Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

0
1311

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Başkanlığımızda görevlendirilmek amacıyla 50 adet Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

– Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların 1000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 1000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ

– Giriş sınavının yazılı bölümü 02 Nisan 2011 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adresler; e-Devlet portalı “www.turkiye.gov.tr” ile Gelir İdaresi Başkanlığı “www.gib.gov.tr” internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

– ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP – 49 puan türünde 75 ve üzeri puan almış olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

– Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardın birini bitirmiş olmak,

– Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

– Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

– Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

– Daha önce Devlet Gelir Uzmanlığı Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

IV – SINAV BAŞVURUSU

– Başvurular, 24 Şubat 2011 tarihinde başlayıp 11 Mart 2011 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, elektronik ortamda “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan “A Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilecektir.

– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 11 Mart 2011 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

– Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şunlardır:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

b) Hukuk Grubu

– İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

– Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

– Borçlar Hukuku

– Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

c) İktisat Grubu

– Makro İktisat

– Mikro İktisat

– Uluslararası İktisat

– İşletme İktisadı

– Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

d) Maliye Grubu

– Maliye Politikası

– Kamu Maliyesi

– Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

e) Muhasebe Grubu

– Genel Muhasebe

– Maliyet Muhasebesi

– Şirketler Muhasebesi

f) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden verilecek metnin

Türkçe’ye çevrilmesi)

VI – DEĞERLENDİRME

– Yazılı sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olmaları şarttır.

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

– Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.

– Giriş sınav notu yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

– Sınav kurulunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

– Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Notların eşitliği halinde yazılı notu yüksek olan aday öncelik alır.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

– Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılacaktır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII – DİĞER HUSUSLAR

– Giriş sınavında başarılı olanlardan ilgili yönetmelikte belirtilen belgelerini kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak atanacaktır.

– Sınavı kazananlardan, Gelir İdaresi Başkanlığı A Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini üzerinde bulundurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

Önceki İçerikİş Başvurularında Sorulan Mülakat Soruları
Sonraki İçerikKayseri, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı 136 İşçi Alım İlanı
Günün 12 Saatini kesinlikle Bilgisayarları ve Telefonu ile geçiren ve Film ve Müzik dinlemekten hiç bıkmayan arada sırada fotoğraf çeken sıradan biri diyebiliriz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz