Tarih: 3 Mart 2010Kategori: EğitimYazar: Yorum : 201 Yorum

acik-ogretim-lisesi

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten,  Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi böylelikle 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.
2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.

Bu tarihten itibaren  gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir.   Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.

Açık Öğretim Lisesine  1992 yılından 2004-2005 eğitim öğretim yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 2,5 yıl (5 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesine 2005-2006 eğitim öğretim yılından sonra Ortaokul/İlköğretim Okulu mezunu olarak  kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHÇESİ

Başlangıcı yazının icadına kadar uzanan Açıköğretim için kullanılabilecek en uygun terim uzaktan eğitimdir. Mektupla öğretim şeklinde başlayan uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde 1940 yılından beri bir çok ülkenin bu uygulamadan yararlandığı görülebilmektedir. Özellikle İngiltere’ye başlatılan Açık Üniversite (Open University) bu uygulamanın önemli örneklerindendir.  Bu uygulamayı başta 1856 yılında Almanya dil eğitiminde olmak üzere, 1898 yılında İsveç lise düzeyinde, 1910 yılında Avustralya üniversite düzeyinde, 1972 yılında ispanya üniversite düzeyinde, 1972 yılında da Yeni Zelanda mektupla öğretim şeklinde başlatmış ve bunları pek çok ülke takip etmiştir.

Çağdaş öğretim yöntemlerinin, öğretme-öğrenme süreçlerine getirdiği olumlu katkılara karşın bugün eğitim ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde geleneksel öğretim yöntemleriyle yürütüldüğü görülmekte. Ancak sorunlar çözülememektedir. Bu nedenle yöneticiler eğitim sorunlarının geleneksel yöntemlerle çözülemediğini görüp çeşitli arayışlara girmiş ve bireylerin ilgi ve isteklerini dikkate alarak geniş kitlelere eğitim-öğretim sunma çalışmalarını başlatmışlardır. Bu gereksinim başlıca iki kavram veya inanıştan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, fırsat eşitliği kavramı ya da toplumdaki tüm bireylerin, eğitim yaşantı ve olanaklarından yararlanmaya hakkı olduğu inancı; diğeri ise, eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunabilecek başlıca etmenlerden biri olduğu hakkında beslenen inançtır. Bugün bile eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliklerinin giderilememiş olması nedeniyle kalite ve standart düşüklüğü sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle eğitimde verim ve etkililiği arttırmak, bireylerin değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, eğitim teknolojisinin kitle eğitim boyutunu oluşturan uzaktan eğitimin gelişmesine yol açmıştır. Uzaktan eğitim sayesinde herkese yaşam boyu eğitim imkanı sağlanmıştır. Gelişen iletişim olanaklarından yararlanarak zaman, emek, mekan vb. diğer kısıtlamaları ortadan kaldıran uzaktan eğitim yeni bir düşünce değildir. Uzaktan eğitim posta servisleri aracılığı ile mektupla öğretim şeklinde başlamış radyo ve televizyonla maksimum yarar sağlayarak bugünlere gelmiştir.

En geniş anlamıyla öğretmen ve öğrencinin, fiziksel olarak ayrı bulunduğu sistem olan uzaktan eğitim; Geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları vb. sınırlamalarına bağlı kalmadan; özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler, kitle iletişim programları ve kısa süreli yüz yüze öğretimin bir sistem bütünlüğü içinde kullanılması ile yürütülen etkinlikler; olarak tanımlanabilir. Böylece öğrenciler diledikleri zamanda diledikleri yerde eğitim etkinliklerinden yararlanabilecektir.

Uzaktan eğitim yönteminin üç boyutu vardır.

1.Basılı materyallerle öğretim

2.Yayın yoluyla öğretim

3.Yüz yüze öğretim Bu üç boyut içinde kullanılan öğretim materyalleri ve ortam ise:

 • Basılı materyaller
 • Radyo ve ses kasetleri
 • Telefon ve faks
 • Audi konferans
 • Video konferans
 • Bilgisayar
 • İnternet ve internet konferansı

olarak sıralanabilir.

İlişim ve iletişim teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak uzaktan eğitimde kullanılan ortam ile materyaller gelişmekte ve çeşitlenmektedir.

Türkiye de uzaktan eğitim alanındaki uygulamalar ise üç yönlü bir görünüm arz etmektedir. Bunlardan ilki konunun tartışma gündemine alınmasıdır. Uzaktan Eğitim 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950 li yıllara kadar devam etmiştir.

İkinci aşamadaki girişimler 1958-1974 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik öğretim müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar ile bazı özel kurum ve kişilerin yabancı dil ve meslek öğretimi alanlarında bu yöntemi kullanmalarıdır. Türkiye de ilk uzaktan eğitim uygulaması 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başlatılmıştır. Bankada çalışanların hizmet içinde yetiştirilmesini amaçlayan bu çalışmada banka çalışanları mektupla öğrenim görmüşlerdir. 1958 yılında ise Türk Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim uygulamasında ilk önemli adımın atıldığı görülmüştür. Bu önemli adım Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurup dışardan okul bitirmek isteyenlere hazırlık kurslarının mektupla verilmeye başlamasıdır. 1974 yılında Mektupla Öğretim Merkezi, Mektupla Öğretim Okuluna dönüştürülmüştür.

Üçüncü aşamada ise  Uzaktan öğretimin yüksek öğretim kademesine girmesidir. İlk girişim ise 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin kurulmasıdır. Bu merkez 1983 yılında Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu adını almıştır.  Uzaktan Öğretimin yüksek öğretim kademesindeki bu girişimlerinin yerini 15 ay sonra (YAYKUR) Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu almıştır.  Bu kurum çeşitli nedenlerle başarısız olmuş ve 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek öğretim yasası nedeniyle ve aynı yasa ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur.

1992 yılının sonlarından itibaren ise var olan koşulların da zorlamasıyla uzaktan öğretim sistemi ortaöğretime girmiştir. 1992-1993 öğretim yılından itibaren  lise düzeyinde uzaktan eğitim yöntemiyle hizmet veren Açık öğretim Lisesi kurulmuştur.

ÖĞRENCİ İŞLERİ LİNKLERİ :

İletişim:

Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Gazi Hastanesi Karşısı)

 
ALO 1477 gün 24 saat hizmet vermektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve yapmaları gereken iş ve işlemlerle ilgili tüm telefon görüşmelerini , ALO 147 iletişim merkezi ile yapacaklardır.  ALO 147 hattı öğrencilerimiz için olduğu kadar, okulumuza yeni kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, kurumumuzla ilgili genel anlamda bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir hattır. Sorunlarına görüşme anında çözüm bulunamayan öğrencilerimizin GSM numaraları ve e-posta adresleri alınarak en geç 72 saat içerisinde kendilerine yazılı olarak cevap gönderilmektedir.

Yurt dışından Alo 147 ‘ye erişim için; +90 312 147 11 22 ‘yi çeviriniz.

Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler Telefonları
Bu telefondan hafta içi 09:00 – 12:30 ve 13:30 – 18:00 arası hizmet alınabilir. 12:30 – 13:30 arasında öğle yemeği için ara verilmektedir

iletisim_tum

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin diğer telefonları için buraya tıklayınız.

Not : Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin (İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi..) Açık Öğretim Lisesi telefonlarını aramamaları, aynı şekilde Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin de Mesleki Açık Öğretim Lisesine ait telefonları aramamaları önemle rica olunur. Gereksiz bir telefonun, iş kaybına dolayısıyla bir başka öğrencinin işleminin gecikmesine neden olacağını unutmayınız.

E-Posta Adresi: aciklise@meb.gov.tr

Kitap Birimi İletişim Bilgileri
0 312 212 40 35
0 312 212 40 34
0 312 213 01 04 / 2098
0 312 213 01 44 / 2098
0312 213 01 44 / 2099

Kitap Birimi e-posta
etg_dersnotlari@meb.gov.tr

Batı Avrupa’dan Alo 147 ‘ye erişim için; +90 312 147 11 22 ‘yi çeviriniz.

Batı Avrupa Programı İçin Telefon
Bu telefonu avrupa ülkelerinde yaşayan, Batı Avrupa Programı kapsamındaki öğrencilerimiz mesai saatleri içerisinde arayabilirler.
Tel : 00 90 312 296 96 31

Bimer(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr
halkilis@basbakanlik.gov.tr

Batı Avrupa Programı Öğrencileri İçin E-Posta
aciklise_bap@meb.gov.tr

Kaynak ve Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin Resmi Web Adresi : http://www.aol.meb.gov.tr/

Görüntülenen 201 Yorum
Yorum Sırası Sizde Eeee. Ne duruyorsunuz? :)

 1. mehmet diyor ki:

  teşekkürler

 2. ethem diyor ki:

  benim 134 kredim var alanım yok bu sene üniversite sınavına girebilirmiyim bide kac kere sınava girip o dersi veremeyince dersten muaf oluyoruz

 3. derya diyor ki:

  derslerimi seçemiyorum 2 hafta oldu

 4. beyza diyor ki:

  pfff muhabbet koyuuuu :P

 5. ünzüle diyor ki:

  arkadaşlar 144 kredim var alan kredim 90 ikisinin yoplamımı192 olucak yoksa 192 kredi alan ayrımı olucak

 6. MEHMET diyor ki:

  hic bırınızın kafası calısmıor yaa ne kadar bılsızsınız bırakın artık dısardakı oyunları

 7. kübra diyor ki:

  ya bende mesleki açık ögretm lisesine geçiş yapmak istiyorum hangi meslekler var nerden ögrenebilirm :(

 8. hatice diyor ki:

  genel kültür alanım 4. senem benim 134 kıredim var 40 ortak kıredim 192 olunca bitecek ama anlıyamadıgım birşey var.ortak ders kıredi 80 olması gerekti kaldırıldı bu durumda benim 40 kıredi puanıma ekleniyormu yoksa yokmu sayılacak biri bana yazarsa sevinirim hoşca kalın arkadaşlar.

 9. abdulkerim salman diyor ki:

  slm

 10. abdulkerim salman diyor ki:

  slm ya kusura bakmayın birşey soracağım ben kaydımı yenileyemedim acaba süre uzatılacakmı 2 kredim kaldı cevap atarsanız sevinirim.

 11. muzaffer diyor ki:

  kredi çok yüksek 4 yılda bitirmek imkansız lütfen düşürülsün :)

 12. birgül doğan diyor ki:

  bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ederiz ama lütfen kredi 142 insin :)

 13. TUĞBA diyor ki:

  yaa lütfen şu krediyi düşürsnler artık

 14. yunus özey diyor ki:

  benim şimdi 120 kredim var ek sınava girebilirmiyim

 15. mrv diyor ki:

  selam arkdaşlar ben 94 doğumluyum 6 donemdir aolde okuyorum 126 kredim var maole geçiş yapabiliyor muyum cvaplarsanız çok sevinirim

 16. büşra diyor ki:

  18 mayıs 1994 doğumluyum 3.sınava girebilecekmiyim?

 17. mehtap diyor ki:

  dersane yardımıyla 2 buçuk senede bitirmek mümkün mü acaba daha 63 kredim var ne zaman biter bu lise bilmiyorum ve ayrıca halk egitim merkezine kitaplar çok geç geliyor çalışma fırsatım bile olmuyor nasıl iş bu anlayan var mı? :S

 18. leman diyor ki:

  siz derslere nasıl çalışıyorsunuz ben ne kadar ezberlesemde başarılı olamıyorum sınav adeta farklı şeyler çikiyor sizler nasıl nasıl çalışıyosunuz :) :)

  • Eyüp diyor ki:

   aynen bende oyle online,yi çalışsan herşeyi öğrenirsin kardeş

 19. fatma diyor ki:

  bende şifremi yazıyorum ama açılmıyor ne yapmalıyım bana yardım edebilrmisiniz :(

 20. ayşe diyor ki:

  bize verdikleri kitaptan sormamışlar soruları bana 3 tane geometri verdiler hiçbir soru bu kitaplardan çıkmadı. :(

 21. ayşe diyor ki:

  geometri ile biyoloji dersleri çalıştıgımız kitaptan çok farklıydı o kadar çalıştık hepsi boşa gitti bunun hesabını kim verecek :

 22. özgür diyor ki:

  merhaba ben 2010.2011 açıköğretim lise sınavlarından toplam kredi 18.benim ilk sınava girişim acaba kazandımmı anlayamadım.bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkür ederim

 23. cengiz çorumlu diyor ki:

  benim 5 tane başarısız dersim var şimdi ne olacak bu derslerden sınavamı giricem ben daha ilk sınavı ma girdim yardım ederseniz sevinirim.

 24. hataylı diyor ki:

  15-16 ocak sınav sonuçları bugün açıklanacaktı nasıl bakabilirim bi bilgisi olan varsa yardım etsin. :(

 25. çiçek diyor ki:

  merhaba açık öğretim lise genel kültür okuyorum ünüversitede secebıleceğim meslekler nedir

 26. süreyyya diyor ki:

  yani arkadaşlar 02 şubata kadar tercih yapabilmem için mezuniyet durumumu bildirmem lazım içinizde benim durumumda olan varmı

 27. ayben diyor ki:

  Yha ben bu sene ilk defa sınava giricem fakat sınav giriş belgesi çıkartmak gerekiyormuş, anlayamadıım ben sınav griş belgesini evimize gndercekler die biliyordum fakat şimdi okuduum bir bilgiye göre biz halk eğitim merkezine bir dilekçe gönderiyormuşuz sonra onlar bize sınav giriş belgesi gönderiyormuş:S sınava 2 gün kaldı biri bana yardım etsiin!! NE YAPMAM GEREKİYOR?? :'(

 28. MERVE diyor ki:

  İNGİLİZCE 2 1.TESTİNİ CÖZDÜM FAKAT DOGRU OLAN SORULARA YANLIS OLDUGUNU BELİRTİYOR AMA ALT KUTUCUKTA CEVABIM DOGRU LÜTFEN İNGİLİZCE TESTLERİNE BAKMANIZI RİCA EDİYORUM

 29. tubis diyor ki:

  sınavı geçebilmemiz için kaç kıredi gerekli

  • Gezgin diyor ki:

   AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
   Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
   Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
   Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
   Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),
   Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,
   Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması,
   Genel Kültür alanındaki öğrencilerin ortak derslerden 80 veya üzerinde kredi almaları gerekmektedir.

 30. sewda diyor ki:

  :( off bn bu yılki sınavlara qireceğimm ve şifremi bildiğim halde olmuyooo :(

  • süreyyya diyor ki:

   arkadaşlar bu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ben mezun olacam ama sonuçların kpss tercih bildirim süresi olan 02ta kadar açıklanması lazım açıklanırmı sizce ne yapmalıyım.

  • mehmet diyor ki:

   ne olmuyor diyonuz

 31. dilay diyor ki:

  ben aol öğrencisiyim toplam dönemim 8 ama aol de okuduğum dönem 4 toplam 100 kredim var bu sene üniversite sınavına girebilir miyim ? tsk :)

 32. esra diyor ki:

  merhaba benm 134 kredim var 2011 ygs sınavına girme şansım var mı

 33. Sabri diyor ki:

  Selam arkadaşlar. Şu an Anadolu Teknik Lisesinde 11. Sınıfta okumaktayım, açıköğretim lisesine geçmek istiyorum. Nasıl geçebilirim? Ve Açıköğretim Lisesi’ne mi girmem lazım yoksa Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne mi girmem gerekiyor? Ben çünkü Dil bölümünü okumak istiyorum da. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 34. canan diyor ki:

  mrhaba arkdşlar biliyom saçma ama bi çare bulmalıyım şifremi değiştirdim not almadığim için unutum ,şifre olmadan sayfama da giremiyom yardımcı olursanız çok sevinirim .. :'( :'( :'( :'(

 35. kübra diyor ki:

  arkadaşlar benm bi sorum olacaktı zorunlu dersleri verdikten sonra yerine yeniden zorunlı ders eklenirmi lütfen birisi cevap versin teşekürler

  • murat diyor ki:

   zorunlu dersleri bitirdiysen yerine başka zorunlu ders gelmez sadece dil anlatım dersinden geçip geçmediğimden emin ol.

 36. esra diyor ki:

  yaa arkadaşlar ben şifremi unuttum ders seçemiyorum ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim..

 37. ramazan diyor ki:

  arkadaslar merhaba ben su an 11.sınıf duz lıseye gıdıyorum bazı ozel sorunlardan dolayı acıga gecme dusuncesındeyım acıga gectıgım takdırde kac sınava gırmem gerekıo 11. sınıf sayısalım 11. sınıf olmamın bana acıkda bı faydası olacakmı toplam kredıden dusulecekmı acıl cevap verebılırsenız cok mutlu olurum tesekkur ederm.. :)

  • samed diyor ki:

   kardes ne olursa olsun sakın açık öğretime yazılma kımse sölemiyor inan kı zor sen devam et ama çalışırım diyorsanda sen bilirsin

  • ramazan diyor ki:

   ya hocaların elindesin burada not kırıyorlar sinir ediyorlar kac sınava gırmem gerekıo kac kredım var

 38. güler diyor ki:

  ders seçme işlemi ne zaman başladı..ne zaman biticek …bunları yazsanıza kardeşim..tam tarih istiyorum…lütfen bekliyorum… :Q

 39. beyza diyor ki:

  bu benim açıköğretimde ilk senem çok sıkıldım yok ders seçmekmiş yok krediymiş kardeşim zamanında derssini çalış normal bir şekilde git okula kredi yok ders seçme yok oh be ne rahat :D :Q

 40. hülya diyor ki:

  yaa sitede sorun mu var acaba bende ders secemiorum :'(

 41. Joker.. diyor ki:

  Samet öncelikle sosyal bilimlerdeki bu geometri, mat. derslerine isyan etmende katılıyorum sana.. Başka bir sorum olacak sana 4 senedir okuyorsun aol’de ve kredin 70 o nasıl oluyor.. Ben 3 buçuk senedir aol’deyim 187 kredim var ve son 2 geometri dersim kaldı bunları nasıl vereceğim bilmiyorum.. Daha önce mat. dersim vardı tek seferde sınava girdim başaramadım ama muaf sayıldım bu nasıl oluyor o zaman anlamıyorum.. Benim tek sıkıntım şimdi eğer ben bu geo. derslerini veremezsem muaf olur muyum olmaz mıyım onu bilmiyorum. Ki olamazsam çok kötü olacak benim için.. :'( :Q

  • samed diyor ki:

   ya joker ders çalışmadıqım için liseyi bıraktım bende hiç çalışmamıyordum sadece sınavlara girdim ders çalışırken sıkılıyorum vede öle kitabı açıp okuyunca hiç birşey olmuyor işte son zamanlarda özlemin dediqi gibi yazarak soru ları cvplayarak çalışdıqım için kredim yükseldi bu sınavları sıklaştırmaları lazım ya topu topu 3 dönem 30 60 90 kı herkes de tam olarak alamıyor yani belirli bi yılı tmm layanlara tabiki mesale ben 4 yıl oldu böyle sorumluluk gibi sürekli girip dersleri vermek istiyorum bekle bekle daha çok beklerim seninde bir şey kalmamış zaten 2 ders geçersin sallasan bile geçersin bizim daha yığınla geççeqimiz ders var var olu var off bunaltıcı ;)

 42. samed diyor ki:

  arkadaslar ben dört yıldır a.ö.l okuyorum ama kredim 70 bölümüm sosyal bilimler anlamadığım dersler var atsak tutmuyor bu a.ö.l derslerinde yardımcı başarılı olmamızı krediyi tamamlamada yardımcı olcak bi kuruluş kurum varmı bıktım gerçekten 192 kredi alana kadar insan soğuyor a.ö.l hocalara soruyorum çalışcaksın geçersin söylemesi çok güsel sözel olan derslerden geçmek kolay geçiorumda ama sayısal olmuyor bana ve benim gibilere yardımcı olacak birileri varmı yüz yüze ders de yok a.ö.l lütfen birisi bir yol göstersin rica ediyorum… :Q

  • özlem diyor ki:

   sende sayısal bölümün derslerini seçme sadece kendi bölümünün derslerini seç çalışırken de yazarak çalış ben öyle yapıyorum daha çok faydası oluyo aklında kalıyo

  • samed diyor ki:

   son zamanlarda yazarak çalıştıqım için 70 kredi topladım ama bu sınavları sıklastıramazlarmı ben sürekli girmek istiyorum girmek istemeyende girmez bir an önce vermek istiyorum sıkıldım :P

 43. rüya diyor ki:

  mrb :P

 44. kubilay diyor ki:

  slm ders seçimi yapamıyırum bi yardım cı olurmusunuz

 45. müjde diyor ki:

  arkadaşlar ben ders seçemiyom biri bana yardımcı olsun…lütfen yaaa

  • ece diyor ki:

   :) ya bende ders seçemiyorum biri banada yardımcı olsun lütfen :)

 46. sevgi diyor ki:

  slm arkadaşlarbenim de aolden toplam kredim 104 alan kredim 44 ben de osseye girebilirmiyim acaba,

  • özlem diyor ki:

   melesef canım 192 kredi olması gerekiyo ayrıca alan kredisi 80 olucak

  • güliz diyor ki:

   Bende öyle saniyordum ama tam hatirlayamiyorum tahminen toplam kredim 160 felandi,daha iki sinavim vardi.öss girebilmem icin kayit formu gönderdiler.Demekki giriliyor.

 47. meryem diyor ki:

  ders seçme ne zamn olcak yada nasıl yapılcak yardım edin

 48. asude diyor ki:

  arkadaşlar şu soruma lütfen cevap verirmisiniz merak ediyorum bulamadım ben 7.dönemime gircem 103 kredim var ortak kredim 70 öss ye başvurabilir miyim

 49. deniz diyor ki:

  arkadaşlar ben 6 zayıftan kaldım o yüzden açık liseye yazıldım…peki ben bu 6 dersi verip öğle mi 11.sınıfa geçecem lütfen yardımcı olun :(:(

  • sinem diyor ki:

   hayır bütün derlere baştan gireceksin ne yazıkki

  • özlem diyor ki:

   canım 6 zayıfla değil 11 sınıftan başlayacan allah yardımcın olsun

  • özlem diyor ki:

   yardım edeyim ben 3 yıldır okuyom açık ögretim bende lise 1 de 6 dersten kaldım dışardan okuyorum
   açık ögretimde lise yok kıredi var 192kredide geçiyosun benim 68 kredim var benim tavsiyem biran önce bitirmek istiyosan kredisi yüksek dersleri al daha kolay olur başarılar… :)

 50. müjdat diyor ki:

  arkadaşlar benim 204 kredim var geometriden 2 defa sınava girdim 3.de muaf oldugum zaman tekrar onun yerine sınava başka dersten girmem gerekiyo mu yok sa mezun mu oluyorum yani muaf olursam kredim yetiyo sınava gerek yok mu aca ba

  • ebru diyor ki:

   eğer muaf olmam greken başka dersin yoksa mezun olabilirsin dil ve anlatım hariç ondan muaf olunmuyo kaç kredin olursa olsun o dersi vermekle yükümlüsünüz

 51. yıldız diyor ki:

  Açıköğretim lisesine yeni kayıt oldum 1994 yılında mezun olamadım eksik olan kredimi tamamlayıp diplamamı almak istiyorum ama benim 100 kredim var kaç kredim eksik bilmiyorum lütfen bilen varsa yardımcı olurmusunuz

  • alper beydağı diyor ki:

   200krediye tamamlaman lazımmış bende yeni öğrendim

 52. özlem özenç diyor ki:

  hocam bana yardımcı olurmusunuz kaydımı acık liseye aldırmak ıstıyorum

 53. özlem özenç diyor ki:

  bemn acık öğretim 6.dönemi okuyordum liselerin 22 bucuk yıla indiğini halkeğitimdeki hoca söylemesi üzerine imam hatibe gectim fakat imam hatibin hocasi 4 yıl okuyacaksın dedi tekrar acık öğretim lisesine gecmek istiyorum bana yardımcı olurmusunuz

 54. Muhiddin diyor ki:

  Arkadaşlar mesleki açık öğretim lisesinden duz liseye geçis hakkında bir gelisme yokmu.Doğudaki halk eğitim merkezleri var diyor batıda yok diyorlar :(Dilekçe gönderdim cevap gelmedi bilgisi olan arkadaslar yardımcı olursa cok sevinirm.

  • fatma diyor ki:

   arkadaşım boşuna uğraşmayın açık meslek lisesinden düz liseye geçiş yok bende bu dertten muzdaribim artık hergün internette yeni bi haber varmı diye bakmaktan helak oldum düz liseye geçemiyorum yüzyüze eğitime gidemediğim için meslek liseside olmuyo artık bu konuya birileri el atsın.. bırakınya kim neye geçmek istiyosa geçsin varmı böyle bişey sıkışıp kaldık iki arada sonrada yok eğitim yok eğitim özgürlüğü diyolar bu nasıl eğitim özgürlüğü

 55. esra diyor ki:

  acık öğretime yeni yazıldım düzden okuacağım bölm seciliyomu bilmiyorum ve kitapları nerden ne zman alıcağımı bilmiyorum

  • evren diyor ki:

   bölüm sece bılıyordun ma artık bolumde yok kaldırmışlar neyazıkkı kıtaplarıda halk eğitim merkezlerınden alıyorsun :D

 56. esra diyor ki:

  acıköğretim lisesine yeni kayıt oldum ama kitapları nerden ne zman alıcağımı bilmiyorum ve düz lise okuyacağım bölm seciliyomu onuda bilmiyorum

 57. murat genç diyor ki:

  ben 16 yaşın dayım 2 meslek lisesine yazıldım ama ben hep yarıda bıraktım şimdi açık liseye devam etmek istiyorum benim bu hakım varmı

 58. asude diyor ki:

  ben 7.dönemime gireceğim 103 kredim var bu öss ye katılabiliyormuyum çok merak ediyırum.ortak kredim 70

 59. ismet diyor ki:

  bende sadece geometriden kaldım kredim tamam alan kredim tamam herşeyim tamam ama mezuniyet belgesi alamıyorum üniyi kazandım kayıt yaptıramıyorum bunun için nereye başvuru yapmamız gerekiyor tek dersden kalırom 1 kere daha girsem muaf olcm bi senemiz boşa gitmesin:(

  • dilek diyor ki:

   bende sadece 1 kredi yüzünden muzun olamıyorum böle olan çok kişi var çağrı merkezini sürekli arayın maiiler atın mebe ek sınav kesin olur bana ek sınav yapılıp yapılmayacağına dair resmi açıklama yoktur yapılırsa sitede yayınlanacaktır diye cvp atmışlar eğer biraz ısrarcı olursak 2.ek sınav olur

  • ismet diyor ki:

   evet bende sürekli mail attım ve bugun tek ders sınavı olacağı açıklandı ama açık lise adı geçmio bizde girebiliyormuyuz bizede ek sınav yapılıoyrmu bilginiz varmı

  • dilek diyor ki:

   ikinci ek sınav çıktı

  • ismet diyor ki:

   evet çıktı geometriden 2 kere girmiştm ama bu 3. olucak inş muaf olurm başarısız olsam bile

 60. Mehmet diyor ki:

  Bu sistemi kestirmek gerçekten mümkün değil.Ben uğraşmışım kredimi tamamlamışım 1-2 ders yüzünden (ondanda 1 defa girsem muaf olcam) kalmışım ve diploma alamıyorum.Bu zorunlu ders olayı çok gereksiz ve saçma.Dil ve Anlatım dersi vs zorunlu olması normal ona lafımız yok diğer derslerde ne demek oluyor.Nereye mesaj atılması gerekiyorsa atmak istiyorum.Aynı yere atarsak belki mesajımızı okurlar.

  • ismet diyor ki:

   evet mehmet bende sadece geometriden kaldım kredim tamam alan kredim tamam herşeyim tamam ama mezuniyet belgesi alamıyorum üniyi kazandım kayıt yaptıramıyorum bunun için nereye başvuru yapmamız gerekiyor tek dersden kalırom 1 kere daha girsem muaf olcm bi senemiz boşa gitmesin:(

 61. songül diyor ki:

  arkadaşlar menzuniyet belgesinini yanızca beşevler genel müdürlük mü veriyo yoksa hher yerden alabilecekmiyiz. çünkü şehir dışında ki öğrenciler için çok zor olur sadece ankarada verilmesi.. ben ankaradayım ama bir çok arkadaşım çok zorlanır..

 62. dilek diyor ki:

  arkadaşlar benim geometri zorunlu dersim var ben bu dersten bi kere sınava girdim geçemedim ikinci sefer seçtim ama sınava girmedim eğer bu ek sınavdada seçersem muaf olurmuyum lütfen acil yardım edin

  • merve diyor ki:

   ttlım gırmedıysen ıkıncı seferınde muaf olamassın .saden sınava gırmedı dıe değerlendırmıslerdır ama gırseydın ek sınavla uç olurdu muaf olurdun .(

  • pınar diyor ki:

   evet merve haklı sınava girmedin diye değerlendirmişlerdir sen yinede için rahat etsin çagrı merkezini ara ögrencilik durum bilgilerinden baktır ama muaf olamıyosun girmedin diye bende mat 1 den 2 defa girdim şimdi 3 olacak inş muaf olacam :)

  • dilek diyor ki:

   muaf oldum geomatri dersinden

 63. pınar diyor ki:

  merhaba kaan bizde ilk yılımızda hiç haberimiz yoktu zorunlu derslerden kimse bilgi vermedi hep seçmeli dersten girdik ben ve arkadaşların snra ögrendik ama geç oldu tabi bizde senin gibi şikayette bulunduk ama hiç bişey çıkmadı şimdi 2 haftadır ek sınav olsun dilekçe faks her yolu denedik çok şükür kabul edildi fakat yine halk eğitimin hatası işe karşı karşıyayız bize kayıt yenileyin dedler yaptık ve şimdi ek sınav kaydımızı yapamıyorlar ve cuma günü son neden bizi bu kadar magdur ediyorlar anlmıyorum üniversiteye yerleştim ama heralde kayıt yapamıycam eger yarın bu sorunum çözülmezse ilgili makamlara dilekçe vericem artık yeter

  • merve diyor ki:

   pınar snn sayfanda ne yasıo aolde orencı ek sınav sartlarını tasıyor dıo bende ama ders secemıorm..sendede ole mı?

  • Kaan diyor ki:

   ilk başta bende aynı sorunu yaşadım ders seçemiyordum ancak bankaya 20 tl yatırmanız gerekiyor hatta dikkat edin bankalar 40 tl olduğu hakkında diretebilir onun kavgasını yapmış bulunuyorum bu süreçten sonra dersleriniz sayfanıza düşer mutlaka.(bu arada nerden şikayetçiğiz milli eğitimin sorumsuzluğundan nereye kime şikayet ediyoruz milli eğitime bunun yerine gazetelere ve daha da üst makamlara yazalım ancak bu şekilde kamuoyu oluşturabiliriz lütfen destek)

  • merve diyor ki:

   ya bı sorm olucak benım arkadaslar bı bılgınız varmııııı????ek sınavdan sonra kayıtlarımıza yetıscekmı sonucalr bu knuda bılgınız varmıı??bıze belge verıceklermııı??

  • muhittin diyor ki:

   merve sınavdan 1 gün sonra sonuçlar açıklanıyor üniversite kayıtları 7 sinde bitiyo mezun olduğuna dair sana belgeyi ankaradan alabileceksin 3 gün zamanın oluyo benimde bi sorunum var benim geometri2 kalmıştı ek sınava kaydımı yaptım geometri2 yi seçtim şimdi öğrenci girinde baktım öğrenci eksınava giremez yazıyor ne yapacam ders seçtiğime dair çıktısını aldım ankara sınav adresi felan da tarifi yapılmış sizce nasıl yapıcam bilgin varsa msn at ……….

  • pınar diyor ki:

   ek sınava giremiyor diyor neden biliyomusun arkadaşımında aynı oldu ekranda ek sınav yazıyordu fakat kredi eksiği oldugu için sistem ek sınav hakkı tanımamış

  • merve diyor ki:

   sen başvuru yaptığın halk eğitim merkezine git mutlaka sıstemde karısıklık vardır ılk gun benımde oyle olmustu kaydını ne zaman yaptırdın?ders secebılıosan saden problem diğil..1 gun sonra açıklanıcaından emınmısın sen kmden aldın bılgıyı?

  • pınar diyor ki:

   6 eylül pazartesi sonuçlar la beraber mezun olan ögrencilerin mezuniyet yani çıkma belgesi de çıkyormuş hemen çünkü kayıt yapabilmek için

  • merve diyor ki:

   super sen nerden orendın cnm ..

  • pınar diyor ki:

   mervecim bizim çok sorunumuz oldu ya biz gidip 16 agustost akayıt yenilme yapın dediler sonra ek sınav olunca bi daha 20 tl yatırdık bu seferde sistemimiz kapandı 2 defa para yatırdık diye daha sonra ankaraya hemen faks başbakanlıga duyuru yaptım 2 gün içinde açıldı sora ders seçebildim benpeki sen ne yaptın şimdi

  • merve diyor ki:

   valla su anda sınava gırceım yerı beklemekteyım ttlım bılmıorm kı nasıl olcak ders sectm ıste bnm halk eğitimin muduru sectı hatta ama ben dırek ek sınava para yatırdım kayt yenılemedım .ılk gun benımde problem olmustu ama duzeldı soradan.

  • asude diyor ki:

   bişey sorcam ama bu ek sınav kimler için oluyo ne zaman ve nasıl başvuruluyo bilgi verebilirmisiniz lütfen meraktan ölüyorum ama öğrenemedim bir türlü

 64. merve diyor ki:

  Arkadaşlar gzümüz aydınnnn ek sınav verildiiiiiiiiiii:D

  • özlem diyor ki:

   ya arkadaşlar benimde kredi 192 yi geçti ama alan kredisini mutlaka tamamlamak mı gerekiyo hatta duydum ki alan dersleri kalkmış diyolar belki alan kredisi de kalkmıştır lütfen bilgisi olan varsa cevap yazsın :(

 65. Kaan diyor ki:

  öncelikle merabalar.ağustosta yapılan sınavdan kredilerimi tamamlayıp çıktığımı sanarken zorunlu dersler ile karşılaştım.üniversiteyi kazanmama rağmen diplomam olmadığından kayıt yaptıramıyorum.sistem içinde ki sistemsizliği anlamak mümkün değil,tam anlamıyla rezillik ve bu mağduriyeti yada saçmalığı cumhurbaşkanlığının iletişim formuna yazıp doldurdum.bu konudaki belgeleri,açık öğretim lisesinin koyduğu hiç bir mantığa sığmayan açıklamalarını bu yazımda dile getirdim.benim gibi bir çok gencinde bundan mağdur olduğunu da belirttim ve bugün itibari ile gerekli yerlere iletildiğine dair bir bilgi aldım.bu sadece bir kişiyle kalmasın lütfen herkes bu mağduriyetini en üst makamlara açık ve net bir şekilde iletsin.bugun itibari ile ek sınav koymuşlar.özellikle kredisini tamamlayıp zorunlu dersleri kalan arkdaşlar bu ek sınavı koysalar dahi yazalım.sizlerden rica ediyorum.

 66. Duygu diyor ki:

  Arkadaşlar EK SINAV AÇILDI hepimizin gözü aydın :D

 67. songül diyor ki:

  HADİ GÖZÜMÜZ AYDIN CÜMLETEN :)

 68. pınar diyor ki:

  arkadaşlar ek sınav hakkı tanınmış hayırlı olsun ankara ilinde yapılacak

 69. hacer diyor ki:

  ben 2062604110öğrenci numaralı hacer koç ben mezun olup olmadığımı öğrenmek istiyorum diplomamı alabilecekmiyim lütfen cevap yazın teşekkür ederim

 70. pınar diyor ki:

  1 dersten kalmışım ah matematik hayatımı mahvedecek ne yapacagımı bilmiyorum arkadaşlar durmadan arayalım mutlaka bir şeyler yapacaklar ek sınavla ilgili :'(

 71. ilknur diyor ki:

  arkadaşlar gözümüz aydın sınav sonuçları şimdi açıklandı ankaraı aradım söylediler ve de ek sınav hakkıda tanınmış şimdiden kendim de dahil :D hepinize başarılar diliyorum allah herkesin gönlüne göre versin :)

 72. pınar diyor ki:

  arkadaşlar sınav sonucu açıklandıııııı

 73. pınar diyor ki:

  songül cüm ankaradaymışsın bizden daha geniş bilgi alabilirsin orda lütfen ilgilenirmisin cnm ya gerçekten bizim için ne kadar önemliyse senin içinde o kadar önemlidir eminim cvp bekliyorum

  • songül diyor ki:

   pınar cım elimden geleni yapıyorum emin ol. hafta içi tekrar göl başına gidip rahatsız edicem :) aynı şeyleri söylüyorlar; (hele şu sonuçlar açıklansın bakıcaz ) diyorlarlar: kesinlikle bastırmamızın faydası oldu ama bari şu sonuçlar bu gün yarın açıklansada kayıttan önce ek sınav yapılsa en azından kayıt yaptırırken, şu kadar gün içinde diploma getiririz diyebiliriz. karamsar olmayın arkadaşlar. aramaya devam edin. birlikte uğraşmamız sonuç verecektir. lütfen ilgili olan herkes arasın.. . kayıttan önce şu tarihi de alalım. EK SINAV YAPILSSIN……..

  • pınar diyor ki:

   evet inşallah ugraşlarımız sonuç getirecektir yoksa üniversite hayal olacak bir kaç ders yüzünden devamlı arıyorum büyük bir ihtimal bu hafta sınavlar açıklanacakmış hayırlısı olsun artık :( :(

  • merve diyor ki:

   bu arada canım sanırım sen ankara da oturuosun okula gıdıp bi sorarmısın ?yanı durumu anlatıp bakalım ne kadar uzatıcaklar bızım ıcın ?

 74. pınar diyor ki:

  evet arkadaşlar bizde sizin gibi arkadaşlarımla adana dan her gün faks çekiyoruz dilkçe yazdık ankaraya ve hemen hemen her gün arıyoruz e postaların cevabı geliyor sadece sınav sonuçlarını bekleyin dyr eger farkettiyseniz aramalarımızın snucu snav sonucunu erken alacaklar bu bile güzel bir sonuç demekki elele verirsek inş bakanlık birşeyler yapacaktır eminim ankara daki halk eğitimlerle grşryorum üniversiteye yerleşenler için magdur duruma düşmesinler diye mutlaka yaparlar dediler ama kesin bilgi inş sınavlar açıklandıktan sonra belli olacaktıe.sanırım herkes geo ve mat kalmış inş geçeriz ……

 75. ilknur diyor ki:

  Ben bittim ya :( maöl de okuyorum toplam 238 kredim var yüzyüze eğitimide tamamladım 2 kredi eksiğim vardı onuda 3 dönem sınavında kesin verdim, ama benim derdim zorunlu ders var yab ve geo onların muaf olması lazım olmazssa yandım ben, napıcam bilmiyorum ek sınav olması şart :$ selçuk üniverstesine yerleştim kayıt zamanıda yaklaştı diploma alamazssam halim harap :'( lütfen yardımcı olunnnnnn sesimizi duyun…

  • merve diyor ki:

   benımde zorunlu ders problemım var yalnızca geo 2 allah yardımcımız olsun arakdaslaar .

  • songül diyor ki:

   mervecm kredi yurtlar kurumu bursu (kyk) yapmalısın.

  • merve diyor ki:

   cnm devlet yurdunda kalmıcam kı o devlet yurdu ıcın geçerli diil mi ?

  • songül diyor ki:

   ilknur sen şrkşl dan mı yazıyosun? sende ankarayı ara faks çek yapılacak şey bunlar:

  • pınar diyor ki:

   songül sınav sonuçlarına baktın mı cnm

  • songül diyor ki:

   pınarcm beklediğim gibi kalmışım. ek sınav içeriği açıklandı diyoorlar, gölbaşından ama ben ulaşamadım. saysfada yok henüz…..sen ne yaptın yırtın mı?

  • pınar diyor ki:

   ilknur siteyi takip et bugün ankarayla tekrar görüştüm kayıt yenileyin eylül 4 de ek sınav olacak dedi

 76. Duygu diyor ki:

  Arkadaşlar sınav sonuçları açıklandıktan sonra ben Ankara’ya kadar gidicem .. Maol’de okuyorum ve geometri1 ile geometri2 dersleri yüzünden mezun olamıyorum .. Bu sistem nasıl bir sistemdir ki mezun olamayalım diye yapmadıklarını bırakmadılar .. Önce uzaktan eğitim kredisini 100 den 110’a çıkardılar hadi geçtiğimiz sınawda bu sorunu bir çoğumuz halletti belki ama bu yetmemiş gibi birde geometri1 ve 2 derslerini son yıl zorunlu hale getirdiler üstelik bir çok halk eğitim merkezinde kitapları bile yokken bizden üst seviyede olan bu derslerde başarılı olmamız beklendi. EK SINAV OLMAZ ise bir çoğumuz madur durumdayız. Çanakkale 18 mart üniversitesine yerleştirildim fakat görünüşe göre bu şekilde devam ederde ek sınav açılmazsa üniversite hayallerim 1 yıl daha ertelenecek .. Sizlerden ricam gerekirse ANKARAYA’DA TOPLANARAK GİTMEMİZ .. Sonuçta bir çoğumuz hayalleri en önemliside geleceği söz konusu .. İlginize şimdiden teşekkür ederim .. :(

  • merve diyor ki:

   ne olcak boyle ya benım bolumumun kayıtları 31 austosta bıtıyo saden ..ben onu bı sekılde uzatmaya calısıcam aolde ek sınav versin artık resmen kıvranıyoruz ya bu nedir ..

  • songül diyor ki:

   arkadaşım çok haklısın; zoru başardık ama sisteme takıldık. bende kayıt süresini uzatmaya çalışıyorum. bi açıklama yapıpta bizi rahatlatmıyolar. ek sınav yapılacak dense tarih verilse ; bzde giderde ona göre belge veririz. yerleşenlerin sonuçlarına baksalar biraz süreci hızlandırsalar. kayıt zarfım geldi bugün sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim valla hayırlısı artık diyerek,( tabiki….. ARAYALIM ARAŞTIRALIM MUTLAKA KAYITTAN ÖNCE EK SINAV TARİHİNİ ALALIM!!!! :)

  • merve diyor ki:

   kesınlıkle ole banada geldı sanırım senle de aynı ünideyiz =)alahım ıns ek sınav olur bızde o arada dılekce fln verıp okulu oyalarız ne dıyım hayırlısı ya.

  • pınar diyor ki:

   arkadaşlar tek yapamamız gereken sürekli mail atıp dilekçe yazmak ve ankarayı aramak ben öyle yapıyorum sizde e mail atın ne kadar çok tepki verirsek okadar ii olur ankara halk eğitimini aradım merak etmeyin mutlaka olur dediler genel müdürlük çok talep var değerlendirmeye alındı dedi artık hayırlısı ama biz yine durmayalım

  • pınar diyor ki:

   korkma bu kadar ben de çukurovaya yerleştim gidip konuştum bir kaç gün daha uzatacaklarmış bizim için inşallah da olur

  • pınar diyor ki:

   duygucum baktınmı snav sonuçlarına ne oldu

  • Duygu diyor ki:

   Canım aynı tahmin ettiğim gibi Keridim fazlasıyla tamam ama geometri1 ve 2 den kalmışım :S
   Birde size şeyi sormak istiyorum 8 dönemden önce mezun olamıyormuyuz ? :(

  • Duygu diyor ki:

   Arkadaşlar EK SINAV AÇILDI hepimizin gözü aydın … :D

 77. merve diyor ki:

  arkadaşlar üniversiteyi kazannların mağdur olmaması için aol sınav sonuclarını kayıtların alınmaya başladığı tarihten daha erken açıklıycakmış..bu ek sınav olursa yetişirmi ki?

  • bilal diyor ki:

   ben ankarayı aradım bi bayan sınav sonuçları açıklansın 100de100 yaparlar dio ama inş yapılır =((

  • merve diyor ki:

   inşallah yaaa ..aynı zamanda inşallah sonucların acıklanması da yetısır..sen nereyi kazandın ?girdin mi üni sınavına?

  • songül diyor ki:

   fars dili edebiyatında ne işin var merve..bizim edbiyat bu yıl canımızı okudu.. sen daha usanmadınmı :D hayatım evet aynı ünivrst. hayırlı olsun. tanışırız. kızma tamam mı :) benim en korktuğum bölümlerden valla kolay gelsin….. cesursun yani tebrikler mervecim :)

  • merve diyor ki:

   yok cnm nıe kızıyım yapcak bısy yok :)dilde yeteneklıyım :)umarım olur ne dıyım :)

 78. merve diyor ki:

  off arkadaslar bende aynı durumdayım ..177 kredim vardı 3.dnem sınavına gırmeden once şimdi tmmlanıyo ve sadece su lanet olası geo 2 dersınden kalıcm snırım ..ankara üniversitesi fars dili edebıyatını kzandım..gidemessem kendımı kahrederim..yetkılelere sesımızı duyuralım ne olur bı ek sınav daha yapsınlar.

 79. pınar diyor ki:

  arkadaşlar bende aynen sizin durumunuzdayım çocuk gelişimi mezunuyum ve 8 kredim kaldı adana çukurova üniversitesine yerleştim eger ek sınav yapılmazsa boşa gidecek ilgili birimleri aradım dilkçe verdi faks çekiyorum hemen hemen hergğn halk eğitimleri arıyorummutlaka olur diyorlar fakat bu bize de baglıymış eger dilkeçe yazarsanız sevinirim sesimizi duyuralım lütfen bakanımıza sesimize duyuralım boş durmayalım sesimizi duyuralım faks numarası 03124974077 ayrıca ankara halk egitim 03123800508 bu numarayı arayarak daha geniş bilgi alabiliriz..lütfeen ilgilenin

 80. betül diyor ki:

  merhaba;
  ben de bu yıl ingilizce öğretmenliğini tutturuyorum,tercihimi de yaptım,3. sınavda türk edebiyatı 8 in muhteşem soruları ygs den 360, lys den 457 alan beni dize getirdi.sanırım kalacağım bu dersten ! bu demek olur ki öğretmenlik hayalim yattı, hayır olamaz !! şimdi bu eksınav meselesi nasıl olacak? topluca ne yapalım? eğerkaldığımı görürsem ben ankadaya gidim oturma eylemi yapmayı düşünüyorum 1 sınav daha lütfen diye …..biri beni aydınlatsın lütfen!

  • songül diyor ki:

   arkadaşım ben ankara üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliğine yerleştim. ama tek dersten sıkıntım var. ben hafta içi şahsen gidip sesimizi duyurmaya çalışıcam. sende ulaşabildiğin kadar gerek açık öğretim lisesi genel müdürlüğüne; gerek milli eğitim bakanlığına ulaşmaya çalış. bakana mektupta yaz. birde sonucunun bir fotokopisini ekle. ben ankarada oturuyorum. bilgi almaya çalışıcam. LÜTFEN EK SINAV TALEBİMİZE DESTEK OLUN…!!!

  • merve diyor ki:

   songul bende ankara üniyi kazandım .aynı durumdayım msn ni verirmisin ordan knusalım .

  • songül diyor ki:

   mervecim ben msn kulanmıyorum sınavlar nedeniyle: adres alınca yazarım. şimdi gördüm canım….. genelde yeni bişey yazan varmı diye yukardakileri okuym.. bu arada burs başvurusunu yaptın mı? KYK ya…

  • merve diyor ki:

   yok ttlım ozel yurda gidicem ben dersaneye gıtmıstım oranın yurdu eğer olursa :)inş gideriz de :)

  • merve diyor ki:

   yurt sandım bende ya :Dne bursu bu ??

  • gökçe diyor ki:

   ya ewt bende aynı durumdan şikayetçiyim bende tek ders yüzünden üniye gidemiycm galiba ek sınav yapılsın bencede ya :(

 81. nergis diyor ki:

  selam açık öğretim lisesine kayıt olmak istiyorum ama gerçekten başara bilirmiyim aranızda başaran varmı arkadaşlar cevap yazarsanız sevinirim

 82. yezda ayaz diyor ki:

  slm arkadaşlar açıköğretim meslek liselerin de eşarp için sorun çıkarıyormu :'(

  • zeynep diyor ki:

   bence olmaz çünkü ilköğretimde yanımda çarşaflı bir kız oturuyordu :D

 83. sedat diyor ki:

  merhabalar ben düz lise 1. sınıftan terkim açıktan imam hatip bölümü okumak istiyorum. Bu konuda bilgili arkadaslarımdan yardım istemekteyım şimdiden hepinize teşekkür ederim. Saygılarımla…

 84. songül diyor ki:

  lys sınavını TS 1 den 11677 sırada kazandım tercih yapacağım fakat geometri 2 dersi çok ağır geçemezsem çalışmam ve lys tercih hakkım boşa gidecek. lütfen ek sınav yapılsın MEB e ben ulaşamıyorum; ayrıca bize verdikleri geometri 2 kitabı ile sınavda sordukları sorular uyuşmuyor. ikinci dönem sınavında madur oldum. çağdaş türk tarihi dersi sorularıda uyuşmadı. lütfen ilgililer baksın ve bize AOL sayfasında cevap versinler. bu konuda ne yapmamız gerektiğini yazsınlar. EK SINAV HAKKI TALEP EDİYORUM..İLGİLİLERE DUYURULUR…!Songül Şanlıer CANKURTARAN

  • Tuncay diyor ki:

   aynı konudan bende mağdur durumdayım. çağrı merkezine onlarca mail atmama rahmen bi sonuç yok. şu an 196 kredim var bütün dersleri verdim şu lanet geo. 2 hariç ve sonuç mezun olamıyorum ygs den 336 puan aldım ortalama
   ama diploma olmazsa hepsi boşa gidecek. o değil okuma ateşim vardı bu yaşta onuda küllendirdi M.E.B. hepsine ayrı ayrı teşekküüür ediyorum :P . benimle çok ilgilendiler. 2 ay oldu hala cevap gelicek durumum inceleniyormuş??? pahh! :Q !

  • Tuncay diyor ki:

   gelen cevap…..
   Dilek ve şikayetleriniz gerekli birimlere iletilecektir(hangi birim? :B: ). Açık öğretim lisesinden
   mezuniyete hak kazanabilmek için ortak dersiniz Gemetri-2 dersini ya başarmalısınız
   yada 3 kez sınavına katılıp muaf olmalısınız.(zaten bunları biliyoruz sen bana son anda zorunlu ders ver ondan sonra mezuniyet şartı…. I-) ) İnternet sayfanız bilgilerine göre
   mezunuyetiniz için bunun dışında bir şart görülmemektedir :-/ (hadi yaa ben bilmiyordum). 2009-3 sınavları için 21
   haziran-2 Temmuz 2010 tarihleri arasında kayıt yenileyip sınavlarına
   katılabilirsiniz. http://www.aol.meb.gov.tr internet sayfası kitap içerikleri bölümünden
   tüm derslerin konularını güncel haliyle teyit edebilirsiniz.

  • songül diyor ki:

   siz genede sınav ek sınav istemekte ısrarcı olu özellikle önümüzdeki sınavın hemen ardından MEB e sesinizi bi şekilde duyurun. her yıl öğrencilere bu hak verilmekteidi. üstelik bu ders bize (geometri2) çok ağır ileri seviye. sözelde sonradan eklenmesi bizi çok zor durumda bıraktı.

  • Tuncay diyor ki:

   benim derdim ek sınav değil son dönemim gelmiş bana zorunlu ders gösteriyorsun böyle iş mi olur yap bunu kademeli geçiş
   4 sene dedin eywallah
   ek sınavlara kredin yetmiyor giremezsin dedin eywallah
   amaa sen son dönem bana kitabı bile olmayan dersi zorunlu kıl yok internetten çalışınmış falan filan ben buna isyan ediyorum songül haksızmıyım.

  • songül diyor ki:

   tuncay sen ne yaptın (haklısın)sorunun cevabı.; hemde çook.geç oldu biliyorum. sende arıyorsun değil mi? sen mail at daha çok çünkü ben o konuda pek iyi değilim. senin intrnet bilgin derin gibi: başka sitelerde yazanlar var bu konuda onları toparlayabilirmisin..

 85. resul diyor ki:

  slm lutfen bana acıl ayrdmcı olursanızz sevınırm ben yuzyuze egıtım mezunym gecensene dıploma notum oss de 91 gelmıstı ek puan sonra osym puanalrınızda yanlsklık oldu tekrar sonuclar geldı yenı sonuclarla dıplama notum ek puan 79 gelıodu gecen sene busene tekrar ygs gırdm busene kı dıplama notum 62 ve 57 ygs 4 5 puanm cok dustu ılk basta olan bı yanlsklk benm unıvrsteye gırmeme engel oldu lutfen yarmdımcı olursanız sevınırm puanlrmda kesnlkle yanlsklkk var aob puanm 100 benle aynı sene mezn olan arkadslrda 383 yazıo cok buyuk fark bu arkadsma okuldan ek puan 93 gelıor ne yapmam gerkeıor bu senekı puanmda krıtk okul puanm dustgu ıcn gelme sansı var ama puanım duzeltlmesnı ıstıorm dılekcemı vercwem ne yapcam lutfen yardmcı olursanz sevınırm acıl cevap beklıormmm

 86. fidan diyor ki:

  ben 4 yıllık sistemde sayısal bölümündeyim 7-8ağustosda yapılacak olan sınavda 30 kredimi tamamladıktan sonra mezun olmam için yalnız 9 kredim kalıyo ve ben lys sınavına girdim sonuçlarda belli oldu tercih yapacam ama kredim tam değil eksınav olursa 9 kredimi tamamlayıp mezun olabilirim lütfem bu konuda bilgisi olan varsa hemen cevap yazsın bir senemin daha boşa gitmasini istemiyorum EK SINAV İSTİYORUM ..EK SINAV İSTİYORUM EK SINAV İSTİYORUM..EK SINAV İSTİYORUM..LÜTFEN ..bu durumda olan bir tek ben degilim bir çok arkadaşımız bu durumda …EK SINAVA İHTİYACIMIZ VAR ..YETKİLİLERE DUYURULUR.. :'( :'( :(

  • ilknur diyor ki:

   bende aynı senin durumundayım bu konuda bişeyler öğrenebildin mi eğer bilgi edinebildiysen banada yardımcı olabilir misin ek sınav konusunda çok rica ediyorum şimdiden tşk ederim

  • songül diyor ki:

   sanırım bakanlığa dilekçe vermemiz gerekecek. ne kadar kalabalık olursak ek sınav yapmalarıda okadar yüksekmiş. 50 kişi felan başvurursa açarlarmış. halk eğitim bürosu müdürü başvuru yapmamızı söyledi. kayıt belgelerimizdeki bize verdikleri numaralardan faks çeksekte olurmuş. ben hafta içi başvuru yapıcam ilgili arkadaşlarda aynı şekilde başvuru yapsın. nekadar çok olursak okadar şansımız yüksek.

  • feray diyor ki:

   bu başvuruyu nasıl yapıcaz bende aynı durumdayım arkadaşlar

  • songül diyor ki:

   arkadaşım 03124974077 nolu faksa, faks çekebilirsin. sanırım isteğini yazman yeterli olur, bu durumda olan diğer arkaşlar lütfen sizde faks gönderin..

 87. meryem diyor ki:

  ben mesleki açık öğretim öğrncisiyim yüzyüze eğitimden sadece iki dersim kaldı mezun olmak için gebze imamhatip lisesinden ders alıyodum ama yazın ders açılmasına izin verilmemiş benim gibi çok sayıda arkadaşım var madur durumda olan maduriyetimiz giderilmesini yada enazından bir açıklama yapılmasını istiyoruz…

 88. b.e diyor ki:

  ben aöl öğrencisiyim.iki haftalık süre zarfından kayıt yenileme zamanında bulunamadım ve kaydımı olamadım.öğrenim süresini uzamaması için bu sunava girmek istiyorum.ne yapmam gerekiyorsa lütfan yardımcı olun.kayıt süresini uzatılmasını istiyorum.yetkili mercilere duyrulur.

 89. naz diyor ki:

  şu 3.üncü sınava sadece 1993 lülermi girecek onu soruyom ve yapılan sınavlar çok zor bazen kitap dışında sorular çıkıyo soruları hazırlayanlar biraz insaflı olsunlar tşşşşş

 90. yusuf diyor ki:

  açık liesede okuyan birkızım var son olarak 15-16 mayıs 2010 tarihinde sınava girdi.yalnız önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavdada matematik ve geometride verilen kitaplardaki konularla uzaktan yakından ilgisiz soruların çıktığını söylüyor aceba neden.çocuklar zaten konuları anlamakta zorluk çekerlerken böyle bir uygulama yanlış değilmi.

 91. ayşe diyor ki:

  iyi akşamlar çok acil diplamaya ihtiyacım var yaşım geçmeden çalışmam lazım iki çocuğum var zamanında okulamu yarım bırakıp hayatım en büyük yanlışını yapıp evlenmiştim keşke birip bir işim olsaydı çok ıkıntıdayım 1996 da terk ettim lise sondan belki bu yıl mezun olcaktım maalesef 4 yıllık olunca olamıcam galiba yaşımda 31 oldu bence çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum af varmı bizlere yada neden bizi etkiliyo 4 yıllık sistem ne olur yalvarıyom bari yaşı geçmiş olanlara af yada 3 yıllık olsun saygılar yazmak itediğim çok şey var aslında işe ihtiyacım var ama diplomam yok ne olur değerlendirin ciddiye alın yazdıklarımı hergün kahroluyom zaten

 92. fahriye diyor ki:

  mrb ben 1. dönem okudum ama ikinciye izin verilmedi bana bir yardımcı olun bende 2. dönem sınavlarına katılmak istiyorum. çok güzel açık ögretim herkez için hayırlısı neyse o olsun -bana bir cevap yazın? hayırlı günler.. : :(

 93. gazi diyor ki:

  herkese slm…açık lise okuyorum 75 kredim var 88 doğumluyum imamhatipe geçmek istiyorum bu konuda bizleri aydınlatırsanız memnun olurum şimdiden şükranlarımı sunuyorum herkese başarılar…

 94. melek diyor ki:

  çocuk gelişimi bölümü staj günlerini saatleriyle birlikte ögrenebilirmiym

 95. sümeyye diyor ki:

  :B: :B: :$ ;) ;) pardon yaaaa meslek lisesine gecebilirmiyim dycektım ????????? :( :( :( :( :( :( +o( +o( +o( :'( :Q

  • Jake Sully diyor ki:

   galiba Mesleki Açık Öğretim Lisesi ne kaydınızı belli sınıflarda geçirme şansınız var.ama meslek lisesine olup olmadığını en iyi açıköğretim büroları söyler.

 96. sümeyye diyor ki:

  ya ben açıköğretimi düz okuyorum istesem kaydımı :D düz liseye :D geçirebilirmiyim cevap beklicem :D :D :D :D :) :) :) :)

 97. Tuba diyor ki:

  İyiki böyle bir imkan var zararın neresinden dönersek kar.

 98. ŞAH YK diyor ki:

  slm gerçekten güzel bır öğrenım yeri açıktan okumak ama her şeyde olduğu gibi bundada baya çalışmak lazım butun açıklse öğrencılerıne başarılar dilerım

 99. eyo diyor ki:

  :rose: :) başarılarrrrrrr

 100. yurtdışı eğitim diyor ki:

  Açık öğretim liseleri gerçekten de öğrenimine devam edemeyen insanlarımız için çok faydalı

  • safiye diyor ki:

   ya bende meslege geçiş yaptım. ama meslekten düze geçiş yokmuş eger hafta somnu egitim alamazsam ya işimi bırakıcam ki olmaz çalışmak zorundayım yada okulu iki
   sinide yapmak zorundayım neden meslekten düzze geçiş yok hafta sonun egitim alamassam okul hayatım biticek lütfen bu okulların egitim günlerini siz belirleyin açıktan okuyup hemde çalışan insan çok hafta içi olması çok saçma

Yorumunuzu Ekleyin

Sponsor Bağlantı

kadın,sağlık,moda
Reklam Vermek İçin Tıklayınız
Android oyunları, apk indir
Reklam Vermek İçin Tıklayınız

Durma Sende Katıl :)

E-posta bültenimize abone olun ve yeni eklenen içeriklerimizden sizde haberdar olun.

Sorulan & Cevaplananlar

Tavsiye Linkler