SGK – Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları

97
20303

SGK – Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları
a- Ölüm tarihinde en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması
b- Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,
c- Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen.
d- En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen,

Sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır.

Sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının prim ödeme süresinin Kurumumuzda geçmiş olması gerekmemektedir. Daha önce T.C. Emekli Sandığı, SSK, 2926 sayılı Kanuna veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarının 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalılarımızın Kurumumuzdaki hizmetleri toplamı en az beş tam yılı dolduran sigortalıların hak sahiplerine, sigortalının vefat tarihinden önce en son Kurumumuz sigortalısı olması halinde talepleri üzerine Kurumumuzca ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm tarihinde sigortalının hak sahibi durumunda kimsesinin bulunmaması ve daha sonra ölüm sigortası yardımından yararlanabilecek hak sahibi veya hak sahiplerinin ortaya çıkması halinde ölüm sigortası yardımlarına hak kazanıldığı tarihten itibaren 5 tam yıldan önce talepte bulunması halinde ölüm sigortasına hak kazandığı tarihi takip eden aybaşı,

5 tam yıl geçtikten sonra talepte bulunulması halinde ise talebi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanır.

Sigortalı, iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen ölümlerde sigortalının prim ödeme süresi aranmayacak, sigortalı, Bağ-Kur’ da mecburi sigortalılığı devam ederken geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle ölmüş ise, hak sahiplerine yazılı taleplerine göre ölüm aylığı bağlanır.

——————————————-
BU KONUDA BAŞKA BİR KAYNAK YAZI
——————————————-

Ölüm Aylığı Hangi Şartlarda Bağlanır ?

° Malullük veya yaşlılık aylığı almakta,

° Toplam olarak 1800 gün prim ödemiş durumda,

° En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün prim ödemiş durumda, iken ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.
Kimler Hak Sahibidir ?

Hak sahibi , sigortalının eşi, çocukları ile ana ve babasıdır.

Eş: Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için ölüm tarihinde sigortalı ile arasında Medeni Kanuna uygun olarak evlilik bağının bulunması gerekmektedir.

Erkek Çocuklar: Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi, öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapılması halinde 20, yüksek öğrenim yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şartına bağlıdır.

Kız Çocuklar: Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi; bunların evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması ve bu kuruluşlardan dolayı gelir veya aylık almaması koşullarına bağlıdır.

Malul Çocuklar: Çalışamayacak durumda malül bulunan çocuklara aylık bağlanması, bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaması şartına bağlıdır.

Ana veya Baba: Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; sigortalının öldüğü tarihte, eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamının sigortalıya ait aylıktan aşağı olması ve ana-babanın herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmaması ve 2022 sayılı Kanun hariç olmak üzere bu kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun gelir aylık almaması gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Hangi Belgelerle Başvurulmalıdır ?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin, sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne, Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığına Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile başvurmaları gerekir.

Söz konusu belgeye, hak sahiplerinin nüfus müdürlüğünden alacakları sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin, 18 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının, eş, 18 yaşından büyük kız çocuklar ile ana ve babaların dolduracakları beyan ve taahhüt belgelerinin, 18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir öğrenim belgelerinin ve vesayet veya kayyumluk ilamının eklenmesi gerekir.

Ölüm Aylığı Ne Zaman Başlar ?

Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar. Hak sahipleri askerlik borçlanması ile ölüm aylığına hak kazanıyorsa bağlanacak ölüm aylıkları, borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlar.

Ölüm sigortasından hak kazanılan aylıkların hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda, ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından başlar.

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları, ölüm tarihini izleyen ödeme döneminden başlar.

——————————————-
BU KONUDA BAŞKA BİR KAYNAK YAZI
——————————————-

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
SSKB Tahsisler Daire Başkanlığı (Devredilen)
Tarih : 05/01/2007
Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-458
Konu : Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları.

G E N E L G E
12-160.EK

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendinin “… veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün…” ibaresinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 18/10/2005 tarih, 2001/479 Esas, 2005/1 sayılı Kararına göre 18/10/2006 tarihinden sonra ölen ve 5 yıllık sigortalılık süresi içinde en az 900 gün ile 1800 gün arasında prim ödeyen sigortalıların hak sahiplerine ortalama 180 gün üzerinden ölüm aylığı bağlama imkanı kalmamıştır.

16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 18/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5561 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu İle Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) ve 2925 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bentleri yeniden düzenlenerek; ölüm aylığı bağlanmasında 5 yıllık sigortalılık süresi ve en az 900 gün prim ödemiş olma şartı getirilmiş, 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile de 18/10/2006 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine müracaatları halinde, söz konusu şartlarla aylık bağlanmasına imkan sağlanmıştır.

5561 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye istinaden 506 ve 2925 sayılı kanunların ölüm aylığına hak kazanma koşulları ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A- 18/10/2006 TARİHİNDEN SONRA ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 18/10/2006 (dahil) tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 sayılı Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasında, 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme koşulunun yerine getirilmiş olması şartı aranacaktır.

2- Kanunda sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunun aynı anda yerine getirilmesi öngörüldüğünden, 5 yıllık sigortalılık süresi olmadığı halde, 900 gün veya daha fazla gün sayısı olan sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanmayacaktır.

3- Kanunla ölüm sigortasında sigortalılık süresinin hesaplanmasında herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden, sigortalılık süresi 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süre olup, sigortalılık süresinin başlangıcının tespitinde, sigortalılık süresini geriye götüren borçlanma, hizmet birleştirmesi ve diğer hususlar dikkate alınacaktır.

4- 5561 sayılı Kanunla değişik 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendine göre ölüm aylığı, sigortalı son defa özel sektöre ait bir işyerinde çalışmış ise ölüm tarihini, ölüm tarihinden sonra hak sahibi olma niteliğinin kazanılması halinde, bu niteliğin hak kazanıldığı tarihi takip eden ayın “1”i, son defa kamu sektörüne ait bir işyerinde çalışmış ise bu tarihleri takip eden ayın “15”inden itibaren başlatılacaktır. Ölüm tarihinden itibaren beş yıl sonra hak sahiplerinin aylık talebinde bulunmaları halinde, 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre söz konusu süre zaman aşımına uğrayacağından, ölüm aylığı, aylık bağlanmasına ilişkin yazılı istek tarihini izleyen aybaşından (özel sektör için ayın “1”i, kamu sektörü için ayın “15”i) geçerli olmak üzere bağlanacaktır.

B- 18/10/2006 TARİHİNDEN ÖNCE ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile 18/10/2006 tarihinden önce ölen ve 1800 gün veya ortalama 180 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmediği için aylık bağlanmayan sigortalıların hak sahiplerine Kanunda belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla aylık bağlama imkanı sağlanmıştır. Bu durumda olan sigortalıların hak sahiplerinin talepleri halinde, 17-26/11/2006 tarihlerinden itibaren başlatılmak üzere ölüm aylıkları bağlanacaktır.

2- Geçici 93’üncü maddeye göre ölüm aylığının bağlanmasında 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre zaman aşımı süresinin tespiti 18/10/2006 tarihi itibariyle yapılacak, sigortalının ölüm tarihi dikkate alınmayacaktır.

3- Sigortalının sağlığında kendisine, ölümünde ise hak sahiplerine toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş hizmetler, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmetler ve borçlanılacak hizmetler toplanarak 5561 sayılı Kanunla getirilen şartlara göre aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, ölüm aylığı borçlanma veya ihya tutarının ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır. Bu durumda, Genel Müdürlüğümüzde bulunan toptan ödeme dosyası istenerek cari usullere göre ihya ve aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

C- DİĞER HUSUSLAR
1- Ölüm tarihi 01/01/1982 tarihinden önce olanların ölüm aylığı bağlama işlemleri bilgisayar programları aracılığıyla yapılamadığından, bu tarihten önce ölen sigortalılar için Geçici 93’üncü maddeye göre aylık bağlama işlemleri manuel olarak hesaplanıp “OD00”, “4. Ölüm İşlemleri”, “3. Aktif Ölüm Kontrolsüz Giriş İşlemleri” menüleri kullanılmak suretiyle bilgisayara aktarılacaktır. Ayrıca, söz konusu maddeye göre yapılan aylık bağlama işlemlerinde “Yasa Maddesi” bölümüne “Geçici 93’üncü madde” yazılacaktır.

2- 2925 sayılı Kanun hükümleri gereğince aylık bağlanmayan sigortalılar hakkında da yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Birol AYDEMİR
Kurum Başkanı V.

Kaynak : http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAS-PAAE8TIwODMCA2MjY29gn1cjI0MDXXL8h2VAQAg2jndg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_P93QPI420GU9702J8P168M3007_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/SGKLibrary/sgk/rehberler/serbestcalisan15

ve başka siteler

Kimler Neler Demiş?

97 Yorum - "SGK – Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları"

avatar
Cannur
Ziyaretçi

Halamın eşi 2012 de vefat ediyor 380 günü var askeri borçlannasıyla beraber 900 günü tamamlandı gende ölüm aylığı alamıyor bu konu hakkında nasıl bir bilgi verebilirsiniz

Sevil
Ziyaretçi

Bizde Annemi 1 hafta önce kybettik . Kanser hastasıydi malullük için ugrastik 10 gün sonra olucakti kaybetmeseydik 10 yıldır sabit biyerde calisyodu hiç bir tazminat almamistik raporlu göründüğü için şimdi babam hangi haklardan yararlanabilir Wè is yeri tazminatini werir mi

mehtap kal
Ziyaretçi

tazminat alabiliyorsunuz aynısı benım basımada geldı kesınlıkle alıyorsunuzz

nurgül
Ziyaretçi

annem ssk’ya emekli olabilmek için para yatırıyor eğer annem öldüğünde bu maaştan çocukları yararlanabilir mi?çocukları devlette çalışıyorsa genede yararlanabilir mi? eşide emekli eşide yararlanabilir mi?

Gül
Ziyaretçi

Babam ikibinonda öldü.annem askerlik borclanmasini odedi.ama hala maas baglanmadi.

hakan
Ziyaretçi

ssk bolge mudurlune

Özlem
Ziyaretçi

Babam vefat edeli 8 yıl oldu kocam öleli 5 ay oldu babamın maaşını alıyorum geçmiş yılda biriken 8 yıllık parayı alabılırmıyım nasıl alırım?

Zehra akgul
Ziyaretçi

Babam Zihni akgul 2 sene vefaat etti ve ben emekli maas ini almak istiyorum evli degilim ve hangi formu doldurmam gerekiyor beni bilgilendirirmisiniz

mustafa taşdemir
Ziyaretçi

ssk ‘ dan emekli olan ve maaşını alan babam vefat ettikten sonra anneme maaşı bağlanmıştı, ancak annemde vefat etmiş olması dolayısıyla,
1-hiç evlenmemiş ve emekli sandığından emekli maaşı alan kızına babasının maaşı bağlanabilinirmi.
2-hiç evlenmemiş ve emekli sandığından maaş alan ve halen çalışan kızına babasının maaşı bağlanabilinirmi.
3-boşanmış ve dul kalan ve emeklisandığından maaş alan ve halen çalışan kızına babasının maaşı bağlanabilinirmi.
konu çok acil olduğundan cevaplandırmanız mümkünmüdür.
saygılarımla,
Mustafa Taşdemir

SERAP
Ziyaretçi

Merhabalar, Babam 2004 yılında vefat etti toplam 281 gün sigortaSı var 20 aylık askerlik borçlanması ile 881 gün oluyor sigorta başlangıcı 1983ten emekli olma dururumumuz var mıdır?

Serap Bağlan
Ziyaretçi

Babamdan (SSK)yetim aylığı almaktayım,annem(SSK)emeklisi olup vefat etti.Annemden kalan aylığın yetim aylığı olarak bağlanması için nereye hangi evraklarla başvurmalıyım?

aysumut
Ziyaretçi

babam öldü maaşını alabiliyoruz ama babamdan emekli tazminatı alabilirmiyiz?

Aynur
Ziyaretçi

iyi akşamlar ..Babam 1981 yılında emekli olmuştu ..Ben 2004 yılında emekli oldum (..Babam.. 15. nisan 20013.. te) vefat etti.) Benim emekli olmam. Babamdan maaş almamı engelliyormu? Dulum ve kiradayım..cevabınız için şimdiden tşkler..kolay gelsin..

yakup
Ziyaretçi

önemli: 1480 gün bağkur 3611 gün ssk sı olan ölüm anında hanımına emeklilik nasıl olucak bilgi alabilirmiyim ( dikkat en son bağkurlu bilginize:) saygılar

Barış
Ziyaretçi

🙁 Slm benim babam 2009 da rahmetli oldu 536 iş günü var askerliği yatırıp emekli olma şansı varmı dır annem in. Bir de yeni kanun çıkmış 1ay da ssk sı olanlar bile yatırıp emekli olacaklar diye duydum dogru mu acaba yardimcı olursanız mutlu olurum teşekkürler simdiden. 🙁

Barış
Ziyaretçi

Slm benim babam 2009 da rahmetli oldu 536 iş günü var askerliği yatırıp emekli olma şansı varmı dır annem in. Bir de yeni kanun çıkmış 1ay da ssk sı olanlar bile yatırıp emekli olacaklar diye duydum dogru mu acaba yardimcı olursanız mutlu olurum teşekkürler simdiden. 🙁

ŞAHIN
Ziyaretçi

annem ölen dedemin maaşını alıyordu babamla boşanmışlardı annem öldü ölüm parası verilir mi

samet
Ziyaretçi

babam 6 ay önce vefae etti 400 günlük sigortası çıktı askerlikle beraber 1200 günü bulunuyor acaba maaş alabilirmiyiz bi cevap yazarsanız sevinirim

ebru
Ziyaretçi

Benim annem bir sene once vefat etti annemin cok az sigortasi var ben hangi sartlarda emekli olabilirim annem dogum ettikten sonra sigortali calismis nasil borclanip 900 is gunu yapabilirim

dilan
Ziyaretçi

merhaba ben babamdan kalan emekli maaşını alıyorum ancak şimdi sigortalı bir işe girdim bunu nereye nasıl bildirmem gerekiyor acaba yardım ede bilir misiniz?

ismail yolcu
Ziyaretçi

babam 2001 yılında vefat etti ve 119 gün sigortası var emekli olaBİLİRMİ

wpDiscuz