İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir

3
15452

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görev­lerini plânlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin teşkilât ve görevlerini belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin teşkilât ve görevleri ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ait esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
“Bakan”, Millî Eğitim Bakanını,
“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığını,
“Okul ve Kurum”, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan her derece ve türdeki okullar ile diğer eğitim kurumlarını,
“Personel”, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükeri ile bu Müdürlüklere bağlı her kademe ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında çalışanları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilât ve Görevler
Teşkilât
Madde 5- Her ilde Millî Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bulunur.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe millî eğitim hizmetlerini de yürütür.
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan meydana gelir.
Görevler
Madde 6- Millî Eğitim Müdürlüklerinin başlıca görevleri şunlardır;

A. Yönetim Hizmetleri

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendile­rine verilen görevleri yapmak,

2) Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına gi­ren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olma­yanları yetkili makamlara bildirmek,

3) Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, ge­rektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak,

4) Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırıl­masını sağlamak,

5) Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,

6) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereç­le­rinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

7) Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak.

B. Personel Hizmetleri

a- İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri şunlardır

1) Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için per­sonel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek,

2) Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin taltif edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak,

3) Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dahi­linde bulunan cezaları vermek,

4) Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sos­yal tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak,

5) “Sicil Amirleri Yönetmeliği” gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlem­lerini zamanında yürütmek,

6) Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili ola­rak alt ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak,

7) Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dahilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak,

b- İl Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır

1) Bakanlıkça il emrine atanan öğretmenlerle il içinde nakil isteyen öğretmenlerin gö­rev yeri belirleme teklifini valilik makamına sunmak,

2) İlk ve orta dereceli okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini usulüne göre yürütmek,

3) İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden gelen il dışı nakil isteme dilekçelerini Bakanlığa göndermek,

4) Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak,

5) Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yap­mak.

c- İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır

1) İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini İl Makamına teklif et­mek ve alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak,

2) Çeşitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli tedbirleri almak,

C. Eğitim-Öğretim Hizmetleri

a- İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri şunlardır

1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eği­tim amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak,
2) Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâp­ları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,
3) Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakın­dan ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
4) Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve ve­rimi artırmak için gerekli tedbirleri almak,
5) Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış ya­yınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili ma­kamlara bildirmek,
6) Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yöne­tici ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların hu­zurlu ve verimli çalışması için gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek,

7) Danışma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak,
8) Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini inceletmek ve yaygın görülen problemler hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak,
9) Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklık­ları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak,
10) Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği öneyici tedbirler almak, öğ­renci üst disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek,
11) Aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında farklılıkları or­taya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma imkâ­nını sağlamak amacıyla karşılaştırmalı sınavlar yaptırmak ve diğer ilgili işlemleri yürütmek,
12) Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hiz­metleri yürütmek,
13) Gençler ve öğrenciler için kamplar ve spor tesislerinin kurulmasını sağlamak, fa­ali­yetler yapmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde bulunmak,
14) Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek,
15) Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faali­yet­lerine ait araç-gereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçları sağlamak,
16) Millî ve mahallî bayramların programlarının yapılması uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak,
17) Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyet­lere katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin işlerini yürütmek,
18) Gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde ko­or­dinasyonu sağlamak,
19) Halk eğitim merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve çıraklık eğitim merkezlerinin açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmala­rın daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında görevlendiri­lecek öğ­retmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik işleri yapmak,
20) Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plân ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı iş birliği yapmak,
21) Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ge­rekli olan bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların bina, tesis ve imkânlarından yararlanmak,
22) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’na ve bu Kanuna göre çıkarılmış diğer mevzu­ata göre işleri yürütmek, eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eği­tim­lerini sağlamak,
23) Örgün eğitim sistemine girmemiş herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, meslekî ve teknik alanlarda eğitil­melerini sağlamak, hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek,
24) Vatandaşların genel, meslekî ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için yetiştirici mahi­yette kurs ve seminerler düzenlemek,
25) Sağlık eğitim merkezleri açılması için gereğini yapmak, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, sağlık personelinin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,
26) Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve kon­feranslar düzenlemek,

3 YORUMLAR

  1. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ruhsatsız, kaçak özel etüt ve kurs merkezlerine göz yummakta ve kollamaktadır. Zaten herşey açıkça belli, bunu bilmeyen kalmadı. Kaçak kursların öğrenci sayılarını bile bildikleri halde işlem yapmamaktalar. Ne ceza kesiyorlar nede kapatma yapıyorlar. Aldıkları maaş helal değil. Kanunu ve mevzuatı uygulamıyorlar. Bu durum devlet kurumlarını yıpratmaktan başka birşey değil. Devlete güveni zedeliyor. Uygulanmayacağınız kanunu keşke çıkarmasaydınız. Devlet ve kurumları itibarsızlaştırılıyor. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü anlamak mümkün değil.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz