Bilgisayar ve İnternet Blogu

SGK – Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları

SGK – Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları
a- Ölüm tarihinde en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması
b- Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,
c- Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen.
d- En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen,

Sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır.

Sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının prim ödeme süresinin Kurumumuzda geçmiş olması gerekmemektedir. Daha önce T.C. Emekli Sandığı, SSK, 2926 sayılı Kanuna veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarının 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalılarımızın Kurumumuzdaki hizmetleri toplamı en az beş tam yılı dolduran sigortalıların hak sahiplerine, sigortalının vefat tarihinden önce en son Kurumumuz sigortalısı olması halinde talepleri üzerine Kurumumuzca ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm tarihinde sigortalının hak sahibi durumunda kimsesinin bulunmaması ve daha sonra ölüm sigortası yardımından yararlanabilecek hak sahibi veya hak sahiplerinin ortaya çıkması halinde ölüm sigortası yardımlarına hak kazanıldığı tarihten itibaren 5 tam yıldan önce talepte bulunması halinde ölüm sigortasına hak kazandığı tarihi takip eden aybaşı,

5 tam yıl geçtikten sonra talepte bulunulması halinde ise talebi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanır.

Sigortalı, iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen ölümlerde sigortalının prim ödeme süresi aranmayacak, sigortalı, Bağ-Kur’ da mecburi sigortalılığı devam ederken geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle ölmüş ise, hak sahiplerine yazılı taleplerine göre ölüm aylığı bağlanır.

——————————————-
BU KONUDA BAŞKA BİR KAYNAK YAZI
——————————————-

Ölüm Aylığı Hangi Şartlarda Bağlanır ?

° Malullük veya yaşlılık aylığı almakta,

° Toplam olarak 1800 gün prim ödemiş durumda,

° En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün prim ödemiş durumda, iken ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.
Kimler Hak Sahibidir ?

Hak sahibi , sigortalının eşi, çocukları ile ana ve babasıdır.

Eş: Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için ölüm tarihinde sigortalı ile arasında Medeni Kanuna uygun olarak evlilik bağının bulunması gerekmektedir.

Erkek Çocuklar: Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi, öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapılması halinde 20, yüksek öğrenim yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şartına bağlıdır.

Kız Çocuklar: Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi; bunların evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması ve bu kuruluşlardan dolayı gelir veya aylık almaması koşullarına bağlıdır.

Malul Çocuklar: Çalışamayacak durumda malül bulunan çocuklara aylık bağlanması, bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaması şartına bağlıdır.

Ana veya Baba: Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; sigortalının öldüğü tarihte, eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamının sigortalıya ait aylıktan aşağı olması ve ana-babanın herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmaması ve 2022 sayılı Kanun hariç olmak üzere bu kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun gelir aylık almaması gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Hangi Belgelerle Başvurulmalıdır ?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin, sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne, Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığına Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile başvurmaları gerekir.

Söz konusu belgeye, hak sahiplerinin nüfus müdürlüğünden alacakları sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin, 18 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının, eş, 18 yaşından büyük kız çocuklar ile ana ve babaların dolduracakları beyan ve taahhüt belgelerinin, 18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir öğrenim belgelerinin ve vesayet veya kayyumluk ilamının eklenmesi gerekir.

Ölüm Aylığı Ne Zaman Başlar ?

Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar. Hak sahipleri askerlik borçlanması ile ölüm aylığına hak kazanıyorsa bağlanacak ölüm aylıkları, borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlar.

Ölüm sigortasından hak kazanılan aylıkların hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda, ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından başlar.

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları, ölüm tarihini izleyen ödeme döneminden başlar.

——————————————-
BU KONUDA BAŞKA BİR KAYNAK YAZI
——————————————-

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
SSKB Tahsisler Daire Başkanlığı (Devredilen)
Tarih : 05/01/2007
Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-458
Konu : Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları.

G E N E L G E
12-160.EK

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendinin “… veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün…” ibaresinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 18/10/2005 tarih, 2001/479 Esas, 2005/1 sayılı Kararına göre 18/10/2006 tarihinden sonra ölen ve 5 yıllık sigortalılık süresi içinde en az 900 gün ile 1800 gün arasında prim ödeyen sigortalıların hak sahiplerine ortalama 180 gün üzerinden ölüm aylığı bağlama imkanı kalmamıştır.

16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 18/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5561 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu İle Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) ve 2925 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bentleri yeniden düzenlenerek; ölüm aylığı bağlanmasında 5 yıllık sigortalılık süresi ve en az 900 gün prim ödemiş olma şartı getirilmiş, 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile de 18/10/2006 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine müracaatları halinde, söz konusu şartlarla aylık bağlanmasına imkan sağlanmıştır.

5561 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye istinaden 506 ve 2925 sayılı kanunların ölüm aylığına hak kazanma koşulları ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A- 18/10/2006 TARİHİNDEN SONRA ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 18/10/2006 (dahil) tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 sayılı Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasında, 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme koşulunun yerine getirilmiş olması şartı aranacaktır.

2- Kanunda sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunun aynı anda yerine getirilmesi öngörüldüğünden, 5 yıllık sigortalılık süresi olmadığı halde, 900 gün veya daha fazla gün sayısı olan sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanmayacaktır.

3- Kanunla ölüm sigortasında sigortalılık süresinin hesaplanmasında herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden, sigortalılık süresi 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süre olup, sigortalılık süresinin başlangıcının tespitinde, sigortalılık süresini geriye götüren borçlanma, hizmet birleştirmesi ve diğer hususlar dikkate alınacaktır.

4- 5561 sayılı Kanunla değişik 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendine göre ölüm aylığı, sigortalı son defa özel sektöre ait bir işyerinde çalışmış ise ölüm tarihini, ölüm tarihinden sonra hak sahibi olma niteliğinin kazanılması halinde, bu niteliğin hak kazanıldığı tarihi takip eden ayın “1”i, son defa kamu sektörüne ait bir işyerinde çalışmış ise bu tarihleri takip eden ayın “15”inden itibaren başlatılacaktır. Ölüm tarihinden itibaren beş yıl sonra hak sahiplerinin aylık talebinde bulunmaları halinde, 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre söz konusu süre zaman aşımına uğrayacağından, ölüm aylığı, aylık bağlanmasına ilişkin yazılı istek tarihini izleyen aybaşından (özel sektör için ayın “1”i, kamu sektörü için ayın “15”i) geçerli olmak üzere bağlanacaktır.

B- 18/10/2006 TARİHİNDEN ÖNCE ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile 18/10/2006 tarihinden önce ölen ve 1800 gün veya ortalama 180 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmediği için aylık bağlanmayan sigortalıların hak sahiplerine Kanunda belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla aylık bağlama imkanı sağlanmıştır. Bu durumda olan sigortalıların hak sahiplerinin talepleri halinde, 17-26/11/2006 tarihlerinden itibaren başlatılmak üzere ölüm aylıkları bağlanacaktır.

2- Geçici 93’üncü maddeye göre ölüm aylığının bağlanmasında 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre zaman aşımı süresinin tespiti 18/10/2006 tarihi itibariyle yapılacak, sigortalının ölüm tarihi dikkate alınmayacaktır.

3- Sigortalının sağlığında kendisine, ölümünde ise hak sahiplerine toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş hizmetler, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmetler ve borçlanılacak hizmetler toplanarak 5561 sayılı Kanunla getirilen şartlara göre aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, ölüm aylığı borçlanma veya ihya tutarının ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır. Bu durumda, Genel Müdürlüğümüzde bulunan toptan ödeme dosyası istenerek cari usullere göre ihya ve aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

C- DİĞER HUSUSLAR
1- Ölüm tarihi 01/01/1982 tarihinden önce olanların ölüm aylığı bağlama işlemleri bilgisayar programları aracılığıyla yapılamadığından, bu tarihten önce ölen sigortalılar için Geçici 93’üncü maddeye göre aylık bağlama işlemleri manuel olarak hesaplanıp “OD00”, “4. Ölüm İşlemleri”, “3. Aktif Ölüm Kontrolsüz Giriş İşlemleri” menüleri kullanılmak suretiyle bilgisayara aktarılacaktır. Ayrıca, söz konusu maddeye göre yapılan aylık bağlama işlemlerinde “Yasa Maddesi” bölümüne “Geçici 93’üncü madde” yazılacaktır.

2- 2925 sayılı Kanun hükümleri gereğince aylık bağlanmayan sigortalılar hakkında da yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Birol AYDEMİR
Kurum Başkanı V.

Kaynak : http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAS-PAAE8TIwODMCA2MjY29gn1cjI0MDXXL8h2VAQAg2jndg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_P93QPI420GU9702J8P168M3007_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/SGKLibrary/sgk/rehberler/serbestcalisan15

ve başka siteler
95 thoughts on “SGK – Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları

 1. Sevil

  Bizde Annemi 1 hafta önce kybettik . Kanser hastasıydi malullük için ugrastik 10 gün sonra olucakti kaybetmeseydik 10 yıldır sabit biyerde calisyodu hiç bir tazminat almamistik raporlu göründüğü için şimdi babam hangi haklardan yararlanabilir Wè is yeri tazminatini werir mi

  Cevapla
 2. nurgül

  annem ssk’ya emekli olabilmek için para yatırıyor eğer annem öldüğünde bu maaştan çocukları yararlanabilir mi?çocukları devlette çalışıyorsa genede yararlanabilir mi? eşide emekli eşide yararlanabilir mi?

  Cevapla
 3. Özlem

  Babam vefat edeli 8 yıl oldu kocam öleli 5 ay oldu babamın maaşını alıyorum geçmiş yılda biriken 8 yıllık parayı alabılırmıyım nasıl alırım?

  Cevapla
 4. Zehra akgul

  Babam Zihni akgul 2 sene vefaat etti ve ben emekli maas ini almak istiyorum evli degilim ve hangi formu doldurmam gerekiyor beni bilgilendirirmisiniz

  Cevapla
 5. mustafa taşdemir

  ssk ‘ dan emekli olan ve maaşını alan babam vefat ettikten sonra anneme maaşı bağlanmıştı, ancak annemde vefat etmiş olması dolayısıyla,
  1-hiç evlenmemiş ve emekli sandığından emekli maaşı alan kızına babasının maaşı bağlanabilinirmi.
  2-hiç evlenmemiş ve emekli sandığından maaş alan ve halen çalışan kızına babasının maaşı bağlanabilinirmi.
  3-boşanmış ve dul kalan ve emeklisandığından maaş alan ve halen çalışan kızına babasının maaşı bağlanabilinirmi.
  konu çok acil olduğundan cevaplandırmanız mümkünmüdür.
  saygılarımla,
  Mustafa Taşdemir

  Cevapla
 6. SERAP

  Merhabalar, Babam 2004 yılında vefat etti toplam 281 gün sigortaSı var 20 aylık askerlik borçlanması ile 881 gün oluyor sigorta başlangıcı 1983ten emekli olma dururumumuz var mıdır?

  Cevapla
 7. Serap Bağlan

  Babamdan (SSK)yetim aylığı almaktayım,annem(SSK)emeklisi olup vefat etti.Annemden kalan aylığın yetim aylığı olarak bağlanması için nereye hangi evraklarla başvurmalıyım?

  Cevapla
 8. Aynur

  iyi akşamlar ..Babam 1981 yılında emekli olmuştu ..Ben 2004 yılında emekli oldum (..Babam.. 15. nisan 20013.. te) vefat etti.) Benim emekli olmam. Babamdan maaş almamı engelliyormu? Dulum ve kiradayım..cevabınız için şimdiden tşkler..kolay gelsin..

  Cevapla
 9. yakup

  önemli: 1480 gün bağkur 3611 gün ssk sı olan ölüm anında hanımına emeklilik nasıl olucak bilgi alabilirmiyim ( dikkat en son bağkurlu bilginize:) saygılar

  Cevapla
 10. Barış

  :( Slm benim babam 2009 da rahmetli oldu 536 iş günü var askerliği yatırıp emekli olma şansı varmı dır annem in. Bir de yeni kanun çıkmış 1ay da ssk sı olanlar bile yatırıp emekli olacaklar diye duydum dogru mu acaba yardimcı olursanız mutlu olurum teşekkürler simdiden. :(

  Cevapla
 11. Barış

  Slm benim babam 2009 da rahmetli oldu 536 iş günü var askerliği yatırıp emekli olma şansı varmı dır annem in. Bir de yeni kanun çıkmış 1ay da ssk sı olanlar bile yatırıp emekli olacaklar diye duydum dogru mu acaba yardimcı olursanız mutlu olurum teşekkürler simdiden. :(

  Cevapla
 12. ŞAHIN

  annem ölen dedemin maaşını alıyordu babamla boşanmışlardı annem öldü ölüm parası verilir mi

  Cevapla
 13. samet

  babam 6 ay önce vefae etti 400 günlük sigortası çıktı askerlikle beraber 1200 günü bulunuyor acaba maaş alabilirmiyiz bi cevap yazarsanız sevinirim

  Cevapla
 14. ebru

  Benim annem bir sene once vefat etti annemin cok az sigortasi var ben hangi sartlarda emekli olabilirim annem dogum ettikten sonra sigortali calismis nasil borclanip 900 is gunu yapabilirim

  Cevapla
 15. dilan

  merhaba ben babamdan kalan emekli maaşını alıyorum ancak şimdi sigortalı bir işe girdim bunu nereye nasıl bildirmem gerekiyor acaba yardım ede bilir misiniz?

  Cevapla
 16. ESMA

  Selamlar…Babam vefat edeli 2 ay oldu annemin maaş alabilmesi için sgk’ya başvurduk. aylık ödeme, ölüm yardımı ve ek ödeme yazan 3 ayrı evrak geldi bankadan bu ödemeleri aldı annem fakat maaşıyla ilgili bişey bulunmadığınıbu evrakların toplu ödeme olduğunu tekrar sgk’ya gidilmesi gerektiğini söylemişler. nasıl bi yol izlememiz gerekiyor? yardımcı olur musunuz?

  Cevapla
 17. kenan

  hiç sigortalı bir işte çalışmayan kişinin ölüm halinde emekli olabilme durumu var mı ? lütfen cevaplarsanız sevinirim çok önemli…

  Cevapla
 18. uğur ayfer

  şu anda sigortalı olarak bir işte çalışmıyorum ancak 3788 gün ödenmiş primim bulunmakta herhangi bir işyerinde çalışmıyorken vefatım durumunda eşim ölüm aylığı alabilirmi?
  teşekkür ederım.

  Cevapla
 19. mehtap

  2 yıl önce annem ve babam trafik kazası geçirdi babamın şuan iş göremez raporu aldı ben ssk dan para alma imkanım varmı

  Cevapla
 20. meral gül

  benim babam 9 yada 10 yıl kadar almanyada çalışmış ve türkiyeye dönerken sigorta parasını çekmiş ben dulum annemle birlikte kalıyorum bi akrabamız babamdan dolayı almanyadan anneme ödenecek bi para olduğunu bunuda ancak kendisinin yapabileceğini annemin kendisine vekalet vermesi gerektiğini söyledi bende konuyla hiç bi bilgim olmadığından henüz evet demedim sizce böyle birşey olabilirmi nasıl öğrene bilirim bilgi verirseniz sevinirim saygılar

  Cevapla
 21. mehmet

  arkadaşımın karısı mefet etti.2009 yılında 76 gün sigortası var kadının iki cocuğu var.doğum borçlanması yapıp adam emekli olabilir mi

  Cevapla
 22. Esmanur Karabulut

  ben 44 yaşındayım.babam bağkur emeklisiyken vefat etti.boşandıktan sonra müracaat edeceğim.maaşımı müracaattan ne zaman sonra alabilirim?hiçbir başka gelirim yok..

  Cevapla
 23. Fatma

  Ben emekli sandına bağlı çalışan memurum eşimden boşanmak üzereyim eskiden aldığım babamın SSK emekli maşını dul ve yetin aylığı olarak alabilirmiyim teşekkürler

  Cevapla
 24. eda

  Merhabalar

  Yetim maaşı sigortalı işe girilmesiyle kesilmiş durumunda 4 sene geçmiş ve bu 4 yıl içinde yıllara yayıalrak toplam 14 gun sıgortalı gözüken kişi yetim maaşına başvurduğunda geçmiş çalışmadığı dönemlerin maaşını toplu alabılır mı ? Kız bekar ve evlenmemiş

  Cevapla
 25. fatma talas

  Babam Yaşlılık aylığı almakta olup 27.08.2011 tarihinde trafik kazasında vefat etmiştir.Yaşım 18 den küçük olduğundan dolayı ablam Vasi tayin için Mahkemeye dilekçede bulunuldu.sonucun çıkması bekleniliyor.vasi ilamı çıkmadan ölüm aylığına bağlanmam mümkünmü bu konu hakkında yardımcı olmanızı rica ve talep ederim.

  Cevapla
 26. fatma Doğru

  mrb şahsım ve 15 yaşındaki oglum ölen eşimden emekli maaşı alıyorduk 3 ay önce ikinci evliligimi yaptım Tokat bagkur il müdürlügüne bir dilekçeyle durumumu bildirdim benden kesilecek olan maaşın bir kısmının ogluma aktarılacagını söylediler gereken dilekçeyi gönderip başvurdum ama aradan 3 ay geçmesine ragmen oglumun maaşında bir degişiklik olmadı

  Cevapla
 27. tülay

  ıyı aksamlar ben babamdan emeklı aylıgı alıyorum yani yetim ve dul maası ama bı işe gırdım calıstım sıgorta yapmıslar ve aylık kesıldı 4gun yapmıslar sıgorta ama soyadımı yanlıs gırmısler yanı evlendıgımde kullandıgım soyadımı yazmıslar sıgorta ıcın benım ne yapmam lazım aylıgımı almak ıcın lutfen yardımcı olun

  Cevapla
 28. gülsema gül

  mereba kızım 18 yaşını doldurduğu için babasından dolayı aldığı emekli maaşı kesildi şuan üniversteyi kazandı bu sene 19 ekimde başlıcak maaşı alabilmesi için ne yapmam gerek bilmiyorum lütfen bilgilendirebilirmisiniz acele cevap bekliyorum.babası 1999da vefat etti.

  Cevapla
 29. NAZMİ

  SSK KURUMUNDAN HALEN EMEKLİ MAAŞI ALAN ERKEK EŞ’İN, EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ MAAŞI ALAN, BAYAN EŞİ’NİN, SSK EMEKLİSİ EŞİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE ONUN MAAŞINI DA, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ EŞİ ALABİLİR Mİ ?

  Cevapla
 30. meltem koca

  merhaba vafet edenin emekli maaşından eşi ve kızı nasıl yaralanır sosyal güvenlie gidin diyorsunuz ama ne gidecek nasıl olcana anlatırmısın.,

  Cevapla
  1. abdulkadir

   eğer dul ve yetim aylığı almak isterseniz ölenin eşi ve evlenmemiş veya dul kalmış kızı tahsis talep ve taahhüt belgesi yazarak ve heresini birer fotografını yapıştırarak bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumu emekli servisine bırakması yeterli olur

 31. leyla cihan

  babam 657 devlet memuru emeklisi iken vefat etti, aylık bağlanması için ankaraya dilekçe göndereceğiz, bir de cenaze parası varmış bunun için de mi aynı yere dilekçe göndereceğiz.?

  Cevapla
  1. abdulkadir

   ankararaya dilekçe yapmanıza gerek yok bağlı bulunduğun sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne ölenin eşi veya evlenmemiş kızının tahsis talep ve taahhüt belgesi alıp doldurmak ve birer fotograf yapıştırmak suretiyle işlemini gerçekleştirebilir

 32. hatice

  merabalar ben eşimle boşandım ve 1 sene sonra eşim trafik kazasında öldü. Boşandığım için maaşını çocuklarım aldı şimdi evlendikleri için onlarda alamayır. ben bişey duydum boşansanda artık eşinin maaşını alabiliyomuşun evlenmediğin sürece bu doğrumudur lütfen bilgilendirin beni

  Cevapla
  1. abdulkadir

   eğer abiniz özürlüyse evet ancak lise 20 yaşına kadar üniverisiteye 25 yaşına kadar ,anneniz dul ve kardeşleriniz bu şartları taşıyorsa yetim aylığı alabilir ?sıkıntı yok

 33. ömer ugur

  babadan yetim maaşı alan kimse sgk lı oldugu zaman maaşı annesine aktarılırmı saygılar

  Cevapla
  1. abdulkadir

   evet faydalanabilirsiniz sigortalı bir işte çalışmamak şartıyla alabilirsin yetim aylığ evli değilseniz?

 34. yasemin

  meraba ben eşimi kaybetım ve bıtane oglum var şüanda maaş alıyo 18 yaşina kadar alıcagını söyledıler ama ben tekrar bır evlılık yaptım şüanda boşanıyoruz ben artık o bu maaştan yararlana bılıyormuyum

  Cevapla
 35. adil

  merhaba arkadaşlar benim sorum şu ben babamı 93 yılında kaybetim iş kazası sonucu birşey duydun iş kazası sonucu ölen kişinin yerine oglu geçebilir diye acaba bir bilgisi olan varmı :(

  Cevapla
 36. aylin

  arkadaşlar öenmli ve acı bir problemimiz var yardımcı olup beni bilgilendirebilen arkadaşlar lütfen cevap yassın
  ablam 5 yıl önce eşini kaybetti ve ölüm nedeniyle cocuklarına ve kendisine emekli maaşı bağlanmıştı malesef 3 yıl önce kendiside kansere yakalandı ve geçtiğimiz eylül ayında onu kaybettik şimdi öğrenmek istediğim cocuklara diğer ablam bakıyor ama anneleri olmadığı için babalarından kalan maaşları çekemiyorlar ne yapmamız gerekir nerelere başvurmamız gerekir lütfen bilen biri varsa beni bilgilendirsin

  Cevapla
  1. abdulkadir

   eğer çocuklar cinsiyetini belirtmemişsiniz eğer kız ve evlenmemişlerse yetim aylığını alabilir sgk gidin tahsis talep ve tahhüt belgesi alın bir fotograf ekleyin sgk bırakın eğer çocuklar erkekse okuyorlarsa lise 20yaşına üniverisite 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilir erkekler çocuklar 18 yaş altılarsa yetim aylığı bağlanabilirler

 37. seyda

  benim annem bagkurdan emekli ben dulum ve yurt disinda yasiyorum sosyal yardim aliyorum annem vefat ederse ben bu emeklilik yardimindan yararlanabiliyormuyum tsk…

  Cevapla
 38. Ebru

  Merhabalar,
  Benim dedem ve babaannem sgk dan emekliler, dedemi geçtiğimiz günlerde kaybettik. Babaannem kendi maaşına ek olarak dedemin maaşını da alabilir mi?

  Cevapla
  1. Çilekeş Yazar

   Eskiden yapılabiliyordu ancak son yıllardaki düzenlemelerle tek maaş alabilme hakkınız var. Yinede kuruma sorarak araştırmanızda fayda var.

  2. abdulkadir

   hangi maaş fazlaysa o maaşını tamamı dedenizden dolayı yetim aylığı bağlıyabilir

 39. cenk

  ilk eşi ssk emeklisi by öldükten sonra bayan eşi emekli maşını almaya başladı dahasonra evlendi 14 yılsonra ayrıldı ilk eşinden kalan maaşinı tekrar alabilirmiilk eşinden çocugu yok

  Cevapla
 40. onur

  emekli sandığına bağlı TSK mensubunun herhangi bir sebeple vefatı halinde,vefat eden kişi evli olması fakat çocuğunun olmaması durumunda, vefat eden kişinin anne ve babasına kurumu ile ilgili vakıf ve derneklerden herhangi bir tazminat ödemesi yapılır mı? yapılırsa yüzde kaçını anne ve babası alır?teşekkürler.

  Cevapla
 41. günay

  ben manisa salihli den günay sepetci bizim burda bir komşumuz var eşi öleli 24 sene oldu bu kadına eşinin maaşi kaldi fakat kızları maaşı bölüyor kızlar boşanmiş gözükseler de aynı evde eşiyle beraber kalıyorlar bu inlara dur diyen olmuyormu o yaşlı kadına yazık değilmi nasıl adalet bu? :S

  Cevapla
  1. Çilekeş Yazar

   O insanlar hakkında resmi şikayet yaparsanız en kısa zamanda resmi kurumlar olaya el atacaklardır. Yaşlı kadın şikayet etmeyince çevrede sessiz kalır şikayette bulunmaz ise böyle olaylar hep yaşanacaktır.

 42. osman

  babam vefat edince bana öğrencı oldugum için bi mıktar para veriyorlardı bı kısmınıda anneme ama benm okul bıtınce yanı lıse ben parayı alamadım anneme aktarılsın diye belge gönderdım ama hala bi cevap gelmedı yaklasık 4 ay oldu.ama bana birkmiş 4 aylık para gözüküyo o parayı almamın bı sakıcası olablr mı yardm dersenz sevinirm

  Cevapla
  1. Çilekeş Yazar

   Parayı almanızın bir sakıncası olmayabilir. Ancak bazı durumlarda devlet ödediği parayıda geri alabilmekte. En iyisi doğru olanı yapmak için SGK dan öğrenmeniz.

 43. gülin

  merabalar benm babam 23 temmuzda vefat etti memur emeklisiydi SGK başvurduk fakat 3 ay oldu hala maaş bağlanmadı 4 aydr maaş alamıyoruz ne yapmamız gerekiyor yardımcı olrsanız sevinirim teşekkürler.

  Cevapla
 44. songül

  merhaba babam 86 yılında vefat etti annemle ben onun maaşına baglandık 5 ay kadar olacak yanlız ssk yararlanmamız için ne yapamamız gerekiyor beni bilgilendirirseniz cok sevinirim teşekkürler

  Cevapla
 45. yasemin lama

  19 eylül 2006 yılında bir iş kazası geçiren babam % 90 ve 3. derece yanıkları sonucu 2 ekim 2006 yılında emekli iken vefat etti.
  babam emekli olduğu için sosyal güvenlik destek primi ödeniyordu.

  Cevapla
 46. hülya

  merhaba ben çalışmadığım için babamdan yetim maaşı alıyorum türkiyede yaşıyordum 23 haziran 2010 tarihinden ihtibaren kıbrısa ön çalışma izniyle geldim dilek çemi verdim ama hala maaşım yatıyor eğer maaşı kullanırsam geri ödemek zorunda kalırmıyım yada ne yapmam gerekiyor .

  Cevapla
 47. pınar

  mrb babam 1999 da vefat etti yetim maaşı alıyordum.Evlendim 2007 yılında ve nisan ayında boşandım.1.5 ay önce tekrar maaş alabilmek için başvurdum internet üzerinden baktım gelir ve maaş ödenmektedir diyor ama ödeme yok cevapta gelmedi Ankaradan ne yapmalıyım şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
  1. necla

   merhaba..

   Ben 45 yaşında, bir yıllık bir sigortası olan bir bayanım. Boşandım ve şu an işsizim, babamın sigortasından yararlanmak gibi bir şansın var mı, teşekkür ederim

  2. Çilekeş Yazar

   Eşinden boşanan bir bayan; 1 Ekim 2008 tarihinden once bakmakla yukumlu birey kapsamında babasının sağlık guvencesinden yararlanıyorken evlenince bu sigortadan düştüyse, bir daha babasının sağlık guvencesinden yararlanamaz,hakkını kaybeder.Sağlıktan yararlanmak için yeşilkarta başvurması gerekir.Yeşil kart hakkı elde edemezse en az aylık 30 tl civarında ödeyerek sağlıktan yararlanır.

   Boşandıktan sonra ancak maluliyet derecesinde özürlü ise tekrar babasının sağlık guvencesinden yararlanabilir.
   Eğer maluliyet derecesinde özürlü ise sgk’ya “maluliyet derecesinde özürlü oldugunu ve babasının sigortasından yararlanmak istediğini” beyan eden bir dilekçe ile tekrar başvurabilir.

   Sadece dul yetim aylığı alabilir. (internetten alıntı)

   Dahada doğru bilgi için SGK ya sormalısınız.

 48. pınar

  dedem emekli sandığından emekliydi, vefat etti. anneannem maaşını almak için hangi belgeleri, ankarada nereye gönderecek?

  Cevapla
 49. ali

  babam ayın 11 de vefat etti. bakur emeklisiydi. annem babamın emekli maaşını almak için ne yapacak. nerelere başvurması ve hangi yolları izlemesi gerekiyor. acil cevap lütfennn

  Cevapla
 50. ece

  mrb. iki hafta önce babam vefat etti. memur emeklisiydi. annemle birlikte dul yetim aylığı alabilmek için müracat ettik. birde ölüm parası varmış bu parayıda alabilmek için yeniden mi müracat etmemiz gerekiyor, dilekçe falan yazıp.

  Cevapla
 51. ferhat

  mrb yeni dügünüm oldu eşim babasının ölüm aylıgından yararlanıyordu nikah kıyıldı ceyiz parası kaç günde alabilir acaba cpb

  Cevapla
 52. özgür yaman

  ben babamın vefatından sonra maaş baglandı fakat 6 ayda bır kesıldıgı ıcın gereklı belgelerı gonderdım 1 hafta oldu ıadelı tahhutlu gonderdım fakat baglanmadı daha

  Cevapla
 53. ali

  2004-2006 yılları arasında iki yıl ssk,2006-2010 yılları arasnda dör yıl bağkurluyum halen aktif sigortalıyım ,ölümüm halinde eşim e oğlum maaşa bağlanırmı ,ne kadar maaş alırlar

  Cevapla
 54. osman

  dedem1949 yılında devletdemir yollarında çalışırken iş kazası sonucu hayatını kaybetti.dedemin aylığını anneme bağlatmak istiyoruz.ama dedemin sigorta nosunu ve tahsis numarasını bulamıyoruz sanki adam hiç çalışmamış gözküyo.bu aylıgı anneme nasıl bağlata biliriz teşekkürler

  Cevapla
  1. Çilekeş Yazar

   Osman bey maalesef bazı sorular bizide aşıyor. Dedenizin vefat etmeden önce sigortası olup olmadığını tam olarak bağlı olduğu kurumun bilmesi gerekirdi. Yargı yoluyla şansınızı denemenizi önermek isterdim ama yargı yoluylada 5 yıllık zaman aşımından önce başvuru yapılması gerekir diye biliyorum. SGK yada bu işin uzmanı kişilere danışmanız gerekiyor ama ne kadar netice alabilirsiniz emin değiliz.

 55. özkan

  merabalr benm babm 2004 yılında vefat etti 18 yaşima kadr maaş aldm snra kesildi şimdi üniversiteye gidiyorum..bu maaştan tekrar yararlanablrmyiim..beni aydınlatrsanzz sevirmm teşekkrlerr

  Cevapla
  1. Çilekeş Yazar

   Erkek Çocuklar: Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi, öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapılması halinde 20, yüksek öğrenim yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şartına bağlıdır.

   SGK Bölge Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabilirsiniz. üniversite okuduğunuz için 25 yaşına kadar hakkınız devam etmektedir.

  2. Çilekeş Yazar

   Açıköğretimde resmi bir okul niteliğindedir. Ancak sizi yanlış bilgilendirmek istemiyoruzda. Bu konuda en iyisi en yakın SGK bölge müdürlüğüne danışmanız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest