniş anlamıyla öğretmen ve öğrencinin, fiziksel olarak ayrı bulunduğu sistem olan uzaktan eğitim; Geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları vb. sınırlamalarına bağlı kalmadan; özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler, kitle iletişim programları ve kısa süreli yüz yüze öğretimin bir sistem bütünlüğü içinde kullanılması ile yürütülen etkinlikler; olarak tanımlanabilir. Böylece öğrenciler diledikleri zamanda diledikleri yerde eğitim etkinliklerinden yararlanabilecektir.

Uzaktan eğitim yönteminin üç boyutu vardır.

1.Basılı materyallerle öğretim

2.Yayın yoluyla öğretim

3.Yüz yüze öğretim Bu üç boyut içinde kullanılan öğretim materyalleri ve ortam ise:

 • Basılı materyaller
 • Radyo ve ses kasetleri
 • Telefon ve faks
 • Audi konferans
 • Video konferans
 • Bilgisayar
 • İnternet ve internet konferansı

olarak sıralanabilir.

İlişim ve iletişim teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak uzaktan eğitimde kullanılan ortam ile materyaller gelişmekte ve çeşitlenmektedir.

Türkiye de uzaktan eğitim alanındaki uygulamalar ise üç yönlü bir görünüm arz etmektedir. Bunlardan ilki konunun tartışma gündemine alınmasıdır. Uzaktan Eğitim 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950 li yıllara kadar devam etmiştir.

İkinci aşamadaki girişimler 1958-1974 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik öğretim müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar ile bazı özel kurum ve kişilerin yabancı dil ve meslek öğretimi alanlarında bu yöntemi kullanmalarıdır. Türkiye de ilk uzaktan eğitim uygulaması 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başlatılmıştır. Bankada çalışanların hizmet içinde yetiştirilmesini amaçlayan bu çalışmada banka çalışanları mektupla öğrenim görmüşlerdir. 1958 yılında ise Türk Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim uygulamasında ilk önemli adımın atıldığı görülmüştür. Bu önemli adım Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurup dışardan okul bitirmek isteyenlere hazırlık kurslarının mektupla verilmeye başlamasıdır. 1974 yılında Mektupla Öğretim Merkezi, Mektupla Öğretim Okuluna dönüştürülmüştür.

Üçüncü aşamada ise  Uzaktan öğretimin yüksek öğretim kademesine girmesidir. İlk girişim ise 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin kurulmasıdır. Bu merkez 1983 yılında Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu adını almıştır.  Uzaktan Öğretimin yüksek öğretim kademesindeki bu girişimlerinin yerini 15 ay sonra (YAYKUR) Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu almıştır.  Bu kurum çeşitli nedenlerle başarısız olmuş ve 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek öğretim yasası nedeniyle ve aynı yasa ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur.

1992 yılının sonlarından itibaren ise var olan koşulların da zorlamasıyla uzaktan öğretim sistemi ortaöğretime girmiştir. 1992-1993 öğretim yılından itibaren  lise düzeyinde uzaktan eğitim yöntemiyle hizmet veren Açık öğretim Lisesi kurulmuştur.

ÖĞRENCİ İŞLERİ LİNKLERİ :

İletişim:

Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Gazi Hastanesi Karşısı)

 
ALO 1477 gün 24 saat hizmet vermektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve yapmaları gereken iş ve işlemlerle ilgili tüm telefon görüşmelerini , ALO 147 iletişim merkezi ile yapacaklardır.  ALO 147 hattı öğrencilerimiz için olduğu kadar, okulumuza yeni kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, kurumumuzla ilgili genel anlamda bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir hattır. Sorunlarına görüşme anında çözüm bulunamayan öğrencilerimizin GSM numaraları ve e-posta adresleri alınarak en geç 72 saat içerisinde kendilerine yazılı olarak cevap gönderilmektedir.

Yurt dışından Alo 147 ‘ye erişim için; +90 312 147 11 22 ‘yi çeviriniz.

Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler Telefonları
Bu telefondan hafta içi 09:00 – 12:30 ve 13:30 – 18:00 arası hizmet alınabilir. 12:30 – 13:30 arasında öğle yemeği için ara verilmektedir

iletisim_tum

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin diğer telefonları için buraya tıklayınız.

Not : Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin (İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi..) Açık Öğretim Lisesi telefonlarını aramamaları, aynı şekilde Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin de Mesleki Açık Öğretim Lisesine ait telefonları aramamaları önemle rica olunur. Gereksiz bir telefonun, iş kaybına dolayısıyla bir başka öğrencinin işleminin gecikmesine neden olacağını unutmayınız.

E-Posta Adresi: aciklise@meb.gov.tr

Kitap Birimi İletişim Bilgileri
0 312 212 40 35
0 312 212 40 34
0 312 213 01 04 / 2098
0 312 213 01 44 / 2098
0312 213 01 44 / 2099

Kitap Birimi e-posta
etg_dersnotlari@meb.gov.tr

Batı Avrupa’dan Alo 147 ‘ye erişim için; +90 312 147 11 22 ‘yi çeviriniz.

Batı Avrupa Programı İçin Telefon
Bu telefonu avrupa ülkelerinde yaşayan, Batı Avrupa Programı kapsamındaki öğrencilerimiz mesai saatleri içerisinde arayabilirler.
Tel : 00 90 312 296 96 31

Bimer(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr
halkilis@basbakanlik.gov.tr

Batı Avrupa Programı Öğrencileri İçin E-Posta
aciklise_bap@meb.gov.tr

Kaynak ve Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin Resmi Web Adresi : http://www.aol.meb.gov.tr/

202 YORUMLAR

 1. Ben bittim ya 🙁 maöl de okuyorum toplam 238 kredim var yüzyüze eğitimide tamamladım 2 kredi eksiğim vardı onuda 3 dönem sınavında kesin verdim, ama benim derdim zorunlu ders var yab ve geo onların muaf olması lazım olmazssa yandım ben, napıcam bilmiyorum ek sınav olması şart :$ selçuk üniverstesine yerleştim kayıt zamanıda yaklaştı diploma alamazssam halim harap :'( lütfen yardımcı olunnnnnn sesimizi duyun…

 2. evet arkadaşlar bizde sizin gibi arkadaşlarımla adana dan her gün faks çekiyoruz dilkçe yazdık ankaraya ve hemen hemen her gün arıyoruz e postaların cevabı geliyor sadece sınav sonuçlarını bekleyin dyr eger farkettiyseniz aramalarımızın snucu snav sonucunu erken alacaklar bu bile güzel bir sonuç demekki elele verirsek inş bakanlık birşeyler yapacaktır eminim ankara daki halk eğitimlerle grşryorum üniversiteye yerleşenler için magdur duruma düşmesinler diye mutlaka yaparlar dediler ama kesin bilgi inş sınavlar açıklandıktan sonra belli olacaktıe.sanırım herkes geo ve mat kalmış inş geçeriz ……

 3. songül cüm ankaradaymışsın bizden daha geniş bilgi alabilirsin orda lütfen ilgilenirmisin cnm ya gerçekten bizim için ne kadar önemliyse senin içinde o kadar önemlidir eminim cvp bekliyorum

 4. arkadaşlar gözümüz aydın sınav sonuçları şimdi açıklandı ankaraı aradım söylediler ve de ek sınav hakkıda tanınmış şimdiden kendim de dahil 😀 hepinize başarılar diliyorum allah herkesin gönlüne göre versin 🙂

 5. 1 dersten kalmışım ah matematik hayatımı mahvedecek ne yapacagımı bilmiyorum arkadaşlar durmadan arayalım mutlaka bir şeyler yapacaklar ek sınavla ilgili :'(

 6. ben 2062604110öğrenci numaralı hacer koç ben mezun olup olmadığımı öğrenmek istiyorum diplomamı alabilecekmiyim lütfen cevap yazın teşekkür ederim

 7. öncelikle merabalar.ağustosta yapılan sınavdan kredilerimi tamamlayıp çıktığımı sanarken zorunlu dersler ile karşılaştım.üniversiteyi kazanmama rağmen diplomam olmadığından kayıt yaptıramıyorum.sistem içinde ki sistemsizliği anlamak mümkün değil,tam anlamıyla rezillik ve bu mağduriyeti yada saçmalığı cumhurbaşkanlığının iletişim formuna yazıp doldurdum.bu konudaki belgeleri,açık öğretim lisesinin koyduğu hiç bir mantığa sığmayan açıklamalarını bu yazımda dile getirdim.benim gibi bir çok gencinde bundan mağdur olduğunu da belirttim ve bugün itibari ile gerekli yerlere iletildiğine dair bir bilgi aldım.bu sadece bir kişiyle kalmasın lütfen herkes bu mağduriyetini en üst makamlara açık ve net bir şekilde iletsin.bugun itibari ile ek sınav koymuşlar.özellikle kredisini tamamlayıp zorunlu dersleri kalan arkdaşlar bu ek sınavı koysalar dahi yazalım.sizlerden rica ediyorum.

  • ya arkadaşlar benimde kredi 192 yi geçti ama alan kredisini mutlaka tamamlamak mı gerekiyo hatta duydum ki alan dersleri kalkmış diyolar belki alan kredisi de kalkmıştır lütfen bilgisi olan varsa cevap yazsın 🙁

 8. merhaba kaan bizde ilk yılımızda hiç haberimiz yoktu zorunlu derslerden kimse bilgi vermedi hep seçmeli dersten girdik ben ve arkadaşların snra ögrendik ama geç oldu tabi bizde senin gibi şikayette bulunduk ama hiç bişey çıkmadı şimdi 2 haftadır ek sınav olsun dilekçe faks her yolu denedik çok şükür kabul edildi fakat yine halk eğitimin hatası işe karşı karşıyayız bize kayıt yenileyin dedler yaptık ve şimdi ek sınav kaydımızı yapamıyorlar ve cuma günü son neden bizi bu kadar magdur ediyorlar anlmıyorum üniversiteye yerleştim ama heralde kayıt yapamıycam eger yarın bu sorunum çözülmezse ilgili makamlara dilekçe vericem artık yeter

   • ilk başta bende aynı sorunu yaşadım ders seçemiyordum ancak bankaya 20 tl yatırmanız gerekiyor hatta dikkat edin bankalar 40 tl olduğu hakkında diretebilir onun kavgasını yapmış bulunuyorum bu süreçten sonra dersleriniz sayfanıza düşer mutlaka.(bu arada nerden şikayetçiğiz milli eğitimin sorumsuzluğundan nereye kime şikayet ediyoruz milli eğitime bunun yerine gazetelere ve daha da üst makamlara yazalım ancak bu şekilde kamuoyu oluşturabiliriz lütfen destek)

    • ya bı sorm olucak benım arkadaslar bı bılgınız varmııııı????ek sınavdan sonra kayıtlarımıza yetıscekmı sonucalr bu knuda bılgınız varmıı??bıze belge verıceklermııı??

    • merve sınavdan 1 gün sonra sonuçlar açıklanıyor üniversite kayıtları 7 sinde bitiyo mezun olduğuna dair sana belgeyi ankaradan alabileceksin 3 gün zamanın oluyo benimde bi sorunum var benim geometri2 kalmıştı ek sınava kaydımı yaptım geometri2 yi seçtim şimdi öğrenci girinde baktım öğrenci eksınava giremez yazıyor ne yapacam ders seçtiğime dair çıktısını aldım ankara sınav adresi felan da tarifi yapılmış sizce nasıl yapıcam bilgin varsa msn at ……….

    • ek sınava giremiyor diyor neden biliyomusun arkadaşımında aynı oldu ekranda ek sınav yazıyordu fakat kredi eksiği oldugu için sistem ek sınav hakkı tanımamış

    • sen başvuru yaptığın halk eğitim merkezine git mutlaka sıstemde karısıklık vardır ılk gun benımde oyle olmustu kaydını ne zaman yaptırdın?ders secebılıosan saden problem diğil..1 gun sonra açıklanıcaından emınmısın sen kmden aldın bılgıyı?

    • 6 eylül pazartesi sonuçlar la beraber mezun olan ögrencilerin mezuniyet yani çıkma belgesi de çıkyormuş hemen çünkü kayıt yapabilmek için

   • mervecim bizim çok sorunumuz oldu ya biz gidip 16 agustost akayıt yenilme yapın dediler sonra ek sınav olunca bi daha 20 tl yatırdık bu seferde sistemimiz kapandı 2 defa para yatırdık diye daha sonra ankaraya hemen faks başbakanlıga duyuru yaptım 2 gün içinde açıldı sora ders seçebildim benpeki sen ne yaptın şimdi

    • valla su anda sınava gırceım yerı beklemekteyım ttlım bılmıorm kı nasıl olcak ders sectm ıste bnm halk eğitimin muduru sectı hatta ama ben dırek ek sınava para yatırdım kayt yenılemedım .ılk gun benımde problem olmustu ama duzeldı soradan.

    • bişey sorcam ama bu ek sınav kimler için oluyo ne zaman ve nasıl başvuruluyo bilgi verebilirmisiniz lütfen meraktan ölüyorum ama öğrenemedim bir türlü

 9. arkadaşlar benim geometri zorunlu dersim var ben bu dersten bi kere sınava girdim geçemedim ikinci sefer seçtim ama sınava girmedim eğer bu ek sınavdada seçersem muaf olurmuyum lütfen acil yardım edin

 10. arkadaşlar menzuniyet belgesinini yanızca beşevler genel müdürlük mü veriyo yoksa hher yerden alabilecekmiyiz. çünkü şehir dışında ki öğrenciler için çok zor olur sadece ankarada verilmesi.. ben ankaradayım ama bir çok arkadaşım çok zorlanır..

 11. Bu sistemi kestirmek gerçekten mümkün değil.Ben uğraşmışım kredimi tamamlamışım 1-2 ders yüzünden (ondanda 1 defa girsem muaf olcam) kalmışım ve diploma alamıyorum.Bu zorunlu ders olayı çok gereksiz ve saçma.Dil ve Anlatım dersi vs zorunlu olması normal ona lafımız yok diğer derslerde ne demek oluyor.Nereye mesaj atılması gerekiyorsa atmak istiyorum.Aynı yere atarsak belki mesajımızı okurlar.

  • evet mehmet bende sadece geometriden kaldım kredim tamam alan kredim tamam herşeyim tamam ama mezuniyet belgesi alamıyorum üniyi kazandım kayıt yaptıramıyorum bunun için nereye başvuru yapmamız gerekiyor tek dersden kalırom 1 kere daha girsem muaf olcm bi senemiz boşa gitmesin:(

 12. bende sadece geometriden kaldım kredim tamam alan kredim tamam herşeyim tamam ama mezuniyet belgesi alamıyorum üniyi kazandım kayıt yaptıramıyorum bunun için nereye başvuru yapmamız gerekiyor tek dersden kalırom 1 kere daha girsem muaf olcm bi senemiz boşa gitmesin:(

  • bende sadece 1 kredi yüzünden muzun olamıyorum böle olan çok kişi var çağrı merkezini sürekli arayın maiiler atın mebe ek sınav kesin olur bana ek sınav yapılıp yapılmayacağına dair resmi açıklama yoktur yapılırsa sitede yayınlanacaktır diye cvp atmışlar eğer biraz ısrarcı olursak 2.ek sınav olur

   • evet bende sürekli mail attım ve bugun tek ders sınavı olacağı açıklandı ama açık lise adı geçmio bizde girebiliyormuyuz bizede ek sınav yapılıoyrmu bilginiz varmı

 13. ben 16 yaşın dayım 2 meslek lisesine yazıldım ama ben hep yarıda bıraktım şimdi açık liseye devam etmek istiyorum benim bu hakım varmı

 14. acıköğretim lisesine yeni kayıt oldum ama kitapları nerden ne zman alıcağımı bilmiyorum ve düz lise okuyacağım bölm seciliyomu onuda bilmiyorum

 15. Arkadaşlar mesleki açık öğretim lisesinden duz liseye geçis hakkında bir gelisme yokmu.Doğudaki halk eğitim merkezleri var diyor batıda yok diyorlar :(Dilekçe gönderdim cevap gelmedi bilgisi olan arkadaslar yardımcı olursa cok sevinirm.

  • arkadaşım boşuna uğraşmayın açık meslek lisesinden düz liseye geçiş yok bende bu dertten muzdaribim artık hergün internette yeni bi haber varmı diye bakmaktan helak oldum düz liseye geçemiyorum yüzyüze eğitime gidemediğim için meslek liseside olmuyo artık bu konuya birileri el atsın.. bırakınya kim neye geçmek istiyosa geçsin varmı böyle bişey sıkışıp kaldık iki arada sonrada yok eğitim yok eğitim özgürlüğü diyolar bu nasıl eğitim özgürlüğü

 16. bemn acık öğretim 6.dönemi okuyordum liselerin 22 bucuk yıla indiğini halkeğitimdeki hoca söylemesi üzerine imam hatibe gectim fakat imam hatibin hocasi 4 yıl okuyacaksın dedi tekrar acık öğretim lisesine gecmek istiyorum bana yardımcı olurmusunuz

 17. Açıköğretim lisesine yeni kayıt oldum 1994 yılında mezun olamadım eksik olan kredimi tamamlayıp diplamamı almak istiyorum ama benim 100 kredim var kaç kredim eksik bilmiyorum lütfen bilen varsa yardımcı olurmusunuz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz