Polis Meslek Yüksekokulları Başvuru Şartları – PMYO İletişim Bilgileri

56
10519

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNE GÖRE 2010 YILI İÇİN POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI BAŞVURULARINDA ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak veya 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak,

d)Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,

e)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2010) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak,(Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1987 – 01 Ekim 1992 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1985 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)

f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

g)Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,(detaylı bilgi aşağıdadır.)

ğ)Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev,birleşme evi, randevü evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın,yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fiilerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1. Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak,
2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3. Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,

İ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k)Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

şartları aranır.

DİKKAT:Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat-yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU

Polis Meslek Yüksek Okullarına Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tr/ adresinden YGS sınav sonucu açıklandıktan sonra, 10 -18 Mayıs 2010 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir.

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU SINAVI BAŞVURUSUNU ŞAHSEN ONAYLATMA VE EVRAK TESLİMİ

İnternetten ön başvuru yapan ve 2010 YGS’den yeterli müracaat puanını alan adayların 10-18 Mayıs 2010 tarihleri arasında (16 Mayıs Pazar günü hariç) aşağıda bulunan Başvuru Merkezlerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunan ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan veya 10-18 Mayıs 2010 tarihleri arasından başvuru merkezlerine şahsen başvuruda ve evrak teslimi için gelmeyen adayların ön başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.( İnternet üzerinden ön başvuru kesin müracaat sayılmaz. Ön başvuruları sınav merkezlerince onaylanmayan adayların önbaşvurularının hukuki geçerliliği yoktur.)

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru dosyası,(Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu’nun ibrazı halinde Başvuru Merkezlerince verilecektir.)

2. Başvuru dilekçesi,(Başvuru dosyasının içerisinde mevcuttur.)

3. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu

4. Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar, (Nüfus Cüzdanı, Nüfus Müdürlüklerince yenilenmiş T.C. Kimlik Numaralı olacaktır. Adayların kendilerinin yazmış oldukları T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları kabul edilmeyecektir.)

5.Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesi’indeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.(Yüksek Okul mezunu veya Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli süreti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde PMYO’ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen husulara uygun son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotograf, (Fotografların arkasına T.C. Kimlik No , Ad ve Soyad yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)

7. Adli Sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararını,

8.Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir,

9. Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”,

10. Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Akerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamacağından, bu durumdaki adayların başvuruları ancak 2012 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Tecil Belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir. Tecil Belgesi getirmeyen ve başvuru esanasında Yüksekokul veya Fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi PMYO’dan ilişikleri kesilecektir. Sınavlarda başarılı olan Askerlik Hizmetini yapmamış 1987-1988 doğumlu erkek adaylardan PMYO’ya kayıt esnasında bağlı bulunduğu Askerlik Şubesinden “Polis Meslek Yüksekokulu’na kayıt olamsında Askerlik Yönünden sakınca yoktur.”ibareli belge veya tecil belgesi,

11. Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malülü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malüllük Belgesi” istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

DİKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2010-2011 yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfüs Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi ve İkametgah belgesi istenmeyecektir. Bu belgeler kesin kayıt sırasında istenecektir.

DİKKAT : Ön başvurusunu yapıpda evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiçbir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

BAŞVURULARI KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN LİSE TÜRLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMEKTEDİR.

ADAY BAŞVURU DOSYASI VE DİLEKÇESİ : Müracaat öncesi aşağıda belirtilen Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait Banka Hesap Numarasına aday adına yatırılacak olan başvuru ücretine ait Banka Dekontunun ibraz edilmesi halinde aşağıdaki Başvuru Merkezlerinin herhangi birinden 03Mayıs 2010 tarihlinden itibaren temin edilebilir.

BAŞVURU MERKEZLERİ : Adaylar ikamet ilinin bağlı bulunduğu Başvuru Merkezinden başka herhangi bir Başvuru Merkezine başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA HESAP NUMARASI : 30 TL , Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ nün Türkiye Halk Bankası Ankara / Gölbaşı Şubesi (TR530001200938500080000015) nolu hesabına yatırılacaktır. (Havele Ücreti Alınmayacaktır.)

MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ : 24 Mayıs – 04 Haziran 2010 ( Cumartesi ve Pazar günü hariç )

PMYO YAZILI SINAV ÜCRETİ : 40TL (Kırk Türk Lirası) bu ücreti yanlızca PMYO yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar yatıracaklardır. Yazılı sınav ücreti için Banka Hesap numaraları ÖSYM Başkanlığı http://www.osym.gov.tr/sitesinden öğrenilebilir.

PMYO YAZILI SINAV TARİHİ VE MERKEZLERİ : Sınav ÖSYM Başkanlığınca, 03 Temmuz 2010 Cumartesi günü Adana, Ankara, Antayla, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 20 merkezde yapılacaktır. Sınav saat 09:30 başlayacak ve 2 saat sürecektir.

PMYO YAZILI SINAVININ İÇERİĞİ : Yazılı sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 120 soruluk bir test uygulanacaktır. Test, beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Testeki konular ve ağırlıkları;

Genel Yetenek : Türkçe (%30) , Matematik (%30),

Genel Kültür : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10) şeklinde olacaktır.

YAZILI SINAV DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ: Cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Başarı puanı tespit edilirken ; ham puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden başarı puanı hesaplanacaktır. Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yıl, ay, gün bazında yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ÖSYM Başkanlığına yapacaklardır. ÖSYM Başkanlığı süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara 20 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

LİSELER

 • Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
 • Lise, Özel Lise (Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
 • Özel Lise
 • Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
 • Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
 • Fen Lisesi
 • Özel Fen Lisesi
 • Askeri Lise
 • Akşam Lisesi
 • Özel Akşam Lisesi
 • Polis Koleji
 • Sosyal Bilimler Lisesi
 • Yabancı Dil Ağırlıklı Lise
 • Spor Lisesi
 • Özel Akşam Lisesi
 • özel Sosyal Bilimler Lisesi
 • Özel Fen ve Teknoloji Lisesi
 • Özel Labaratuar Lisesi

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

 • Lise Programı
 • Endüstri Meslek Lisesi Programı
 • Kız Meslek Lisesi Programı
 • Ticaret Meslek Lisesi Programı
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret ve Truzim Öğretim Programları)
 • Açık Öğretim Lisesi

ÇOK PROGRAMLI LİSELER

 • Lise Programı
 • Endüstri Meslek Lisesi Programı
 • Kız Meslek Lisesi Programı
 • Ticaret Meslek Lisesi Programı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ

 • Endüstri Meslek Lisesi Programları
 • Kız Meslek Lisesi Programları
 • Ticaret Meslek Lisesi Programları

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ

 • Güzel Sanatlar Lisesi
 • Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
 • Özel Güzel Sanatlar Lisesi

ÖĞRETMEN LİSELERİ

 • Öğretmen Lisesi
 • Anadolu Öğretmen Lisesi

TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ MESLEK LİSELERİ

 • Ticaret Meslek Lisesi
 • Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
 • Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
 • Akşam Ticaret Meslek Lisesi
 • Özel Ticaret Meslek Lisesi
 • LİMME Programı Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi
 • Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
 • Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • LİMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • Sekreterlik Meslek Lisesi
 • Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
 • Anadolu İletişim Meslek Lisesi
 • Mahalli İdareler Meslek Lisesi
 • Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
 • Adalet Meslek Lisesi
 • Özel Anadolu İletişim Meslek Lisesi
 • Özel Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

TEKNİK LİSELER

 • Teknik Lise (Erkek Teknik)
 • Teknik Lise (Kız Teknik)
 • Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
 • İnşaat Teknik Lisesi
 • Kimya Teknik Lisesi
 • Motor Teknik Lisesi
 • Teknik Lisesi (Kız Teknik)
 • Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
 • Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
 • Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
 • Türk Telekom Teknik Lisesi
 • Matbaa Teknik Lisesi
 • Ziraat Teknik Lisesi
 • Ayakkabı Anadolu Teknik Lisesi
 • Bilgisayar Anadolu Tkenik Lisesi
 • İnşaat Anadolu Tkenik Lisesi
 • Kimya Anadolu Teknik Lisesi
 • Motor Anadolu Teknik Lisesi
 • Tekstil Anadolu Teknik Lİsesi
 • Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi
 • Bilişim Anadolu Teknik Lisesi
 • Özel Teknik Lise
 • Özel Anadolu Teknik Lisesi

DİĞER MESLEK LİSELERİ

 • Spor Meslek Lisesi

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

 • Endüstri Meslek Lisesi
 • Anadolu Meslek Lisesi
 • Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
 • Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
 • Gemi Yapı Meslek Lisesi
 • Kimya Meslek Lisesi
 • Matbaacılık Meslek Lisesi
 • Motor Meslek Lisesi
 • Yapı Meslek Lisesi
 • Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi
 • Erkek Sanat Enstitüsü
 • Tekstil Meslek Lisesi
 • Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
 • Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
 • Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
 • LİMME Programı Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi
 • Denizcilik Meslek Lisesi
 • Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
 • Tarım Meslek Lisesi
 • Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
 • Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
 • Ayakkabı Meslek Lisesi
 • Cam Meslek Lisesi
 • İnşaat Meslek Lisesi
 • Matbaa Meslek Lisesi
 • Ayakkabı Anadolu Meslek Lisesi
 • Bilgisayar Anadolu Meslek Lisesi
 • Cam Anadolu Meslek Lisesi
 • İnşaat Anadolu Meslek Lisesi
 • Kimya Anadolu Meslek Lisesi
 • Lojistik Anadolu Meslek Lisesi
 • Matbaa Anadolu Meslek Lisesi
 • Motor Anadolu Meslek Lisesi
 • Tekstil Anadolu Meslek Lisesi
 • Tarım Anadolu Meslek Lisesi
 • Özel Meslek Lisesi
 • Özel Anadolu Meslek Lisesi
 • Özel Endüstri Meslek Lisesi
 • Özel Denizcilik Meslek Lisesi
 • Tapu Kadastro Meslek Lisesi
 • Gıda Teknolojileri Meslek Lisesi
 • Loborant Meslek Lisesi
 • Anadolu Gazetecilik Lisesi

KIZ MESLEK LİSELERİ

 • – Kız Meslek Lisesi
 • – Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • – Özel Kız Meslek Lisesi
 • – Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Mes. Lisesi
 • – Tekstil Meslek Lisesi
 • – Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
 • – Kuaförlük Meslek Lisesi
 • – Seramik Meslek Lisesi
 • – Anadolu Seramik Meslek Lisesi
 • – Terzilik Meslek Lisesi
 • – Anadolu Terzilik Meslek Lisesi
 • – Kız Enstitüsü
 • – Geleneksel Türk Sanatları Kız Meslek Lisesi
 • – Uygulamalı Sanatlar Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • – İç Mimarlık ve Restorasyon Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • – Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • – Turizm Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • – Süs Bitkileri Meslek Lisesi
 • – Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi
 • – LİMME Programı Uygulayan Kız Meslek Lisesi
 • – Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURULARDA KABUL EDİLMEYECEK OKULLARIN LİSTESİDİR.

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

 • -Sağlık Meslek Lisesi
 • -Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
 • -Özel Sağlık Meslek Lisesi
 • -Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
 • -Laboratuar Sağlık Meslek Lisesi
 • -Hemşirelik Meslek Lisesi
 • -Özel Hemşirelik Meslek Lisesi
 • -Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu
 • -Sağlık Bilimleri Koleji
 • -Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi
 • -Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi
 • -Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
 • -Laboratuar Meslek Lisesi
 • -İstanbul Anadolu Validebağ Sağlık Meslek Lisesi
 • -Kırıkkale Kanuni Sağlık Meslek Lisesi

İMAM HATİP LİSELERİ

 • -İmam Hatip Lisesi
 • -Anadolu İmam Hatip Lisesi
 • -İmam Hatip Okulu
 • -İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)

DİĞER MESLEK LİSELERİ

 • -Ev Ekonomisi Meslek Lisesi
 • -Demiryolu Meslek Lisesi
 • -Meteoroloji Meslek Lisesi
 • -Maliye Meslek Lisesi
 • -Konservatuar
 • -Zirai Üretim İşletmesi ve Ekonomisi Meslek Lisesi
 • -Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ziraat Teknik Lisesi

ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI

 • -Deniz Astsubay Hazırlama Okulu
 • -Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu
 • -Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu
 • -Kara Astsubay Hazırlama Okulu
 • -Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu
 • -Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu
 • -Teknik Astsubay Hazırlama Okulu

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması

I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR

A)

1)Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

ANCAK;

a)Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,

b)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,

c)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,

d)Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,

e)Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,

f)Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,

g)Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,

h)Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,

i)Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,

j)Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,

k)İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,

öğrenciliğe engel değildir.

2)Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenleröğrenciliğe kabul edilir.

3)Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlaröğrenciliğe kabul edilir.Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

4)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.

5)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olanlaröğrenciliğekabul edilir.

II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

ANCAK:

1)İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

2)İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, Tüberküloz hariç,

öğrenciliğe kabul edilir.

III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.

ANCAK:

1)Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)

2)Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5 den az kısmi diş noksanlıkları,

3)Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,

4)Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

5)Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,öğrenciliğe kabul edilir.

IV- GÖZ HASTALIKLARI

A)

1)Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2)İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.

3)Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.

4)Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.

5)Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI

A)

Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.

ANCAK:

1)Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veyaoperasyonla çıkarılmış olanlar,

2)Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

3)İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

4)İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

5)Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar, öğrenciliğekabul edilirler.

VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

ANCAK;

1)Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.

2)Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlaröğrenciliğe kabul edilir.

VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır.

VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

A)

Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.

IX- CİLT HASTALIKLARI
A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır.Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.

ANCAK;

1)Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,

2)Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,

3)Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi,

olanlaröğrenciliğe kabul edilir.

X- ONKOLOJİ

A)Tam ve sağlam olacaktır.

şartları aranır.
Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların, sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir.

Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.

İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Şube Müdürlüğü Gölbaşı /ANKARA

WEB ADRESLERİ : http://www.egm.gov.tr/ ve http://www.pa.edu.tr/

E-POSTA ADRESİ : bilgiedinme@egm.gov.tr
TEL : (0312) 412 54 00 / pbx

Kaynak :  http://pmyo.egm.gov.tr/index.php?pid=21

56 YORUMLAR

 1. B-) POLİS OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ.FAKAT BAYANDA OLDUĞUMUZ İÇİN BU ARTLAR BİZİ ZORLAYACAĞA BENZİYOR AMA YİNEDE ZOR LANLAR EN GÜZELDİR. BEN ZORLARI TERCİH EDERİM 🙁

 2. BİZ İKİ İYİ ARKADAŞIZ İDEALLERİMİZ VE HAYALLERİMİZ AYNI İKİMİZDE POLİS OLMAYI KAFAYA KOYDUK.VE KAFAMIZA KOYDUĞUMUZUDA YAPARIZ.BİZİM BU MESLEĞİ SEÇMEMİZİN NEDENİ HAKSIZLĞA,ADALETSİZLİĞE VB.DURUMLARA SON VERMEK.BAYAN OLMAMIZ POLİS OLMAMIZA ENGEL DEĞİL ZATEN BİZDE ENGEL TANIMAYIZ.BU MESLEKTE ÇOK ZORLANSAKTA BİZ ZOR OLANLARI SEÇERİZ. ÇÜNKÜ ZORLAR EN GÜZEL OLANLARDIR………MELEK&NURTEN NİZİP/GAZİANTEP CUMHURİYET LİSESİNİN GELECEKTEKİ POLİSLERİYİZ… 🙂

 3. hayattaki tek isteğim iyi bir polis olmak.bayan olmam polis olmamı zorlaştıracak biliyorum ama bende zor olan şeyin üstüne gitmeyi severim.İLERİDE İYİ BİR POLİS OLACAĞIMA İNANIYORUM.tıpki babam gibi DÜĞÜN OLSA GİDEMEZSİN BAYRAM OLSA GEZEMEZSİN ÖYLE KUTSAL MESLEKKİ BU ECELİNLE BİLE ÖLEMEZSİN 155 🙂

 4. :S ya imam hatip liselerinde okuyanlar insan değilmi onlar da hayellerinin peşinde koşan insanlar ben imam hatip lisesine gidiyorum ve en büyük hayalim polis olmak önümdeki engel kalksın artık tek engel sınav kalsın onuda ben kendim aşıyım yeter lütfen bizide insan yerine koyun artık :'( 🙁

  • ben ce imam hatip lisesinda okudugun için insan olmadıgını düşünmee ben seni insan yerine koyuyorum umarım hayalin gerçekleşir polis olursun 🙂 😀

   • Bende imam hatip lisesinde okuyorum.Babamda polis.Babamın arkadaşlarının çoğu İ.H.L imiş.Bende İ.H.L liyim.Ve bundan gurur duyuyorum.Polis olmak da şart deil beyler.Ama engel kalksada iyi olur tabi…:D 🙂

 5. evet ya benimde arkadaşım polis olmak istiyor ama i.h.l sine gidiyor.oda polis olamayacak insanın hayellerini yıkmak çok kötü i.h.l sini niye ayırıyorunuz düze gidenlerin bizden ne fazlası var gelecekte çok iyi polisleri kaybediyosunuz t.c cumhuriyetine sesleniyoruz buna sessiz kalmayın 🙁 🙁 🙁 🙁

 6. BENDE POLİS OLMAYI ÇOK İSTİYORUM ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC ALANI LİSE 4. SINIFA GİDİYORUM ALLAH’IM İNŞAALLAH SINAVLARDAN GEÇERLİ NOTU ALIP POLİS OLMAYI İSTEYEN KARDEŞLERİMİZE YARDIMCI OLURSUN ÇOK AZ GAYRET ETMEMİZ BİLE BİZE YARDIMCI OLACAKTIR İNŞAALLAH İSTEDİĞİM OLUR BİDE HANGİ TARİHTE NEREYE MÜRACAAT ETMEMİZ GEREKİYOR YARDIMCI OLURSANIZ HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN
  TEŞEKKÜR EDERİM

 7. 2011 yılında ımamhatip liseri polislige gırebılıcekmı bılgı verırımıısnız yenı tasrı 2011 ıcıcn gecerlımı acaba ımamhatıp lısesı mezunuuym polisligı cok ıstoyrum hayalımdekı meslek bılgı verırsenız sevınırım arkadaslar ———— adresımı kaydedip maıl gonderebılırsınız

 8. :Q imam hatip lisesi öğrencileri ayrıcalıklıdır bence gurur duymalılar millet düz liseye gidiyoda noluyo inşallah herkesin istediği gibi polis olur Allah herkese yardım etsin :Q

 9. ben polis çocuğuyum şartlara baktığımda polis çocuklarının sınavdan 140 puanla girebileceğini görüyorum ama eğitim şubesine sorduğum zaman böyle birşey yok diyorlar bu konuda kesin bi bilgi alabilirmiyim sizden. cevap yazarsanız memnun olurum . teşekkürler

 10. merhaba ben de polis olmayı çok ama çok istiyorum şunuı çok merak ediyorum açıköğretim lisesinde okuyan biri polisb olabilir mi bide polis olmak için hangi liseye gitmek lazım cevap verirseniz çok sevinirim 🙁

 11. selam gençler bende polisolmayı düşlünüyorum fakat dişlerime tel taktırmayı düşünüyorum tel taktırsam polis olmmaı engellermii bir bileniniz varsa sevnirim en kısa zman haber verirseninz de memnun olurum

  • lise bittiğinde ygs sınavından alacağın puana göre yani polisliğin barajı suan 260.260 yada üstü puanı alırsan polislik sınavına girmeye hak kazanıyosun temmuzun birinde sınava giriyosun.şuan ki sistem öyle senin zamanına ne olur bilmiyorum…

   • acık lise ögrencisi nasıl olucak onun durumu zor altan 8 tane dersi var 15 kıredi eksik nasıl olucak bilen var mı bütün sınavlara girip cıkıyosun en son bu kalıyor bu kadar az kıredi için bir yılımız mı gitcek zaten zar zor buralara geldik

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz